Detail komplexní úlohy Kulturní odkaz Táborska

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Kulturní odkaz Táborska

Kód úlohy

UK-u-4/AF87

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

UK - Umění a kultura (včetně literatury)

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Budějovická, Sezimovo Ústí

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence, Občanské kompetence a kulturní povědomí, Digitální kompetence

Datum vytvoření

15. 12. 2019 19:06

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

20

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Projekt provede žáky regionem Táborska s předmětovým přesahem Společenská nauka, Dějepis a Estetická výchova (literatura).

 1. Na Kozí hrádek poblíž Sezimova Ústí se svého času uchýlil mistr Jan Hus. Jeho osobnost si žáci připomenou návštěvou místa. Další část akce proběhne jako čtenářská dílna s využitím rozboru dobových děl.
 2. Významnou stavbou na území Tábora je barokní klášter v Klokotech. Žáci určí znaky tohoto slohu při prohlídce celého objektu, včetně křížové cesty, dohledají místní zajímavosti. Informace doplní přednáška o misijní činnosti členů řeholního řádu.
 3. Inkviziční procesy v 17. století zachycuje ve svém románu Kladivo na čarodějnice Václav Kaplický, rodák ze Sezimova Ústí. Žáci vyhledají informace o době (co bylo „kladivo na čarodějnice“, inkvizice apod.), zhlédnou stejnojmenný film Otakara Vávry. Při jeho rozboru srovnají inkviziční procesy a politické procesy v 50. letech 20. století.
 4. Co spojuje Tábor a osobnost Oskara Nedbala, si vyhledají žáci (za pomoci internetu, encyklopedií a při návštěvě místního informačního střediska) sami, zpracují referát, popř. vytvoří prezentaci na toto téma. 
 5. Jak zasáhla nejen heydrichiáda, ale i celá okupace do osudu lidí regionu, zjistí žáci v informačním středisku, popř. v městské knihovně. Jejich motivací bude návštěva táborského popraviště.
 6. Benešova vila v Sezimově Ústí vznikla původně jako letní dům manželů Benešových, dnes patří Úřadu vlády ČR, který ji nechal zrekonstruovat do původní podoby. Žáci dohledají hlavní zásluhy E. Beneše o vznik ČR, zejména o její hranice (viz Versailleská mírová konference), vytvoření zahraniční politiky nového státu.

V rámci projektu žáci navštíví Městskou knihovnu v Táboře, aby vyhledali informace k jednotlivým částem úlohy. Předmětem návštěvy knihovny je rovněž samotné fungování instituce (počet knih, počet výpůjček, meziknihovní výpůjční služba aj.).

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

a) žák porozumí historickým a kulturním kontextům vývoje a rozvoje Táborska

b) žák posoudí historické a umělecké texty

c) žák využívá vlastní četbu uměleckého díla dané doby (nebo zhlédnutý film)

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 • Příprava prezentace přečtených děl z hlediska žákovských dojmů a postřehů z četby – 2
 • Příprava prezentace zhlédnutých děl z hlediska žákovských dojmů a postřehů z filmu – 2
 • Individuální četba žáků (práce žáků s konkrétními texty) – 3
 • Čtenářská dílna s využitím rozboru dobových děl – 2
 • Řešení souborů úloh podle individuálního záměru učitele – 6
 • Seznámení se s misijní činností řeholního řádu – 1,5
 • Identifikace znaků uměleckého směru při prohlídce objektu barokního kláštera – 1,5
 • Zpracování referátu o O. Nedbalovi a táborském divadle – 2
 • Exkurze v rozsahu zvoleném vyučujícím

Hodinové rozvržení uvedených bodů je pouze informativní, bude uzpůsobeno

Metodická doporučení

Projekt provede žáky regionem Táborska v rámci předmětů Společenská nauka, Dějepis a Estetická výchova (literatura) a seznámí je s historií a kulturou oblasti.

Doporučení realizovat projekt v závěru školního roku (po uzavření klasifikace).

Způsob realizace

Individuální četba žáků

Řešení pracovních listů s ukázkami 

Řešení souborů úloh, přenášení poznaných životních hodnot do současnosti

Řízená prezentace přečtených děl z hlediska žákovských dojmů a postřehů z četby, z filmu (čtenářská dílna s využitím rozboru dobových děl)

Tvorba referátu

Návštěva zříceniny Kozího hrádku

Prohlídka barokního kláštera v Klokotech

Přednáška o misijní činnosti členů řeholního řádu

Prohlídka Benešovy vily v Sezimově Ústí

Exkurze do Městské knihovny v Táboře

Pomůcky

 • počítač s možností připojení na internet
 • příslušenství umožňující žákovské prezentace
 • pracovní listy
 • využití materiálů informačního střediska, knihovny

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

a) žák porozumí historickým a kulturním kontextům vývoje a rozvoje Táborska

 • porozumí historickým a kulturním souvislostem, na jejichž základě se vyvíjelo město k dnešní podobě 
 • rozliší různé architektonické styly výstavby města
 • porovná dopad různých politických rozhodnutí na činnost města

b) žák posoudí historické a umělecké texty

 • vyhledává v historickém a uměleckém textu určující myšlenky a ty následně uvádí do současného kontextu
 • porozumí obsahu dobových literárních děl 
 • interpretuje přečtený text
 • porovnává různé historicky politické etapy

c) žák využívá vlastní četbu uměleckého díla dané doby (nebo zhlédnutý film)

 • vyjadřuje vlastní prožitky z četby vybraného uměleckého textu (popř. z filmu)
 • využívá přečtený text k posouzení aktuálních životních situací
 • obhájí a vysvětlí vyslovené názory a argumenty

Kritéria hodnocení

Ad Očekávané výsledky učení  

a) žák porozumí historickým a kulturním kontextům vývoje a rozvoje Táborska

 • ověřováno prostřednictvím pracovních listů a souborů úloh; bodové hodnocení a jemu odpovídající známka (úspěšnost 100–40 %)

b) žák posoudí historické a umělecké texty

 • ověřováno prostřednictvím pracovních listů; doporučeno využít prvků   formativního hodnocení

c) žák využívá vlastní četbu uměleckého díla dané doby (nebo zhlédnutý film)

 • ověřováno prostřednictvím čtenářského portfolia a samostatných vystoupení žáků ve třídě včetně učitelem řízené diskuse; doporučeno využít prvků formativního hodnocení
 • Při hodnocení tohoto výsledku učení doporučeno nehodnotit známkami. V rámci hodnocení svých poznatků posoudit nově zjištěné informace, vyhodnotit pořadí jednotlivých skupin, sebehodnocení. Hodnocení v intencích zdařilé/nezdařilé.

Doporučená literatura

Václav Kaplický: Kladivo na čarodějnice, libovolné vydání

Jan Hus: Spisy, libovolné vydání

Poznámky

Komplexní úloha navazuje na všeobecné znalosti získané na ZŠ a v 1. ročníku SŠ.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ludmila Vandová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.