Detail komplexní úlohy Dýhy, aglomerovaný materiál a překližované materiály

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Dýhy, aglomerovaný materiál a překližované materiály

Kód úlohy

82-u-3/AA54

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická, Litvínov - Hamr

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

12. 02. 2019 13:43

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky druhy dýh, jejich rozdělení, druhy aglomerovaných a překližovaných materiálů a způsoby výroby aglomerovaných a překližovaných materiálů. Dalším z cílů jsou pravidla pro skladování těchto materiálů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé druhy a rozdělení dýh včetně jejich použití
 • charakterizuje druhy aglomerovaných materiálů
 • popíše výrobu aglomerovaných materiálů
 • charakterizuje použití jednotlivých druhů aglomerovaných materiálů
 • charakterizuje překližované materiály
 • popíše výrobu překližovaných materiálů
 • charakterizuje použití překližovaných materiálů
 • popíše pravidla pro ukládání a skladování plošných materiálů

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s druhy dýh
 • seznámí se s druhy a rozdělení aglomerovaných materiálů
 • popíše postupy výroby aglomerovaných materiálů
 • charakterizuje druhy a rozdělení překližovaných materiálů
 • popíše postupy výroby překližovaných materiálů
 • popíše skladování plošných materiálů

Doporučený časový rozvrh:

4 hodiny:

 • znalost základního rozdělení dýh, druhů dýh a jejich použití.

3 hodiny

 • znalost druhů, rozdělení a postupů výroby aglomerovaných materiálů a jejich použití.

3 hodiny

 • znalost druhů, rozdělení a postupů výroby překližovaných materiálů a jejich použití.

2 hodiny:

 • znalost pravidel skladování plošných materiálů.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky předmětu materiály, technologie.

Způsob realizace

 • teoretická výuka v učebně s názornými ukázkami materiálů

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • doporučená literatura, skripta,

pro učitele a technické vybavení:

 •  ukázky dýh
 • ukázky vzorků aglomerovaných materiálů
 • ukázky vzorků překližovaných materiálů
 • učebna s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Ve výuce jsou doporučeny kombinovat metody:

Slovní:

 • odborný výklad s prezentací.

Přímé vyučování:

 • odborný výklad vyučujícího s názornými ukázkami (druhy dýh, druhy a rozdělení aglomerovaných materiálů, postupy výroby aglomerovaných materiálů, druhy a rozdělení překližovaných materiálů, postupy výroby překližovaných materiálů, skladování plošných materiálů).

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

1 – 100% - 88%, 2-87% - 74%, 3-73% - 59%, 4-58% - 43%, hranice úspěšnosti zkoušky.

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou.

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, nesplnění požadavků; úkoly řeší jen s pomocí učitele, test, nebo ústní zkoušení vykazuje nedostatečné znalosti.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU - učební obor truhlář, Sobotáles, ISBN: 978-80-86817-25-5

MUZIKÁŘ, Zdeněk a kolektiv, Materiály II - Pro učební obor Truhlář, Informatorium, ISBN: 978-80-7333-061-3

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Findeis. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.