Detail komplexní úlohy Starověk

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Starověk

Kód úlohy

82-u-3/AA87

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Starověk

Škola

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská, Brno

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

09. 03. 2019 08:29

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

30

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky rozlišovat prvky architektury, sochařství a uměleckořemeslného zpracování dřeva ve Starověkém Egyptě, Antickém Řecku a Římě. Žácí charakteristizují a identifikují umělecké objekty verbálně i vizuálně.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje historický vývoj společnosti a její výtvarné tvorby v kontextu s obdobím Starověkého Egypta, Antického Řecka a Říma;
 • identifikuje výtvarný projev období podle jeho základních znaků;
 • charakterizuje a rozená významné tvůrce včetně jejich typického díla;
 • vytváří vlastní prezentaci a prezentuje s použitím odborné literatury období Starověkého Egypta, Antického Řecka a Říma;
 • využívá všech dostupných zdrojů pro získávání informací a aplikuje je při samostatné práci.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše umění starověku
 • seznámí se a následně popíše uměleckořemeslné techniky a  uměleckořemeslné zpracování dřeva v období starověku
 • charakterizuje a rozebere umělecké dílo
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh - 2. ročník (12 hod):

Průběžný časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího;

Průběžný časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

 • používá odbornou terminologii a charakterizuje historický vývoj společnosti a její výtvarné tvorby v období Středověku;

Průběžný časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

 • identifikuje významné díla a nejvýznamnější představitelé, jejich dílo a jejich společensko-historické souvislosti;

Průběžný časový rozvrh činí 3 hodiny

 • vytvoří prezentaci s použitím odborné literatury;

Průběžný časový rozvrh činí 1 vyučovací hodiny.

 • prezentuje ostatním spolužákům svoji prezentaci.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky Dějiny umění, Uměleckořemeslné techniky, Technologie, Odborný výcvik, Výtvarná příprava

slovní metody:

 • odborný výklad s prezentací

přímé vyučování:

 • přednes s použitím audiovizuální techniky a odborné literatury

hodnocené domácí úkoly (hledání materiálů a informací, vytvoření prezentace k danému tématu)

Způsob realizace

 • teoreticko forma výuky v učebně s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce - prezentace dle zadání)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • psací pomůcky, pravítka, barevné tužky
 • počítač s programem pro tvorbu prezentací
 • digitální fotoaparát nebo fotoaparát v mobilním telefonu

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Zpracování samostatné práce:

 • zpracování vlastní prezentace
 • Specifikace vlastní prezentace:
 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (porovnání jednotlivých uměleckořemeslných výrobků nebo technik napříč historizujícími obdobími, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

 • Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy
 • Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, písemné nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, jeho řešení vlastní prezentace má po obsahové stránce větší závady

Doporučená literatura

ADAMEC, J., ŠAMŠULA, P., Průvodce výtvarným uměním 1, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1995

MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury 1, IDEA SERVIS, ISBN 80- 85970-23-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Svobodová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.