Detail komplexní úlohy Studené nápoje

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Studené nápoje

Kód úlohy

65-u-2/AB76

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

18. 05. 2019 20:41

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Hlavním cílem komplexní úlohy je naučit žáky význam nápojů, jejich rozdělení, seznámit je s hlavními skupinami studených a teplých nealkoholických nápojů, charakteristiku a rozdělení vody a ovocných šťáv. Komplexní úloha je řešena formou skupinové a individuální práce.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje nápoje a jejich význam ve výživě člověka,
 • rozlišuje a charakterizuje vodu, minerální vodu, čerstvý džus, mošt, 100% džus, nektar a ovocné nápoje,
 • rozlišuje základní skupiny studených a teplých nealkoholických nápojů.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • učí se charakterizovat nápoje a jejich význam ve výživě člověka,
 • učí se rozdělení nápojů na studené a teplé nápoje a základní skupiny nápojů,
 • na základě videoukázky se učí charakteristiku pramenité, kojenecké a minerální vody,
 • seznamuje se získáváním minerální a pramenité vody, a výrobou ochucené minerální vody,
 • na základě videoukázky se učí rozdělení ovocných nápojů a jejich charakteristiku,
 • na základě prezentace a videoukázek vyplní pracovní listy,
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího,
 • aktivně se podílí na vyplnění pracovních listů,
 • osvojené informace ověřuje kontrolním testem. 

Doporučený časový rozvrh:

 • 1.-2. vyučovací hodina – prezentace PowerPointové prezentace
 • 3. vyučovací hodina – vyplnění pracovního listu k PowerPointové prezentaci, prezentace, zhodnocení
 • 4. vyučovací hodina – vyideoukázka Minerální a pramenitá voda, vyplnění pracovního listu
 • 5. vyučovací hodina – prezentace pracovních listů, zhodnocení
 • 6. vyučovací hodina – videoukázka Džusy, vyplnění pracovního listu
 • 7. vyučovací hodina – prezentace pracovních listů, zhodnocení, opakování
 • 8. vyučovací hodina – kontrolní test

Metodická doporučení

Komplexní úlohu lze využít v teoretickém vyučování předmětu Potraviny a nápoje ve výživě oboru Stravovací a ubytovací služby a Práce ve stravování.

Způsob realizace

Organizační forma výuky – teoretická

Prostředí realizace – učebna, odborná učebna

Pomůcky

Učební pomůcky pro žáka:

 • psací pomůcky, nůžky, lepidlo
 • učebnice
 • sešit

Učební pomůcky pro učitele a technické vybavení:

 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Na základě prezentace a videoukázek žáci vypracují příslušné pracovní listy. Pracovní listy mohou žáci vypracovat samostatně nebo ve dvojicích.

Osvojené znalosti žáci ověří kontrolním testem formou samostatné práce.

Kritéria hodnocení

Žák splní komplexní úlohu vypracováním pracovních listů a úspěšným splněním kontrolního testu formou samostatné práce.

Hodnocení kontrolního testu:

 • 100 % – 91 % výborný
 •   90 % – 81 % chvalitebný
 •   80 % – 51 % dobrý
 •   50 % – 31 % dostatečný
 •   30 % –   0 % nedostatečný

Doporučená literatura

ŠEBELOVÁ, Marie. Potraviny a výživa: učebnice pro odborná učiliště: obor kuchařské práce. Upr. 2. vyd. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-190-6.

Poznámky

Videoukázka: Minerální a pramenitá voda - https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10005759-mineralni-a-pramenita-voda

Videoukázka: Džusy - https://www.stream.cz/peklonataliri/685416-dzusy

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lukáš Kučera. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.