Detail komplexní úlohy Charta 77 v souvislostech

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Charta 77 v souvislostech

Kód úlohy

SP-u-4/AE84

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SP - Člověk a společnost

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115, Mládežníků, Rokycany

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

02. 10. 2019 12:14

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

16

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je hlubší poznání doby normalizace prostřednictvím analýzy a pochopení dokumentu Charta 77. Žáci by se měli nejen vcítit do atmosféry obtížné doby a do kůže signatářů Charty, ale zároveň by měli pochopit i význam dodržování lidských práv a svobod a vyzkoušet si prostřednictvím vlastní petice, jak náročné a obtížné muselo být šíření Charty 77 a prosazování jejích požadavků. 

Obsahové okruhy: Člověk jako občan; česká literatura; výtvarná výchova (pro umělecké obory) nebo IT 

Probírané tematické celky:

 • Československo v době normalizace (70. léta 20. století) + stručný mezinárodní rámec
 • Ústava ČR (resp. ČSSR) a Listina základních práv a svobod, problematika dodržování lidských práv
 • petice a další formy vyjádření nesouhlasu
 • významné osobnosti československé kultury normalizace, samizdat, bližší zaměření na osobnost V. Havla a jeho divadelní kariéru

Didaktické metody a formy:

 • výklad učitele, foto a videoukázky (úvod do dějinné etapy)
 • porozumění čtenému textu (analýza Charty 77 s pomocí návodných otázek)
 • praktické řešení problému (tvorba petice a její šíření)
 • práce s PC – tvorba prezentace vybrané osobnosti, nebo výtvarné techniky (koláž) pro zpracování portrétu osoby
 • diskuse, „brainstorming“ – úskalí, pozitivní a negativní důsledky každé petice i Charty 77
 • skupinová a individuální práce žáků
 • dobrovolná domácí práce – pohovořit s rodinnými příslušníky, případně uspořádat besedu s pamětníkem

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vystihne znaky normalizace a je pokud možno schopen zaujmout k dané době osobní postoj;
 • objasní pojem základní lidská práva a svobody a obhájí jejich dodržování;
 • vytvoří a argumentačně obhájí petici za smysluplný požadavek blízký studentům nebo mladé generaci;
 • diskutuje o důsledcích petice, dokáže shrnout důsledky působení Charty 77 na společnost i vybrané lidské osudy;
 • dobrovolné: vyhledá ve své rodině či ve svém okolí pamětníka a vytvoří s ním rozhovor.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. dílčí část (teoretická): 2 hodiny – frontální 

 • výklad učitele, práce s učebnicí, foto a videoukázky – seznámení s dobou normalizace, s politickou reprezentací, s aspekty běžného denního života; zařazení československých událostí do mezinárodního kontextu (KBSE) 

2. dílčí část (praktická): 2 hodiny – s pomocí učitele a ve skupinách

 • četba Charty 77, analýza textu, otázky
 • práce s učebnicí nebo internetem: co je ústava, jaká jsou lidská práva a svobody, dále skupinový rozbor Listiny základních práv a svobod a porovnání s požadavky Charty 

3. dílčí část (praktická): 2 až 3 hodiny – skupinová práce 

 • práce s učebnicí nebo internetem – co je petice, jaké náležitosti musí splňovat, kdo ji může vytvořit apod., najít příklad konkrétní petice; pojmy – mluvčí, signatář
 • na počítači vytvořit vlastní petici za smysluplný požadavek, např. k aktuálnímu problému, který žáky trápí (stravování ve školní jídelně, špatné dopravní spojení ke škole aj.) + zkusit si získat pro svou petici podpisy
 • druhá varianta: sehnat staré psací stroje a vyzkoušet si opis textu přes uhlový papír (s pomocí učitelova vysvětlení se tak žáci zároveň dozvědí, co byl samizdat, jak se šířily v normalizaci nepovolené tiskoviny)

4. dílčí část (praktická): 2 až 3 hodiny – skupinová práce

 • každá skupina si vybere jednu osobnost spjatou s Chartou 77 a vytvoří prezentaci na PC / výtvarnou koláž (životopis, úryvky textů, výstřižky z novin, fotografie apod.)

