Detail komplexní úlohy Předpěstování a výsadba zeleniny

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Předpěstování a výsadba zeleniny

Kód úlohy

41-u-3/AB98

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Rozmnožování zeleniny, její výsadba a ošetřování

Škola

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

04. 06. 2019 21:49

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je určena k procvičování tematického okruhu rozmnožování zeleniny.

Součástí komplexní úlohy je prezentace k danému učivu, která může být použita jako forma zápisu do sešitu (vlepování do sešitu) zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem je pomocí pracovních listů naučit žáky způsoby rozmnožování zeleniny, způsoby výsevů, ošetřování výsevů, předpěstování sadby, způsoby výsadby a ošetřování po výsadbě.

Pracovní listy mohou rovněž sloužit jako testy s otevřenými otázkami.

Poslední částí komplexní úlohy je pracovní list pro záznam zkoušky klíčivosti.

Používané didaktické metody: výklad, samostatná práce, instruktáž.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák uvede výhody předpěstované zeleniny.

Provede zkoušku klíčivosti.

Rozlišuje doby výsevů, způsoby výsevů, místa výsevů.

Popíše výsev do truhlíku.

Popíše přepichování.

Popíše přípravu pozemku před výsadbou.

Rozliší čtyřspon od trojsponu.

Uvede způsoby výsadby a používané nářadí k výsadbě.

Vyjmenuje způsoby ošetřování zeleniny po výsadbě a během vegetace.

Uvede způsoby závlahy.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

K výkladu používají žáci připravenou prezentaci, kterou jim může učitel vytisknout a následně si ji žáci vlepí do sešitu.

Prezentaci s postupem výsevu lze použít několika způsoby.

Nejprve jako doplněk k výkladu, dále je možné smazat text a žák podle obrázků musí popsat postup výsevu, a rovněž lze obrázky vytisknout, rozstříhat, zamíchat a žák je musí správně chronologicky uspořádat.

Na pracovních listech pracují žáci samostatně, případně s pomocí literatury nebo sešitu.

Pokus zkoušky klíčivosti plní ve skupince po 2–3 žácích. Vyučující zajistí materiál, každá skupinka obdrží osiva alespoň 5 různých druhů zelenin. Provedou zkoušku a zaznamenají výsledky do pracovního listu. Společně se třídou pokus vyhodnotí. Zkouška klíčivosti může být prováděna i v praktickém vyučování.

Metodická doporučení

Úloha bude řešena v teoretickém vyučování.

Součástí pracovních listů je i správné řešení.

Způsob realizace

Úloha bude řešena v teoretickém vyučování v učebně, nebo v úvodu učebního dne v praktickém vyučování. Zkouška klíčivosti může být prováděna i v praktickém vyučování.

Pomůcky

Pro práci s pracovními listy literatura a sešit.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem budou vypracované pracovní listy a záznam o provedené zkoušce klíčivosti. Součástí komplexní úlohy je správné řešení pracovních listů.

Kritéria hodnocení

V pracovních listech za každou zodpovězenou otázku lze přidělit dle náročnosti odpovědi 1–3 body. Pro úspěšné zvládnutí tematického okruhu je nutná 80% úspěšnost.

Doporučená literatura

POKORNÝ, J.: Základy zahradnické výroby pro odborná učiliště. Praha: Septima, 2003. 120 s. ISBN: 80-7216-181-4.

POKORNÝ, J.: Zelinářství pro odborná učiliště. Praha: Septima, 2001. 64 s. ISBN: 80-7216-159-8.

Poznámky

Časová náročnost úlohy: 12–16 hodin

Doporučený počet žáků ve skupině: 2–3

Zdroje obrázků v příloze.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Šafářová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.