Detail komplexní úlohy Organizace práce ve stravovacím zařízení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Organizace práce ve stravovacím zařízení

Kód úlohy

65-u-3/AD90

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Organizace práce v ubytovacím a stravovacím zařízení

Škola

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

10. 07. 2019 23:04

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na organizaci práce ve stravovacím zařízení. Žáci se seznámí s charakteristikou a druhy stravovacích zařízení, organizační strukturou restauračního provozu, pracovní náplní jednotlivých zaměstnanců, posloupností prací během dne, časovým harmonogramem a úklidem pracoviště po ukončení provozu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák: 

 • charakterizuje stravovací zařízení, rozlišuje různé formy veřejného stravování a popíše jejich úlohu, 
 • rozlišuje různé druhy odbytových zařízení, 
 • rozlišuje výrobní a odbytové středisko, 
 • popíše organizační strukturu restauračního provozu, 
 • vymezí směny zaměstnanců restauračního provozu, 
 • popíše posloupnost prací a časový harmonogram výrobního a odbytového střediska, 
 • popíše úklid praoviště po ukončení provozu. 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák: 

 • charakterizuje stravovací zařízení, rozlišuje různé formy veřejného stravování a popíše jejich úlohu, 
 • rozlišuje různé druhy odbytových zařízení, 
 • rozlišuje výrobní a odbytové středisko, 
 • popíše organizační strukturu restauračního provozu, 
 • vymezí směny zaměstnanců restauračního provozu, 
 • popíše posloupnost prací a časový harmonogram výrobního a odbytového střediska, 
 • popíše úklid praoviště po ukončení provozu, 
 • na základě prezentace vyplní pracovní list,
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího,
 • aktivně se podílí na vyplnění pracovních listů a průběžných kontrolních testů.

 

Metodická doporučení

Komplexní úlohu lze využít v teoretickém vyučování předmětu Zařízení závodů oboru Stravovací a ubytovací služby a Práce ve stravování.

Způsob realizace

Organizační forma výuky – teoretická

Prostředí realizace – učebna, odborná učebna

Pomůcky

Učební pomůcky pro žáka:

 • psací pomůcky, nůžky, lepidlo
 • sešit

Učební pomůcky pro učitele a technické vybavení:

 • vytištěné pracovní listy a kontrolní testy
 • počítač
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Na základě prezentace žáci vypracují příslušný pracovní list. Pracovní list mohou žáci vypracovat samostatně nebo ve dvojicích dle jejich schopností. V průběhu komplexní úlohy jsou vědomosti žáků ověženy prostřednictvím kontrolních testů. 

Kritéria hodnocení

Žák splní komplexní úlohu vypracováním pracovního listu na základě prezentace a úspěšným splněním tří kontrolních testů. 

Doporučená literatura

METZ, Reinhold, Hermann GRÜNER a Thomas KESSLER. Restaurace a host: základní odborné vědomosti: restaurace, hotel, kuchyně. Praha: Europa-Sobotáles, 2008. ISBN 978-80-86706-18-4

ŠEBELOVÁ, Marie a Jaromír HORNÍK. Zařízení závodů: učebnice pro odborná učiliště: obor kuchařské práce. 2. vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-153-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lukáš Kučera. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.