5. dílčí část (teoretická): 1 až 2 hodiny – teoretická, frontální

 • bližší představení Václava Havla jako literáta, organizátora, politika, prezidenta
 • videoukázka z divadelní hry nebo četba vybraného úryvku
 • možnost propojit s videoukázkou ze sametové revoluce 17. 11. 1989

6. dílčí část (praktická): 1 hodina – skupinová a frontální

 • diskuse o důsledcích petice na společnost (zaznamenávat na velký papír/flipchart)
 • diskuse o důsledcích Charty 77 na soudobé mínění i na osudy tvůrců a signatářů (zaznamenávat na velký papír/flipchart)
 • učitel vysvětlí pojem Anticharta, žáci mohou za domácí úkol dohledat příklady osobností, které podepsaly dobrovolně, a osobností, které byly donuceny k podpisu nebo byly jejich podpisy zfalšovány

7. dílčí část (dobrovolná): 2 hodiny – individuální

 • rozhovor/beseda s pamětníkem (rodinným příslušníkem)
 • opakování formou testu nebo zkoušení

Metodická doporučení

 • při potřebě zkrátit čas pro řešení komplexní úlohy je možné část úkolů přesunout na domácí práci s individuálním řešením (vyhledání různých informací)
 • je ideální věnovat se hlouběji osobnosti V. Havla, neboť tak lze propojit oblast vzdělávání s maturitní přípravou na zkoušku z české literatury

Přesah do předmětů: 

 • dějepis
 • český jazyk a literatura (V. Havel, samizdat)
 • IT / výtvarná výchova (pro umělecké obory)

Způsob realizace

Forma výuky – teoreticko-praktická

Místo: školní třída, počítačová učebna, příp. učebna VV

Pomůcky

Učební pomůcky:

 • materiály pro teoretickou výuku – učebnice dějepisu, foto, video; text Charty 77 s otázkami k analýze (kopie dle počtu skupin)
 • papíry A4 pro tvorbu petic, příp. uhlový papír pro kopírování na stroji
 • čtvrtky A3 pro tvorbu koláží, lepidlo, fixy
 • kopie fotografií, úryvků textů apod., použitelné pro koláže (sežene učitel nebo žáci jako domácí úkol)
 • velký balicí papír nebo flipchart

Pracovní listy:

 • text Charty s otázkami a úkoly
 • závěrečný test

Technické vybavení:

 • staré psací stroje
 • PC s internetem, dataprojektor

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • Texty Charty 77 s odpověďmi na otázky nebo s poznámkami jednotlivých skupin
 • Petice s podpisovým archem
 • Prezentace osobnosti – možnost vyvěsit papírové koláže ve třídě nebo na chodbu
 • Flipchart s výstupy ze závěrečné diskuse (brainstorming) – možnost pověsit dočasně ve třídě
 • Možný závěrečný test (úspěšnost min. 50 %)
 • Případné drobné domácí úkoly, vypracované ručně na papír

Kritéria hodnocení

Žák úlohu splní, pokud absolvuje všechny části úlohy a aktivně se účastní praktických úkolů. 

Hodnocení žáků:

 • Na základě průběžného plnění zadaných úkolů při práci ve skupinách a podílení se na učebních aktivitách (učitel sleduje, jak žáci pracují)
 • Na základě vypracovaných materiálů (petice, prezentace): nehodnotí se úspěšnost získávání podpisů ani estetická stránka prezentace, ale to, zda mají výstupy všechny potřebné náležitosti (zda žáci práci neodbyli a zahrnuli vše podstatné)
 • Na základě vypracovaných domácích úkolů a testu (ústní zkoušení)
 • Na základě aktivity v diskusi (mimo výuku – pamětník apod.)

Doporučená literatura

Učebnice dějepisu, např.: Čornej, Petr: Dějepis pro střední odborné školy. Praha 2016.

Učebnice občanské výchovy pro střední školy

Učebnice literatury, např.: Literatura pro 4. ročník středních škol. Praha, Didaktis 2010.

Poznámky

Časová náročnost 12 až 16 hodin:

 • 1. dílčí část – 2 hodiny
 • 2. dílčí část – 2 hodiny
 • 3. dílčí část – 2 až 3 hodiny
 • 4. dílčí část – 2 až 3 hodiny
 • 5. dílčí část – 1 až 2 hodiny
 • 6. dílčí část – 1 hodina
 • 7. dílčí část (dobrovolná) – 2 hodiny

Ročník:

 • 2. ročník (resp. dle ŠVP jednotlivých škol – poslední ročník výuky dějepisu v daném oboru)

Úloha je určena pro řešení skupinové:

 • ideálně 2–3 žáci ve skupině

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Houšková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.