Detail komplexní úlohy Výroba dýh a dýhových sesazenek

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Výroba dýh a dýhových sesazenek

Kód úlohy

82-u-3/AA65

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Výroba dýh a dýhových sesazenek

Škola

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská, Brno

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

01. 03. 2019 18:29

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

20

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky rozlišovat základní druhy dýh, způsoby jejich výroby, druhy a způsoby výroby dýhových sesazenek.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé druhy dýh
 • popíše způsoby výroby dýh
 • vyjmenuje a popíše druhy sesazenek a způsoby sesazování
 • prakticky sesadí dýhovou sesazenku

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • vyjmenuje rozdělení dýh a způsoby výroby dýhy
 • charakterizuje sesazenky a vyjmenuje druhy a způsoby výroby sesazování dýh 
 • popíše postup výroby jednotlivých druhů dýh a sesazenek

Doporučený časový rozvrh:

2. ročník (16 hod):

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího;

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

 • charakterizuje druhy dýh dle způsobu výroby

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

 • používá á postupy výroby dýh

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

 • charakterizuje způsoby sesazování

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

 • navrhne postup sesazování dle zvoleného způsobu

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci předmětu materiály, technologie a odborný výcvik.

slovní metody:

 • odborný výklad s prezentací

přímé vyučování:

 • přednes s použitím audiovizuální techniky a odborné literatury
 • hodnocené domácí úkoly

Způsob realizace

 • teoreticko-praktická forma výuky
 • úloha bude řešena v učebně, školních dílnách

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • různé rýsovací potřeby; předlohy (skutečné modely sezazenek a vzorky dýh, , fotografie atp.); 

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením
 • dílna s potřebným vybavením pro relizaci praktického sesazení dýhovou sesazenkou
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • vizualizér
 • vzorky dýh a sesazenek

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • odborný výklad vyučujícího s prezentací (vzorky dýh a sesazenek) , odborná literatura

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace na zadané téma
 • vlastní prezentace před třídou
 • uplatnění dosažených znalostí žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

1 – 100 %  správného řešení samostatné práce, testu a provedení sesazenky

2 – 87 % správného řešení samostatné práce, testu a provedení sesazenky

3 – 73 %, správného řešení samostatné práce, testu a provedení sesazenky

4 – 58 % správného řešení samostatné práce, testu a provedení sesazenky

hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správného řešení samostatné práce, testu a provedení sesazenky

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace nebo seminární práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: neorientuje se v učivu, písemné nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, jeho řešení vlastní prezentace má po obsahové stránce větší závady, neúspěšné provedení sesazenky

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie, pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva, Sobotáles, ISBN: 80-85920-74-3

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie II, pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku, Sobotáles, ISBN: 80-85920-91-3

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.