Detail komplexní úlohy Litografie 2

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Litografie 2

Kód úlohy

82-u-4/AA52

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vzdělávací oblasti

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky praktických cvičení, speciální technologie a výtvarné přípravy.

Vazba na vzdělávací modul(y)

Litografie II.

Škola

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, Horní náměstí, Jablonec nad Nisou

Klíčové kompetence

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

11. 02. 2019 09:43

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámit žáky s grafickými pomůckami určenými pro litografii. Žáci si rozšíří znalosti grafické techniky litografie se zaměřením na barevný tisk. Žáci se seznámí s technologií přípravy, principem tisku a tvorbou barevného litografického listu. Po absolvování modulu žáci vytvoří litografický barevný list na zvolené téma.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje litografiii, používá odbornou terminologii
 • pracuje s grafickými pomůckami určenými pro litografii
 • využívá základní znalosti týkající se principu a technologie barevné litografie
 • vytvoří barevný litografický list na základě vlastního návrhu
 • používá osobitý grafický projev, autorský přístup

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • používá pracovní postupy a využívá získané poznatky 
 • prakticky se učí používat grafické pomůcky určené pro litografii
 • využívá základní znalosti týkající se principu a technologie barevné litografie
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího
 • získané teoretické vědomosti aplikuje na konkrétní praktické zadání

Doporučený časový rozvrh:

Průběžné práce

 • 2 vyučovací hodiny: prezentace učitele včetně praktických ukázek materiálů a pomůcek
 • 8 vyučovacích hodin: samostatná práce na praktických úkolech
 • 2 vyučovací hodiny: hodnocení

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky odborný výcvik, výtvarná příprava.

Způsob realizace

 • praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením/ dílna s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)
 • tvorba vlastního litigrafického listu

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro učitele a technické vybavení:

 • počítač s připojením k dataprojektoru
 • dataprojektor Smartboard/Whiteboard
 • powerpointová prezentace
 • materiály a pomůcky-pro názorné ukázky

pro žáka:

 • poznámkový aparát (psací potřeby, papíry)
 • základní pomůcky k tvorbě litografického listu (litografický lis, litografické kameny, litografické tužky, papíry, astralon, hadříky a další)

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací
 • monologické výklady - vysvětlování

Praktická forma zkoušení

 • vypracování samostatné práce žáků - tvorba litografického barevného listu na zvolené téma grafické práce na dané téma
 • barevná litografie na téma zvolené žákem
 • tvorba barevného litografického listu

Zpracování samostatná grafické práce ( domácí úkol):

 • vytvoření návrhů pro barevný litografický list

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • charakteristika litografiie
 • princip barevného litografického tisku

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl
• 1 – žák je schopen výborně vysvětlit a obhájit své grafické postupy, odevzdané práce jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup
• 2 – žák je schopen velmi dobře vysvětlit a obhájit své grafické postupy, odevzdané práce jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup
• 3 – žák je schopen dobře vysvětlit a obhájit své grafické postupy, odevzdané práce jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup
• 4 – žák je schopen dostatečně vysvětlit a obhájit své grafické postupy, odevzdané práce jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem
• 5 – žák není schopen dostatečně vysvětlit a obhájit své grafické postupy, odevzdané práce jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

Doporučená literatura

RAMBOUSEK, Jan. Litografie a ofset. Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1948, 240 s.

MARCO, Jindřich. O grafice. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1981. 502 s. ISBN 23-028-81

KREJČA, Aleš. Techniky grafického umění. Praha: Artia, 1981. 203 s. ISBN 37-008-81

KREJČA, Aleš. Grafické techniky. Aventinum, 1995. 206 s. ISBN 80-85277-48-4

SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. - 3. vyd. Slovart, 2013. 384 s. ISBN 978-80-7391-482-0.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jan Hák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.