Detail komplexní úlohy Zprodukování reklamní kampaně "Tour 2018 kapely Melody Boys"

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Zprodukování reklamní kampaně "Tour 2018 kapely Melody Boys"

Kód úlohy

34-u-4/AC98

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Vazba na vzdělávací modul(y)

Všeobecné znalosti pro Reprodukčního grafika a Reprodukčního grafika pro média – 2. ročník

Škola

SŠ mediální grafiky a tisku, s.r.o., Beranových, Praha 9

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

20. 06. 2019 08:53

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je simulace reklamní kampaně. Důraz je kladen především na schopnost zprodukovat část kampaně, která se týká přípravy tiskových dat a následného tisku. Součástí kampaně jsou pokročilejší znalosti v přípravě tiskových zakázek a volba správné tiskové techniky. Komplexní úloha prověří, zda jsou žáci schopni naplánovat reklamní kampaň, přijmout a zhodnotit tisková data, tato data zpracovat dle zadávací dokumentace a následně rozhodnout, která tisková technika bude pro tisk použita.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje reklamní kampaň, její přípravu a použité prostředky
 • popíše příjem tiskových dat a jejich kontrolu
 • popíše pre-press  jako přípravu tiskových dat v produkci reklamní kampaně
 • volí vhodnou tiskovou techniku v závislosti na typu zakázky

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Výsledek učení: Charakterizuje reklamní kampaň, její přípravu a použité prostředky

4 hodiny

 • žák popíše komunikaci a reklamu jako nástroj pro oslovení veřejnosti
 • žák vysvětlí strategii reklamy
 • žák objasní pojem „reklamní sdělení“

Výsledek učení: Popíše příjem tiskových dat a jejich kontrolu

2 hodiny

 • žák uvede nejčastější formáty grafických souborů
 • žák posoudí kvalitu tiskových dat a navrhne řešení pro jejich případnou opravu
 • žák popíše přenos tiskových dat s použitím online prostředků

Výsledek učení: Popíše pre-press  jako přípravu tiskových dat v produkci reklamní kampaně

3 hodiny

 • žák uvede zásady zpracování obchodní dokumentace
 • žák vysvětlí význam vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v oblasti předtiskové přípravy
 • žák popíše jednotlivé výrobní operace a technické parametry, způsob zhotovení tiskové formy, volbu správných reprodukčních podkladů
 • žák si osvojí pojem „digitální workflow“

Výsledek učení: Volí vhodnou tiskovou techniku v závislosti na typu zakázky

3 hodiny

 • žák popíše grafické techniky na principu tisku z plochy, hloubky, výšky a průtisku
 • žák uvede ekonomickou výhodnost či nevýhodnost jednotlivých tiskových technik ve vztahu k tiskové zakázce

Metodická doporučení

Doporučuje se vytvořit tzv. produkční týmy, které budou pracovat na úloze a výsledky pak vzájemně mezi sebou prezentovat.

Způsob realizace

Organizační forma výuky: teoreticko-praktická, průřezová

Prostředí: školní učebna pro praktické vyučování

Pomůcky

Žák i učitel:

 • počítač s připojením na internet 
 • grafické programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat
 • kontrolní nátiskové nebo náhledové zařízení

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák odevzdá vyplněné Pracovní listy 1, 2, 3 a 4.

Kritéria hodnocení

Žák vyřeší úlohu, pokud vyplní všechny tabulky obsažené v Pracovních listech 1, 2, 3 a 4. Správnost řešení posoudí učitel dle souborů Pracovní listy 1, 2, 3, 4 - řešení od všech tří žáků v týmu a ohodnotí klasifikačními stupni 1-5.

Výsledná klasifikace: průměr z dvanácti dílčích hodnocení.

Doporučená literatura

 • M. Kaplanová a kol.: Moderní polygrafie. 3. vyd., SPP, Praha, 2012, ISBN 978-80-254-4230-2
 • D. Ogilvy: Ogilvy o reklamě v digitálním věku, Svojtka&Co., 2018, 978-80-256-2159-2
 • Z. Dvořáková, DTP a předtisková příprava, Computer Press, Brno, 2012, ISBN 978-80-251-1881-8
 • R. Blahák, P. Pop: Realizace tiskovin. Nakladatelství grafické školy, Praha, 2018, ISBN 978-80-86824-18-5
 • D. Bann: Polygrafická příručka. Slovart, Praha, 2008, ISBN 80-7391-029-2
 • W. Lidwell, K. Holden a J. Butler: Univerzální principy designu: 125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání designu. Computer Press, Brno, 2011, ISBN 9788025135402
 • S. Anderson: Přitažlivý interaktivní design: jak vytvářet uživatelsky přívětivé produkty. Computer Press, Brno, 2012, ISBN 9788025137222
 • S. Weinschenk: 100 věcí, které by měl každý designér vědět o lidech. Computer Press, Brno, 2012, ISBN 9788025136492
 • T. Samara: Základy grafického designu: vizuální elementy, techniky a strategie pro grafiky. Slovart, Praha, 2013, ISBN 978-80-7391-698-5
 • T. Samara: Grafický design: základní pravidla a způsoby jejich porušování. 2. vyd., Slovart, Praha, 2016, ISBN 978-80-7529-046-5
 • G. Ambrose a kol.: Grafický design: typografie. Computer Press, Brno, 2010, ISBN 9788025129678
 • G. Ambrose: Grafický design: tisk a dokončovací práce. Computer Press, Brno, 2011, ISBN 978-80-251-2968-5
 • V. Kulka: PDF/X-1a, PDF/X-4. Grafie CZ, Praha, 2015, ISBN 978-80-260-7858-6
 • J. D. Murray a kol.: Encyklopedie grafických formátů: specifikace souborových formátů, řada konverzních programů a screen-grabberů, zdrojové obrázky a kódy pro platformy PC, Unix a Mac [online]. Computer Press, Praha, 1997, ISBN 8072260332

Poznámky

Přílohy:

 • Zadání 1_Zprodukování reklamní kampaně „Tour 2018 kapely Melody Boys“
 • PL1 formulář_Zprodukování reklamní kampaně „Tour 2018 kapely Melody Boys“
 • PL1 řešení_Zprodukování reklamní kampaně „Tour 2018 kapely Melody Boys“
 • Zadání 2_Výroba plakátu A1
 • PL2 formulář_Výroba plakátu A1
 • PL2 řešení_Výroba plakátu A1
 • Zadání 3_Výroba bookletu na CD
 • PL3 formulář_Výroba bookletu na CD
 • PL3 řešení_Výroba bookletu na CD
 • Zadání 4_Výroba připínací placky
 • PL4 formulář_Výroba připínací placky
 • PL4 řešení_Výroba připínací placky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Cikán. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.