Detail komplexní úlohy Inventář na podávání nápojů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Inventář na podávání nápojů

Kód úlohy

65-u-3/AB40

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Inventář na úseku obsluhy

Škola

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova, Uherské Hradiště

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

23. 04. 2019 15:55

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

20

Charakteristika/anotace

Hlavním cílem komplexní úlohy je naučit žáky rozdělit nápojový inventář dle různých hledisek, výstižně ho popisovat, poznávat a určovat jeho správné použití  a ošetřování v podmínkách praxe v souvislosti s nabídkou nápojů na trhu v odbytových střediscích. Dílčím cílem je seznámit žáky s odbornou terminologií pro nápoje a nápojový inventář, naučit se tuto terminologii používat, uvědomovat si cizojazyčné pojmy uváděné na etiketách obalů nápojů. Žáci si zároveň uvědomují cennou hodnotu inventáře, při praktických cvičeních (ukázkách) dodržují zásady hygieny a BOZP.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vysvětlí pojem inventář na podávání nápojů, jeho využití v odbytových střediscích,
 • vysvětlí význam odborných pojmů z oblasti nápojové gastronomie včetně cizojazyčných výrazů,
 • rozlišuje jednotlivé druhy nápojového inventáře podle hledisek členění,
 • popíše podle obrázků či fotografií druhy nápojového inventáře v konkrétních odbytových střediscích,
 • vybere a použije adekvátní nápojový inventář pro konkrétní účely stolování dle zadání pedagoga v souladu s dodržováním zásad hygieny a BOZP,
 • zkontroluje, převezme a předá požadovaný nápojový inventář,
 • kompletuje/charakterizuje nápojové sety/sady inventáře,
 • rozlišuje základní (běžný) a atypický inventář, dokáže navrhnout či určit jeho vhodné použití,
 • popíše možnosti zabezpečení a způsoby uskladnění nápojového inventáře,
 • ošetřuje a udržuje inventář v bezvadném stavu a kvalitě během praktických úkolů,
 • uvědomuje si význam estetiky nápojového inventáře v souvislosti s prostředím, kde se používá.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Výuka probíhá formou výkladu s využitím prezentace a názorných ukázek k jednotlivým subtématům za použití pracovních listů. Používá se např. dataprojektor, TV či PC, reálný inventář a další pomůcky (obrázky, fotografie, ilustrace, pomocný inventář).

Žáci se aktivně zapojují do nácviku dovedností pro práci s nápojovým inventářem, který třídí, rozdělují, popisují a používají při praktických cvičeních. K úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené procvičování a pravidelné opakování učiva s využitím názorných ukázek a praktických cvičení.

Žák:

 • sleduje odborný výklad učitele, prezentaci, ukázky
 • průběžně si vyplňuje zadané pracovní listy, učí se z nich
 • uplatňuje práci s textem a využívá internetové zdroje
 • pracuje se získanými informacemi a vybírá si, které využije pro danou problematiku
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických ukázek
 • spolupracuje s ostatními spolužáky dle pokynů pedagoga
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky praktických úkolů před vyučujícím a spolužáky

 

