Detail komplexní úlohy Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

Kód úlohy

82-u-3/AA70

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje

Škola

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská, Brno

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

04. 03. 2019 11:31

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

32

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

12

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky ruční opracování pomocí řezání, dlabání a hoblování a následně výrobu krabicových a rámových spojů. Žáci získají praktické zkušenosti s ručním opracováním technikou řezání.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje operaci řezání, druhy pil a jejich použití
 • charakterizuje operaci hoblování, druhy hoblíků a jejich použití
 • charakterizuje operaci dlabání, druhy dlát a jejich použití
 • vysvětlí rozdíl mezi krabicovými a rámovými spoji
 • popíše druhy krabicových spojů a jejich postup výroby
 • popíše druhy rámových spojů a jejich postup výroby

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy ručního opracování technikou řezání, hoblování a dlabání
 • popíše postupy jednotlivé druhy ručního opracování (řezání, hoblování a dlabání)
 • prakticky provede techniky ručního opracování (řezání, hoblování a dlabání)
 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy krabicových a rámových spojů
 • popíše postupy výroby krabicových a rámových spojů
 • prakticky provede techniky krabicových a rámových spojů
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh - 1. ročník (32 hod):

Průběžný časový rozvrh činí 12 vyučovací hodiny.

 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího;

Průběžný časový rozvrh činí 10 vyučovací hodiny.

 • určí a popíše jednotlivé operací, nářadí

Průběžný časový rozvrh činí 10 vyučovací hodiny.

 • navrhne postupy výroby krabicových a rámových spojů

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci předmětu technologie, konstrukce a odborný výcvik.

slovní metody:

 • odborný výklad s prezentací

přímé vyučování:

 • přednes s použitím audiovizuální techniky a odborné literatury
 • hodnocené domácí úkoly (hledání materiálů a informací, vytvoření prezentace k danému tématu)

Způsob realizace

 • teoreticko-praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • rýsovací pomúcky, pravítka, kružítka, šablony
 • počítač s programem pro konstruování

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • praktické prověření znalosti jednotlivých operací na vzorcích materiálu

Zpracování samostatné práce:

 • zpracování seminární práce
 • uplatnění dosažených znalostí žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

1 – 100 %, 2 – 87 %, 3 – 73 %, 4 – 58 %,

hranice úspěšnosti zkoušky – 43 %

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy

Neprospěl: neorientuje se v učivu, písemné nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, jeho řešení vlastní prezentace má po obsahové stránce větší závady

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie, pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva, Sobotáles, ISBN: 80-85920-74-3

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.