Detail komplexní úlohy Druhy pojmenovaných smluv jednoduše a hravě

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Druhy pojmenovaných smluv jednoduše a hravě

Kód úlohy

63-u-4/AC71

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 - Obchod

68 - Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Vazba na vzdělávací modul(y)

Druhy pojmenovaných smluv

Škola

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, Škroupova, Plzeň - Jižní Předměstí

Klíčové kompetence

Občanské kompetence a kulturní povědomí

Datum vytvoření

29. 11. 2019 11:39

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl jednoduše a pomocí doplňování, dílčích příkladů a samostatné práce naučit žáky orientovat se v závazkovém právu, resp. mezi jednotlivými druhy smluv, které uvádí platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými znalostmi z modulu „Druhy pojmenovaných smluv“.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Používá terminologii závazkového práva, když zná způsoby vzniku, změny a zániku závazků.
 2. Orientuje se v pojmenovaných smlouvách s pomocí platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Dokáže ve svém životě vyhledat příklady pro specifikaci jednotlivých pojmenovaných smluv a způsoby jejich uzavření, a rozlišuje rozdíly mezi navzájem si podobnými pojmenovanými smlouvami.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 1. Používá terminologii závazkového práva, když zná způsoby vzniku, změny a zániku závazků.
  • sleduje výklad látky vyučujícího a vytváří si poznámky
  • reaguje na dotazy vyučujícího a na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky
  • s využitím platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, samostatně doma (popř. ve skupině při vyučovací hodině) vyplní pracovní listy na vznik, změnu a zánik závazků
 2. Orientuje se v pojmenovaných smlouvách s pomocí platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • s využitím platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvede všechny pojmenované smlouvy a je schopen rozlišit, zda jde o smlouvy úplatné či bezúplatné
  • jednotlivě či ve spolupráci se spolužáky ve skupinkách po 4 vyplní přehlednou tabulku, z níž bude zřejmé, o jakou smlouvu jde, označí smluvní strany a uvede krátkou výstižnou definici
  • v případě skupinové práce si skupina určí mluvčího, který poté před vyučujícím a třídou prezentuje výsledky z vytvořené tabulky. Ostatní žáci si doplňují informace o smlouvách, jež získávají od mluvčího skupiny
  • pro usnadnění práce v hodině se doporučuje také domácí příprava, když poté jednotlivci reagují na dotazy vyučujícího pro získání informací z pracovního listu na pojmenované smlouvy
 3. Dokáže ve svém životě vyhledat příklady pro specifikaci jednotlivých pojmenovaných smluv a způsoby jejich uzavření, a rozlišuje rozdíly mezi navzájem si podobnými pojmenovanými smlouvami
  • příklady z praxe lze zanést do pracovního listu a nechat žáky vypracovat při domácí přípravě samostatně, popř. při vyučovacích hodinách jednotlivě nebo ve skupině po 4 žácích
  • dokáže určit smlouvy, které jsou si obsahem celkem blízko a jednoduše sdělí základní rozlišující znak
  • z příkladů ze života dokáže rozlišit způsoby uzavírání smluv

Doporučený časový rozvrh:

 1. 4 vyučovací hodiny a 2 hodiny pro domácí přípravu
 2. 4 vyučovací hodiny a 4 hodiny pro domácí přípravu
 3. 4 vyučovací hodiny a 2 hodiny pro domácí přípravu

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů, a je rozdělena do dílčích částí:

 1. Vznik a změna závazků
  • pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování si učiva
  • žáci s pomocí platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplňují pracovní list
  • žák své odpovědi obhájí před vyučujícím a třídou
  • vyučující zkontroluje správnost jeho výsledků
 2.  Zánik závazků
  • pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování si učiva
  • žáci s pomocí platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplňují pracovní list
  • žák své odpovědi obhájí před vyučujícím a třídou
  • vyučující zkontroluje správnost jeho výsledků
 3. Přehled pojmenovaných smluv
  • pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování si učiva
  • vyučující vede žáky formou diskuze k doplnění příslušných termínů a jednoznačných jednoduchých definic. Žáci si příp. mohou pracovní list vyplnit s pomocí platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rámci domácí přípravy
  • vyučující zkontroluje správnost jeho výsledků
 4. Vybrané praktické příklady
  • pracovní list slouží k lepšímu pochopení učiva
  • vyučující vede žáka formou diskuze ke správnému řešení úlohy
  • žák své odpovědi obhájí před vyučujícím a třídou
  • vyučující zkontroluje správnost jeho výsledků
 5. Křížovka
  • pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování si učiva
  • žáci využívají získané informace z probírané látky a systematicky je doplňují do křížovky s tajenkou
  • žák před vyučujícím a třídou obhájí vyluštěnou tajenku
  • vyučující zkontroluje správnost jeho výsledků

Způsob realizace

Teoretická, průřezová

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače s MS Word a MS Excel
 • diaprojektor
 • plátno na promítání

Učební pomůcky vyučujícího:

 • zadání komplexní úlohy – počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Učební pomůcky žáka:

 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část – Vznik a změna závazků

 • vyplněný pracovní list

2. dílčí část – Zánik závazků

 • vyplněný pracovní list

3. dílčí část – Přehled pojmenovaných smluv

 • vyplněný pracovní list

4. dílčí část – Vybrané praktické příklady z praxe

 • vyplněný pracovní list

5. dílčí část – Křížovka

 • vyplněný pracovní list

Kritéria hodnocení

1. dílčí část – Vznik a změna závazků

 • hodnotí se věcná správnost doplnění, aktivní přístup a samostatnost
 • k doplnění 17 pojmů a 5 definic; žák uspěl při doplnění 10 pojmů a 2 definic

2. dílčí část – Zánik závazků

 • hodnotí se věcná správnost doplnění, aktivní přístup a samostatnost
 • k doplnění 10 definic; žák uspěl při doplnění 4 definic

3. dílčí část – Přehled pojmenovaných smluv

 • hodnotí se věcná správnost doplnění, aktivní přístup a samostatnost
 • k doplnění 52 pojmů a 17 definic; žák uspěl při doplnění 40 pojmů a 7 definic

4. dílčí část – Vybrané praktické příklady

 • hodnotí se věcná správnost doplnění, aktivní přístup a samostatnost
 • k doplnění 15 pojmů; žák uspěl při doplnění 7 pojmů

5. dílčí část – Křížovka

 • hodnotí se věcná správnost doplnění, aktivní přístup a samostatnost
 • k doplnění 51 pojmů; žák uspěl při doplnění 40 pojmů

Doporučená literatura

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, část čtvrtá – relativní majetkové právo, hlava I – všeobecná ustanovení o závazcích, a hlava II – závazky z právních jednání

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomáš Lörincz. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.