 1. vysvětlí pojem inventář na podávání nápojů, jeho využití v jednotlivých odbytových střediscích (1 h.)
  • seznamuje se s pojmem inventář na podávání nápojů, jeho praktickým využitím v obsluze; pomůckou jsou prezentace pedagoga a konkrétní ukázky inventáře
  • uvede konkrétní příklady inventáře z vlastních zkušeností
 2. vysvětlí význam odborných pojmů z oblasti nápojové gastronomie včetně cizojazyčných výrazů (1 h.)
  • seznámí se a vysvětlí odborné pojmy z oblasti nápojové gastronomie včetně cizojazyčných výrazů; pomůckou je zadaný pracovní list
  • odbornou terminologii bude nadále při výuce používat
 3. rozlišuje jednotlivé druhy nápojového inventáře podle hledisek členění (2 h.)
  • naučí se teoreticky rozdělovat nápojový inventář podle dílčích hledisek; pomůckou jsou prezentace pedagoga a konkrétní ukázky inventáře
  • rozlišuje a zatřídí jednotlivé druhy inventáře podle zadání pedagoga,
  • zvolí vhodné odbytové středisko pro použití konkrétních druhů inventáře při praktických ukázkách
 4. popíše podle ukázek, obrázků či fotografií druhy nápojového inventáře v konkrétních odbytových střediscích (1 h.)
  • popíše/charakterizuje co nejvýstižněji vybrané druhy nápojového inventáře, navrhne jeho konkrétní použití v provozu; pomůckou jsou ilustrace inventáře
  • navrhuje alternativní druh inventáře dle zadání pedagoga,
  • výstižně popisuje založený inventář na praktických ukázkách, zároveň ho rozděluje podle dílčích hledisek, své stanovisko zdůvodní
 5. vybere a použije adekvátní nápojový inventář pro konkrétní účely stolování dle zadání pedagoga v souladu s dodržováním zásad hygieny a BOZP (1 h.)
  • zvolí a připraví nápojový inventář na stůl pro hosty nebo na příruční stůl dle pokynů pedagoga, dodržuje přitom zásady hygieny a BOZP; svou volbu zdůvodní a obhájí,
  • předvede způsoby správného uchopení inventáře včetně bezpečného zacházení v návaznosti na jednoduchou techniku obsluhy, hygienu a BOZP,
  • kontroluje při své práci kvalitu, čistotu, nezávadnost inventáře; při práci používá bílé rukavičky,
  • odborně a opatrně zachází se zapůjčeným inventářem během všech učebních činností, uvědomuje si jeho hodnotu
 6. zkontroluje, převezme a předá požadovaný nápojový inventář (1 h.)
  • podle žádanky či návratky vybere správný nápojový inventář, jeho počet, zkontroluje jeho nezávadnost a čistotu a předá dle pokynů pedagoga na určené místo,
  • vyhotoví/vyplní doklad o převzetí/vrácení inventáře,
  • podle inventárního seznamu provede fyzickou inventuru skladu s nápojovým inventářem, zaeviduje vzniklé rozdíly, stavy
 7. kompletuje/charakterizuje nápojové sety/sady inventáře (2 h.)
  • popisuje či sestavuje sady nápojového inventáře dle zadání pedagoga,
  • určí jeho materiál a vhodné použití v praxi
 8. rozlišuje základní (běžný) a atypický inventář, dokáže navrhnout či určit jeho vhodné použití (2 h.)
  • představí a popíše atypický, speciální nápojový inventář – jednotlivě či celé sady, navrhne vhodný způsob použití a péči o něj; pomůckou jsou ilustrační ukázky
  • charakterizuje inventář a pomůcky nápojářů – specialistů dle ilustračních ukázek
 9. popíše možnosti zabezpečení a způsoby uskladnění nápojového inventáře (1 h.)
  • předvede a zdůvodní způsoby správného a špatného uskladnění konkrétních druhů nápojového inventáře,
  • předvede, vysvětlí způsoby a sdělí důvody zabezpečení nápojového inventáře
 10. ošetřuje a udržuje nápojový inventář v bezvadném stavu a kvalitě během praktických úkolů (1 h.)
  • provede údržbu konkrétních druhů inventáře dle pokynů pedagoga, použije vhodné prostředky či pomůcky,
  • popíše průběžnou péči o konkrétní druhy nápojového inventáře; svůj postoj zdůvodní,
  • ukáže provedení kontroly kvality nápojového inventáře před jeho použitím či uskladněním
 11. uvědomuje si význam estetiky nápojového inventáře v souvislosti s prostředím, kde se používá (1 h.)
  • vyhledá na internetu konkrétní příklady ne/vkusné kombinace barev, interiéru, dekorací a nápojového inventáře v různých typech odbytových středisek či u různých společenských příležitostí; své stanovisko zdůvodní a navrhne event. vhodnější řešení

Metodická doporučení

Provázanost úlohy je v rámci předmětů stolničení a odborný výcvik a má přesah do navazujícího oboru vzdělání kategorie L0.

Žáci se mohou navzájem doplňovat, diskutovat o možnostech dalšího využití konkrétního inventáře v praxi, navrhovat alternativní možnosti. Dojde tak k upevnění nejen odborných znalostí, dovedností, ale také k rozvíjení komunikačních, sociálních  a prezentačních schopností žáků.

Způsob realizace

Teoreticko-praktická forma

 • v odborné učebně nebo
 • školní odloučené pracoviště nebo
 • pracoviště smluvního partnera.

