Detail komplexní úlohy 19. století

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

19. století

Kód úlohy

82-u-3/AA83

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

19. století

Škola

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská, Brno

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

08. 03. 2019 13:46

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

24

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

30

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl osvojení znalostí v oblasti jednotlivých slohů a stylů v 19. století. Žáci rozlišují prvky umění jednotlivých slohů a stylů v 19. století (architektury, sochařství, malířství) a charakterizují uměleckořemeslné zpracování dřeva v 19. století.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje historický vývoj společnosti a její výtvarné tvorby v kontextu s obdobím 19. století;
 • identifikuje výtvarný projev období podle jeho základních znaků;
 • charakterizuje a rozená významné tvůrce včetně jejich typického díla;
 • vytváří vlastní prezentaci a prezentuje s použitím odborné literatury období 19. století;
 • využívá všech dostupných zdrojů pro získávání informací a aplikuje je při samostatné práci.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé slohové a styly 19. století 
 • popíše a charakterizuje významné památky v Evropě a v českých zemích v období klasicismu, období historizujících slohů a secese)
 • popíše a charakterizuje uměleckořemeslné výrobky 19. století ( počátky strojní výroby, nábytek, techniky výroby nábytku)
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh - 2. ročník (24 hod):

Průběžný časový rozvrh činí 8 vyučovací hodiny.

 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího;

Průběžný časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

 • používá odbornou terminologii a charakterizuje historický vývoj společnosti a její výtvarné tvorby v období Středověku;

Průběžný časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

 • identifikuje významné díla a nejvýznamnější představitelé, jejich dílo a jejich společensko-historické souvislosti;

Průběžný časový rozvrh činí 6 hodiny

 • vytvoří prezentaci s použitím odborné literatury;

Průběžný časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

 • prezentuje ostatním spolužákům svoji prezentaci.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky Dějiny umění, Uměleckořemeslné techniky, Technologie, Odborný výcvik, Výtvarná příprava

slovní metody:

 • odborný výklad s prezentací

přímé vyučování:

 • přednes s použitím audiovizuální techniky a odborné literatury

hodnocené domácí úkoly (hledání materiálů a informací, vytvoření prezentace k danému tématu)

Způsob realizace

 • teoretická forma výuky v učebně s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (hodnocené domácí úkoly a samostatná práce žáků)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • psací pomůcky, pravítka, barevné tužky
 • počítač s programem pro tvorbu prezentací
 • digitální fotoaparát nebo fotoaparát v mobilním telefonu

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Zpracování samostatné práce:

 • zpracování vlastní prezentace
 • Specifikace vlastní prezentace:
 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (porovnání jednotlivých uměleckořemeslných výrobků nebo technik napříč historizujícími obdobími, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

 • Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy
 • Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, písemné nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, jeho řešení vlastní prezentace má po obsahové stránce větší závady

Doporučená literatura

BLÁHA, J., ŠAMŠULA, P., Průvodce výtvarným uměním 3, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1996

MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury 3, IDEA SERVIS, ISBN 80- 85970-31-7

BRUNSCHWILER,J., Stilkunde fur Schreiner: Th.Schafer,Hannover 1986

BECKER,E.,Gold Leaf, Surrey England: Bushwood Books, 1998

MEDKOVÁ, E., BOHMANOVÁ, A., Starožitný nábytek – údržba a opravy, Praha: SNTL, Práce 1985

DLABAL, S., Nábytkové umění:GRADA Publishing 2000

2000 Benedikt Taschen Verlag GmBh: Furniture from rokoko to art deco

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Svobodová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.