Detail komplexní úlohy Chci být jazykovědcem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Chci být jazykovědcem

Kód úlohy

ČJ-u-4/AD72

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ČJ - Český jazyk

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého, Valašské Meziříčí

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Občanské kompetence a kulturní povědomí

Datum vytvoření

30. 09. 2019 17:40

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

16

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

2

Charakteristika/anotace

Cíl úlohy

 • seznámit se podrobněji s odbornou jazykovědnou literaturou
 • uvědomit si možnosti využívání jazykovědných příruček v praxi
 • naučit se používat odbornou jazykovědnou literaturu

Komplexní úloha slouží k motivaci žáků při práci s odbornou literaturou a má jim pomoci při porozumění jednotlivých bodů strukturované osnovy neuměleckého textu u ústní maturitní zkoušky. Současně systemizuje již probrané jazykovědné učivo 1. a 2. ročníku z oblasti vývoje jazyka a zdrojů informací. Písemný výstup vede žáky k normativnímu zpracování informací (průprava pro podklady k praktické maturitní zkoušce).

Komplexní úloha

 • má napomoci k upevnění poznatků z odborného stylu
 • napomáhá seznámení s dalšími možnostmi studia odborné literatury (slovníky, encyklopedie)            
 • upevňuje poznatky z vývoje jazyka (autoři a jejich díla)
 • naučí žáky pracovat s maturitní osnovou neuměleckého textu
 • vede žáky k zodpovědnosti za správný výběr hesel a jejich zpracování
 • naučí žáky rozlišovat slovníkové a encyklopedické heslo
 • vede žáky k normativnímu zpracovávání písemných textů
 • vede žáky k práci s různými zdroji informací

Obsah:

 1. stylistika
  • znalost charakteristiky odborného funkčního stylu
  • rozbor slovníkového a encyklopedického hesla na základě osnovy neuměleckého textu k ústní maturitní zkoušce
 2. jazykověda
  • terminologie
 3. vývoj jazyka
  • odborné publikace
 4. ICT
  • normativnost zpracování výstupu

Doporučená literatura k rozboru hesel:

 • Encyklopedie Diderot
 • Universum
 • Velká všeobecná obrazová encyklopedie   
 • Slovník spisovného jazyka českého
 • Slovník cizích slov
 • Slovník synonym a antonym

Lze využít i jiná díla odpovídajícího charakteru.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

a) porozumí základním jazykovědným termínům

b) má přehled o odborné jazykovědné literatuře

c) rozezná slovníkové a encyklopedické heslo

d) pracuje s osnovou neuměleckého textu k ústní maturitní zkoušce

e) osvojí si základy normativního zpracovávání písemných textů

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. opakování poznatků z odborného stylu – 2 hodiny

 • frontální opakování
 • skupinová práce
 • testové ověření znalostí

2. motivace, vysvětlení zadání – 1 hodina

3. praktické činnosti – práce s jazykovědnými a encyklopedickými materiály – 2 hodiny

4. nácvik práce s osnovou neuměleckého textu k ÚMZ – 2 hodiny

5. samostatná práce žáka – 8 hodin

 • vyhledávání vhodné literatury a zdrojů
 • návštěva knihovny
 • výběr textů k vlastnímu rozboru
 • studium materiálů z vývoje jazyka a jazykovědy
 • písemné zpracování materiálů s využitím ICT
 • vazba zpracovaných materiálů

6. vyhodnocení prací učitelem – 1 hodina

Metodická doporučení

Při realizaci je nutné vycházet ze znalostí učiva ČJ z 1. a 2. ročníku – z obecné jazykovědy, vývoje jazyka, stylistiky.

Při zpracovávání výstupu práce žák využívá znalostí z hodin ICT – vhodná konzultace s učiteli ICT.

Žák má možnost zvolit si libovolná hesla – vhodná je motivace k výběru hesel ze studovaného oboru.

Způsob realizace

Realizace probíhá v běžných učebnách, popř. odborné učebně

Samostatná práce je realizována dle podmínek žáka

Knihovna 

Skupinová práce / práce ve dvojicích

Pracovní listy k opakování učiva

Frontální opakování

Testové úlohy

Pomůcky

Osnova práce – vhodná prezentace

DUMy

Encyklopedie, slovníky

Učebnice ČJ

Pracovní listy

Testové úlohy

PC s připojením na internet

Materiál k výstupu (složky, vazba)

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem komplexní úlohy je písemné zpracování jednotlivých bodů osnovy, práce má požadovanou grafickou úpravu a doporučený rozsah. Na základě prostudovaných materiálů:

a) žák porozumí základním jazykovědným termínům

 • orientuje se v základních termínech obecné jazykovědy

b) žák má přehled o odborné jazykovědné literatuře

 • provede shrnutí nejvýznamnějších děl z vývoje jazyka, popř. je stručně charakterizuje

c) žák rozezná slovníkové a encyklopedické heslo

 • charakterizuje různé druhy slovníků (dle vlastního výběru)
 • vysvětlí slovníkové heslo, včetně zkratek
 • charakterizuje encyklopedii
 • vysvětlí encyklopedické heslo

d) žák pracuje s osnovou neuměleckého textu k ústní maturitní zkoušce

 • rozumí všem bodům osnovy a na jejich základě dovede charakterizovat text

e) žák si osvojí základy normativního zpracovávání písemných textů 

 • prokáže osvojení základních informací o výstupu písemných textů
 • dovede zpracovat seznam odborné literatury a zdrojů
 • vytvoří odborný text odpovídající úrovni SŠ

Kritéria hodnocení

a) žák porozumí základním jazykovědným termínům

 • správně vysvětlí základní jazykovědné termíny

b) žák má přehled o odborné jazykovědné literatuře

 • chronologicky seřadí a charakterizuje nejvýznamnější jazykovědná díla

c) žák rozezná slovníkové a encyklopedické heslo

 • charakterizuje vybraný titul z encyklopedické a slovníkové literatury
 • zvolí konkrétní encyklopedické a slovníkové heslo

d) žák pracuje s osnovou neuměleckého textu k ústní maturitní zkoušce

 • rozebere encyklopedické a slovníkové heslo dle maturitní osnovy pro rozbor neuměleckého textu 

e) žák si osvojí základy normativního zpracovávání písemných textů 

 • zpracuje všechny požadované úkoly na úrovni odpovídající SŠ 
 • dodrží požadavky na grafické zpracování práce

Všechny výsledky učení jsou hodnoceny na škále splnil – nesplnil.

Doporučená literatura

učebnice ČJ používané ve škole

encyklopedie dle výběru učitele i žáka

slovníky dle výběru učitele i žáka

https://prirucka.ujc.cas.cz

Poznámky

Vstupním předpokladem je osvojení očekávaných výstupů RVP v oblasti stylistiky, především těch, které se týkají práce s neuměleckými texty.

Vymezení požadované úrovně: základní znalosti stylistiky (funkční styly, slohové postupy, odborný styl a jeho slohové útvary); základy jazykovědy (dělení, terminologie); základní znalosti jazykovědných děl.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Bolechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.