Pomůcky

Učební (odborné) pomůcky pro žáka:

 • pracovní sešit a listy
 • psací potřeby včetně barevných zvýrazňovačů
 • ukázkový inventář na podávání nápojů dle možností učebny / výukového prostoru
 • ilustrující obrázky/fotografie nápojového inventáře
 • pomocné prádlo na pulírování inventáře
 • bílé rukavičky

Učební (odborné) pomůcky/zařízení pro učitele:

 • pracovní listy
 • prezentace
 • ukázkový inventář na podávání nápojů dle možností učebny/výukového prostoru
 • ilustrující obrázky/fotografie nápojového inventáře
 • výstavní prostor a jídelní stoly na ukázky kuvéru
 • skladovací/úložné prostory na inventář
 • bílé rukavičky

Technické vybavení:

 • počítač s připojením na internet
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • vyplněné pracovní listy/sešit
 • osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností pomocí ukázek a splněných úkolů
 • dokázat v běžných podmínkách praxe používat správný a vhodný typ inventáře, uvědomovat si jeho hodnotu i estetický význam
 • adekvátně a zodpovědně plnit zadané úkoly pedagogem, obhajovat své postoje a stanoviska řešení jednotlivých úloh
 • nadále používat osvojenou odbornou terminologii nápojové gastronomie v navazujících odborných předmětech a v odborném výcviku
 • své znalosti a dovednosti nápojového inventáře uplatňovat v reálných podmínkách praxe i v běžném životě s ohledem na hygienu a BOZP
 • úspěšně splnit všechna kritéria hodnocení a očekávaných výsledků učení této komplexní úlohy

Kritéria hodnocení

Slovní hodnocení dosahované úrovně průběžného plnění zadaných úkolů a dodržování zásad hygieny a BOZP při praktických úkolech, individuální přístup k zadaným úkolům, vlastní aktivita žáka. Dále ověřujeme teoretické znalosti formou uzavřených a otevřených otázek v písemné či elektronické formě testů. Ústní zkoušení je průběžné, kombinujeme praktické úkoly s ústní obhajobou postoje či stanoviska žáka.  

Výsledné hodnocení vychází z ústního a písemného zkoušení/ověřování znalostí a dovedností.

U ústního zkoušení jsou hodnoceny odborné znalosti a vědomosti, vztahy mezi probranými tématy, srozumitelnost, plynulost projevu včetně postojů a obhajob praktických úloh.

 

Při hodnocení testů je posuzována věcná správnost odpovědi.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou:

 • správně je méně než 35 % – známka 5
 • správně je alespoň 35 a méně než 50 % – známka 4
 • správně je alespoň 50 a méně než 70 % – známka 3
 • správně je alespoň 70 a méně než 85 % – známka 2
 • správně je alespoň 85 % – známka 1

 

Žák je úspěšný, pokud splní následující kritéria:

 • řádná docházka min. 10 hodin výuky,
 • min. 1x ústní zkoušení teoretických znalostí (z témat 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 a 10)
 • min. 1x písemné ověření znalostí (z témat 1, 2, 3, 4, 9 a 10)
 • min. 1x obhajoba praktické ukázky/úkolu
 • min. 1 realizovaný praktický úkol dle zadání pedagoga (z témat 3 až 11)

 

Hodnocení slovní + známkou.

Doporučená literatura

SALAČ, Gustav. Stolničení.  Praha: Fortuna, 2010. ISBN 80-7168-752-9.

HRBKOVÁ, Zdeňka. Nové stolničení v kostce. Praha: Ratio, 2012. ISBN 80-86351-12-2.

FIŠERA, Miroslav. Gastronomie. Praha: 2 THETA, 2017. ISBN 978-80-86380-78-0.

Katalogy firem ZIEHER professional (www.zieher.com) a SAHM GASTRO (www. sahm-gastro.cz)

http://www.stolniceni.cz/1_-rocnik/inventar-na-useku-obsluhy/inventar-na-napoje

http://www.stolniceni.cz/1_-rocnik/inventar-na-useku-obsluhy/inventar-na-napoje

https://www.sahm-gastro.cz/slovnik-pojmu/?param_search=1&abeceda=A

Poznámky

Tato komplexní úloha předchází modulu „jednoduchá obsluha hostů“, prolíná se s odborným výcvikem.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Janásová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.