Detail komplexní úlohy Personalistika a zvyšování motivace zaměstnanců ve vybraných společnostech

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Personalistika a zvyšování motivace zaměstnanců ve vybraných společnostech

Kód úlohy

SV-u-4/AE88

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Obchodní akademie Neveklov, Školní, Neveklov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

02. 10. 2019 17:03

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

36

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Hlavním cílem projektu je analýza a porovnání personálních činností dvou společností. Dále pak navržení možností motivace zaměstnanců pro případnou nově vznikající společnost.

Žák v první části svého projektu zpracuje všechny teoretické poznatky týkající se problematiky personální činnosti a motivace zaměstnanců. K tomuto využije učebnic, odborné literatury či relevantních internetových zdrojů.

Úkolem žáka bude dále vyhledat na internetu min. 2 zaměstnavatele v okolí cca 30 km a oslovit (telefonicky, e-mailem, osobně) je s žádostí o spolupráci. Ke každému zaměstnavateli zaznamená nejdůležitější informace, které jsou zjistitelné z jejich webových stránek. Tzn. název, sídlo, předmět podnikání…

Další postup:

 • domluvit osobní schůzku (nebo alespoň uskutečnit telefonický rozhovor) s personálním oddělením jednotlivých zaměstnavatelů 
 • při schůzce (rozhovoru) zjistit:
  • celkový počet zaměstnanců
  • na jaké pozice aktuálně hledají zaměstnance
  • požadavky kladené na potenciální zaměstnance
  • jaké benefity jsou zaměstnancům nabízeny
  • možnosti kariérního postupu pro zaměstnance atd.
 • provést dotazníkové šetření mezi zaměstnanci jednotlivých firem s cílem zjistit, které skutečnosti je motivují k lepším pracovním výkonům. Výsledky z dotazníkového šetření žák zpracuje graficky.

Na závěr žák zpracuje návrh týkající se motivace zaměstnanců pro případnou nově vznikající společnost.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 • orientuje se na internetu, vyhledává potřebné informace
 • vede strukturovaný rozhovor
 • na PC vyhotoví dotazník
 • orientuje se v personální oblasti
 • vyhledává v příslušných zákonech práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • vytvoří funkční prezentaci

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 • 6 h – vyhledávání informací na internetu, sestavení seznamu podniků a domluvení si osobních schůzek
 • 6 h – získávání a nastudování studijních materiálů (odborná literatura, …)
 • 6 h – schůzky u jednotlivých zaměstnavatelů (podniků) a rozhovory s nimi
 • 8 h – zpracování teoretických poznatků zjištěných ze studijních materiálů
 • 8 h – zpracování zjištěných informací z rozhovorů a dotazníkového šetření
 • 2 h – tvorba powerpointové prezentace a prezentování projektu před ostatními žáky

Metodická doporučení

Tuto komplexní úlohu může zpracovávat jednotlivec v rámci např. maturitního projektu. Ve skupinkách by mohli žáci vzhledem k časové náročnosti zpracovávat tuto úlohu v rámci např. projektového týdne.

Způsob realizace

forma výuky: 

 • teoreticko-praktická, částečně v reálném pracovním prostředí

prostory:

 • učebna s výpočetní technikou
 • reálné pracovní prostředí – v konkrétních podnicích

Pomůcky

 • osobní počítač s připojením na internet
 • SW: Excel, Word, PowerPoint
 • dataprojektor

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • zpracované teoretické poznatky z oblasti personálních činností a motivace zaměstnanců
 • přehledně zpracované výsledky rozhovorů z jednotlivých podniků
 • graficky zpracované výstupy z dotazníkového šetření
 • návrh pro případnou nově vznikající společnost
 • powerpointová prezentace

Kritéria hodnocení

 • splnění zadání předloženého projektu
 • odborná úroveň projektu
 • formální a jazyková úroveň projektu
 • aktivita žáka při získávání a využívání studijních materiálů
 • prezentace zjištěných informací a jejich odborná úroveň

Doporučená literatura

zákoník práce

Klínský, Münch, Frydryšová, Čechová: EKONOMIKA 1 – pro ekonomické obory SŠ

Nakonečný: MOTIVACE PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ A JEJÍ ŘÍZENÍ

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Matějovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.