Detail komplexní úlohy Základy účetnictví - pokladna, ceniny

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Základy účetnictví - pokladna, ceniny

Kód úlohy

99-u-3/AI02

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Pokladna a její účtování

Škola

Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ, Bartošova, Přerov 2

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

04. 02. 2020 10:40

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí testu a pracovních listů získat souhrnný pohled na funkci pokladníka, způsob evidence a účtování v pokladně, včetně inventarizace pokladny.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny v jejím formuláři. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

Výuku je vhodné prokládat hledáním informací na internetu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. používá odbornou terminologii dle Zákona o účetnictví
 2. pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 3. na internetu vyhledává, doplňuje a ověřuje si informace z pracovních listů
 4. pořizuje si poznámky
 5. vyřeší test – pokladna
 6. prostuduje pracovní listy a na základě předlohy vypracuje úkoly: vyplní pokladní doklady, sepíše dohodu o hmotné odpovědnosti, zapíše údaje do pokladní knihy, zaúčtuje do hlavní knihy, na základě údajů z pokladní knihy a výčetky sestaví inventurní soupis o provedené inventuře v pokladně a na ceninách

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učitel má za úkol žáky:

 • seznámit s novým učivem,
 • umožnit, aby si nové učivo upevnili a prohloubili,
 • motivovat je,
 • diagnostikovat dosažený stav a prověřit výsledky učení

Celková časová náročnost 12 hodin, komplexní úloha
se skládá ze tří částí, kde 1.  jsou věnovány 3 hodiny, 2. jsou věnovány 2 hodiny, 3. část by měla být vyřešena za 7 hodin.

Metodická doporučení

Učitel používá klasické výukové metody –
slovní a praktické

 • vysvětlování
 • vyjasňování
 • tázání se
 • práce s textem
 • dialog
 • metody práce s pracovními listy
 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Způsob realizace

teoreticko-praktická,
prostor, ve kterém bude komplexní úloh řešena je učební místnost, nebo učebna s PC

Pomůcky

Technické vybavení:

 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • počítače

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • platné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Učební pomůcky žáka:

 • pracovní listy

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • Žák sleduje prezentaci, vyřeší test – pokladna, používá odbornou terminologii 
 • Pracuje s právními předpisy spojenými s činností pokladníka
 • Na základě informací z prezentace vyřeší test
 • Sleduje pracovní list – ochranné prvky současných bankovek a zpracuje úkol v tomto pracovním listě

2. dílčí část

 • Vyplní pokladní příjmové a výdajové doklady
 • Žák vyplní pracovní list – 2 pokladní příjmové a výdajové doklady
 • Dle zadání vyplní pokladní doklady, sdělí náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví, vysvětlí způsob výpočtu DPH

3. dílčí část

 • Žák vyřeší souhrnnou úlohu
 • Prostuduje pracovní list a na základě zadání vypracuje úkoly: na základě předlohy sepíše dohodu o hmotné odpovědnosti, zapíše údaje do pokladní knihy, zaúčtuje do hlavní knihy, na základě údajů z pokladní knihy a výčetky sestaví inventurní soupis o provedené inventuře v pokladně a na ceninách
 • Ve spolupráci s vyučujícím popíše a vysvětlí jednotlivé úkoly. Konkrétní příklady řeší samostatně nebo ve skupině žáků

Kritéria hodnocení

Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách případně i domácí příprava.

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů, způsob formulace
 • aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce učitele s žákem
 • hodnotí se test, který se skládá z 12 otázek.  Za přidělení 1 bodu, považujme správně zodpovězenou celou otázku
 • Žák uspěl pokud z testu získá alespoň 6 bodů

2. dílčí část

 • hodnotí se pracovní list, doklady se hodnotí souhrnně, celkem může být přiděleno 40 bodů:
 • správné vyplnění formálních údajů,
 • správný výpočet DPH,
 • úprava
 • žák uspěl, pokud získal alespoň 20 bodů

3. dílčí část

 • hodnotí se pracovní list, maximálně může být přiděleno 98 bodů:
 • správné vyplnění formálních údajů,
 • úprava,
 • 11 zápisů do pokladní knihy,
 • 12 zápisů do hlavní knihy,
 • kontrola pokladního skontra, zjištění inventarizačního rozdílu, inventarizační rozdíl zapsat do pokladní a hlavní knihy
 • sepsat inventurní soupis o provedené inventuře v pokladně a na ceninách
 • žák uspěl, pokud získal alespoň 49 bodů

Doporučená literatura

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Trnčáková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.