Detail komplexní úlohy Pěstování letniček, dvouletek, trvalek a venkovních květin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pěstování letniček, dvouletek, trvalek a venkovních květin

Kód úlohy

41-u-3/AB94

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Pěstování venkovních květin

Škola

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

29. 05. 2019 21:45

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

48

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha slouží zároveň jako učební materiál, který žáci doplňují, a její další části slouží k procvičování poznávání jednotlivých druhů letniček, jednoletě pěstovaných květin, dvouletek, trvalek, cibulnatých a hlíznatých květin.

Cílem je pomocí pracovních listů a didaktické hry naučit žáky rozpoznávat jednotlivé skupiny a druhy květin, správně určovat jejich název a stručně charakterizovat jednotlivé druhy.

Tyto didaktické pomůcky lze využít v tematických celcích Pěstování venkovních květin.

Používané didaktické metody: výklad, popis, hra, samostatná práce.

Obsahem úlohy je materiál k didaktické hře pexeso.

Dalším obsahem úlohy jsou pracovní listy, které slouží k procvičování probraného učiva a případně jako podklad pro písemnou formu zkoušení.

Součástí úlohy jsou prezentace k danému učivu, které mohou sloužit jednak jako forma zápisu do sešitu a také jako materiál k dalšímu doplňování.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák pozná jednotlivé druhy květin a uvede český, případně latinský název, charakterizuje jednotlivé druhy.

Dosažené výsledky lze hodnotit podle množství poznaných a charakterizovaných druhů.

U hry pexeso za každou nalezenou dvojici lze přiřadit bod. Hodnocen může být žák s nejvyšším počtem bodů, nebo lze připravit škálu, kdy za určitý počet dobře pojmenovaných názvů jsou přiřazovány body a následně známky.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Prezentace může použít vyučující jako základní osnovu, kterou si žáci vlepují do sešitu a dle výkladu vyučujícího případně doplňují dalšími údaji. Rovněž lze žákům zadat, že k textu vyhledají a stáhnou z internetu nebo nafotí (podle ročního období) obrázky. Toto je zejména vhodné při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Probraný tematický celek je možné procvičit a následně i na známky zopakovat pomocí pracovních listů. Zadání obsahuje i správná řešení.

Při hře pexeso žáci ve skupině procvičují probrané květiny, lze zařazovat jako procvičování každou vyučovací hodinu, dle časového prostoru.

Hra se dá hrát dvěma způsoby:

  1. Žáci hledají dva stejné obrázky květiny, při každém otočení kartiček vysloví název. Pokud je název správný a najde oba dva obrázky, může si je vzít k sobě. Hru lze ztížit, pokud musí žák uvést český i latinský název.
  2. Žáci hledají jeden obrázek a k němu popis květiny. Jakmile najde správný popis k obrázku, může si jej vzít k sobě.

Jedna hra trvá v závislosti na počtu hráčů a počtu opakování cca 10 min, z počátku cca 15 min. Hru připravuje vyučující sám, nebo ve spolupráci se žáky.

Metodická doporučení

Úlohy budou řešeny v teoretickém vyučování.

K plnění úlohy pexeso lze využít přiložený materiál, případně lze se žáky vyrábět další rozšíření. Zejména u oboru typu H.

Zpočátku lze žákům umožnit použít jako nápovědu zápisky a obrázky ze sešitu či učebnice.

Dále je vhodné, aby vyučující kontroloval jednotlivé skupinky, zda říkají správné názvy květin, aby nedošlo k zafixování špatného názvosloví.

Způsob realizace

Úlohy budou řešeny v teoretickém vyučování v učebně.

Příprava didaktické hry spočívá ve vytištění přiloženého materiálu, zalaminování a rozstříhání na jednotlivé části.

Prezentace mohou žáci zpracovávat na PC s připojením na internet. Lze také zadávat jako domácí úkol.

Pracovní listy řeší žáci v teoretickém vyučování, případně v úvodu praktického vyučování k zopakování teoretického učiva.

Pomůcky

K plnění úlohy pexeso lze využít přiložený materiál, případně lze se žáky vyrábět další rozšíření.

K dalšímu rozšíření je nutná barevná tiskárna, laminátor, nůžky, internetové připojení.

Je rovněž možno využít vlastní fotografie, které žáci nafotí na školním pozemku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem je naučení správných názvů květin, případně poznání druhů podle popisu, a charakteristika jednotlivých druhů venkovních květin.

Součástí komplexní úlohy jsou správná řešení pracovních listů.

Kritéria hodnocení

Při hře pexeso za každou nalezenou dvojici lze přiřadit bod. Hodnocen může být žák s nejvyšším počtem bodů, nebo lze připravit škálu, kdy za určitý počet dobře pojmenovaných názvů jsou přiřazovány body a následně známky.

V každé skupině jsou hodnoceni jednotlivci.

Při hodnocení pracovních listů lze za každou zodpovězenou otázku přidělit dle náročnosti odpovědi 1–3 body. Pro úspěšné zvládnutí tematického okruhu je nutná 80% úspěšnost.

Doporučená literatura

PIPPALOVÁ, E.: Květinářství pro odborná učiliště. Praha: Septima, 2001. 160 s. ISBN: 80-7216-167-9.

VÍT, J.: Květinářství. Praha: Květ, 2001. 439 s. ISBN 80-853-6241-4.

Poznámky

Časová náročnost úlohy je orientační, záleží na tom, zda je žákům předkládán hotový výukový materiál, nebo zda se na přípravě podílí. Úloha zabere 32–48 hodin, na každou skupinu květin připadá 3–5 hodin.

Některé části úlohy řeší žáci individuálně a některé skupinově, doporučený počet žáků ve skupině je 2–4. Předpokladem úspěšného řešení některých částí úlohy je získání vědomostí o květinách ze skupiny letniček, jednoletě pěstovaných květin, dvouletek, trvalek, cibulnatých a hlíznatých květin.

Zdroje obrázků v příloze.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Šafářová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.