Detail komplexní úlohy Zákonné odvody

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Zákonné odvody

Kód úlohy

99-u-3/AI07

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Zákonné odvody a daň z příjmu fyzických osob

Škola

Integrovaná střední škola technická, K Učilišti, Mělník

Klíčové kompetence

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

05. 02. 2020 17:47

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha má za cíl naučit žáky, na základě jednoduchých doplňovaček a dílčích příkladů, výpočet zákonných odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, daň z příjmů jak podnikatele (OSVČ) tak i za zaměstnance.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. vypočítá nemocenské pojištění a sociální (důchodové) pojištění OSVČ (živnostníka), vyplní tiskopis pro výpočet sociálního pojištění OSVČ
 2. vypočítá zdravotní pojištění OSVČ (živnostníka), vyplní tiskopis pro výpočet zdravotního pojištění OSVČ
 3. vypočítá daň z příjmů fyzických osob, vyplní daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 4. vypočítá sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a daň ze mzdy

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 1. Používá odbornou terminologii výpočtu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ a výpočtu daně z příjmů OSVČ
  • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
  • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
  • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
  • konzultuje danou problematiku s vyučujícím
  • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
  • samostatně nebo ve skupině žáků řeší zadané pracovní listy
 2. Provede výpočet sociálního (důchodového) pojištění OSVČ (živnostníka)
  • definuje základní legislativu nemocenského a sociálního pojištění a získávání aktuálních informací
  • vypočítá sociální pojištění OSVČ
  • vyplní tiskopis pro výpočet sociálního pojištění OSVČ
 3. Provede výpočet zdravotního pojištění OSVČ
  • definuje základní legislativu zdravotního pojištění a získávání aktuálních informací o zdravotních pojišťovnách
  • vypočítá zdravotní pojištění OSVČ
  • vyplní tiskopis pro výpočet zdravotního pojištění OSVČ
 4. Provede výpočet daně z příjmů fyzických osob
  • definuje základní legislativu daně z příjmů fyzických osob a získávání aktuálních informací
  • vypočítá daň z příjmu fyzických osob, včetně uplatnění zákonných slev
  • vyplní daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • vypočítá zákonné odvody ze mzdy (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu fyzických osob)
  • vypočítá sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • vypočítá daň z příjmu fyzických osob, včetně superhrubé mzdy a zákonných slev

Doporučený časový rozvrh činí:

 • 2 vyučovací hodiny pro první část
 • 3 vyučovací hodiny pro druhou část
 • 3 vyučovací hodiny pro třetí část
 • 4 vyučovací hodiny pro čtvrtou část

V průběhu celého bloku je doporučena domácí příprava v rozsahu 4 vyučovací hodiny

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretickém vyučování a je rozdělena do dílčích částí:

1. dílčí část

 • pracovní list slouží k opakování a zapamatování probraného učiva v rámci teoretického učiva
 • žák je veden učitelem k samostatné činnosti a řešení vzniklých problémů, formou navádění na správné vyhledání informací a zodpovězení daných otázek
 • učitel dohlíží na správný průběh činnosti žáků a konzultuje s žáky jejich provedené chyby a špatné postupy
 • učitel vždy kontroluje správné postupy a výsledky

2. dílčí část

 • pracovní list slouží k aplikaci teoretických znalostí ve výpočtu sociálního pojištění OSVČ do praktického příkladu a vyplnění formuláře
 • učitel nejprve seznámí žáky s pracovním listem a daným příkladem a zopakuje přesný postup výpočtu sociálního pojištění
 • žáci pracují samostatně nebo v malých skupinkách (maximálně 3 žáci na skupinku)
 • učitel dohlíží na průběh zadané činnosti a opravuje chyby způsobené špatným výpočtem nebo nepřesným uvedením do tiskopisu
 • učitel zodpovídá odborně na kladené dotazy žáků na danou problematiku
 • učitel kontroluje správnost zpracování pracovního listu a správné vyplnění tiskopisu

3. dílčí část

 • pracovní list slouží k aplikaci teoretických znalostí ve výpočtu zdravotního pojištění OSVČ do praktického příkladu a vyplnění formuláře
 • učitel nejprve seznámí žáky s pracovním listem a daným příkladem a zopakuje přesný postup výpočtu zdravotního pojištění
 • žáci pracují samostatně nebo v malých skupinkách (maximálně 3 žáci na skupinku)
 • učitel dohlíží na průběh zadané činnosti a opravuje chyby způsobené špatným výpočtem nebo nepřesným uvedením do tiskopisu
 • učitel zodpovídá odborně na kladené dotazy žáků na danou problematiku
 • učitel kontroluje správnost zpracování pracovního listu a správné vyplnění tiskopisu

4. dílčí část

 • pracovní list slouží k aplikaci teoretických znalostí ve výpočtu daně z příjmů fyzických osob do praktického příkladu a vyplnění formuláře
 • učitel nejprve seznámí žáky s pracovním listem a daným příkladem a zopakuje přesný postup výpočtu daně z příjmu fyzických osob
 • žáci pracují samostatně nebo v malých skupinkách (maximálně 3 žáci na skupinku)
 • učitel dohlíží na průběh zadané činnosti a opravuje chyby způsobené špatným výpočtem nebo nepřesným uvedením do daňového přiznání
 • učitel zodpovídá odborně na kladené dotazy žáků na danou problematiku
 • učitel kontroluje správnost zpracování pracovního listu a správné vyplnění daňového přiznání

5. dílčí část

 • pracovní list slouží k aplikaci teoretických znalostí ve výpočtu zákonných srážek z mezd do praktického příkladu
 • učitel nejprve seznámí žáky s pracovním listem a daným příkladem a zopakuje přesný postup výpočtu sociálního a zdravotního pojištění a daně ze mzdy
 • žáci pracují samostatně nebo v malých skupinkách (maximálně 3 žáci na skupinku)
 • učitel dohlíží na průběh zadané činnosti a opravuje chyby způsobené špatným
 • učitel zodpovídá odborně na kladené dotazy žáků na danou problematiku
 • učitel kontroluje správnost zpracování pracovního listu

Způsob realizace

forma výuky – teoretická

komplexní úloha bude řešena v učebně s možným přístupem k internetu

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače nebo tablety s přístupem k internetu
 • MS Word, MS EXCEL, Adobe Reader
 • dataprojektor

Učební pomůcky pro učitele:

 • zadání komplexní úlohy (každý žák má vlastní komplexní úlohu)

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • zadání dílčích částí komplexních úloh

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • vyplnění pracovního listu

2. dílčí část

 • vyplnění pracovního listu
 • vyplnění Přehledu OSVČ

3. dílčí část

 • vyplnění pracovního listu
 • vyplnění Přehledu OSVČ

4. dílčí část

 • vyplnění pracovního listu
 • vyplnění daňového přiznání

5. dílčí část

 • vyplnění pracovního listu
 • výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daně ze mzdy

6. dílčí část

 • samostatný modelový příklad

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu a aplikace teoretických znalostí do praktických příkladů
 • aktivita žáka
 • spolupráce žáků s učitelem

2. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výpočtu a vyplnění tiskopisu
 • aktivita žáka a samostatnost při řešení zadaného příkladu

3. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výpočtu a vyplnění tiskopisu
 • aktivita žáka a samostatnost při řešení zadaného příkladu

4. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výpočtu a vyplnění daňového přiznání
 • aktivita žáka a samostatnost při řešení zadaného příkladu

5. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výpočtu
 • aktivita žáka a samostatnost při řešení zadaného příkladu

6. dílčí část

 • posuzuje se forma zpracování dílčího příkladu
 • samostatnost při zpracování modelového příkladu
 • věcná správnost zpracování modelového příkladu

Každá dílčí část má hodnocení 30 bodů. Žák uspěl při splnění 40 % daných bodů.

Doporučená literatura

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2018: pro střední školy a pro veřejnost. Devatenácté, upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2018. ISBN 978-80-88221-16-6.

Webové stránky:

Dotazy a zajímavosti - Česká správa sociálního zabezpečení. Úvod - Česká správa sociálního zabezpečení [online]. Copyright © [cit. 25.02.2020]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/obecne-informace-osvc

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ - VZP ČR. VZP ČR [online]. Copyright © 2020 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena [cit. 25.02.2020]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/platci/formulare/prehled-o-prijmech-a-vydajich-osvc

Finanční správa. Finanční správa [online]. Copyright © 2013 [cit. 25.02.2020]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Vlková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.