Detail komplexní úlohy Modelování reliéfu a figury

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Modelování reliéfu a figury

Kód úlohy

82-u-4/AA48

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská, Světlá nad Sázavou

Klíčové kompetence

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

28. 01. 2019 20:52

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

10

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky modelovat reliéf a figuru, a to v modelových skicách detailu reliéfu a figury, naučit je modelovat  reliéf jako celek a figuru jako celek v reliéfním a objemovém zobrazení, jejich části a detaily za využití různých modelovacích materiálů a technik ke zvládnutí modelových skic a studií, a tímto se poučit k realizaci vlastních návrhů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • modeluje reliéfu a figury, části nebo detailu (z oblasti praktického modelování, sochařství, užitého sochařství a užitého umění)
 • modeluje reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu (z oblasti praktického modelování, sochařství, užitého sochařství a užitého umění)
 • modeluje reliéfu a figury výrobku, části nebo detailu v různých modelovacích materiálech a technikách, ve skutečné velikosti, v různých měřítkách, reliéfní i objemové zobrazení, stylizace (zjednodušení)

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • žák modeluje reliéf a figury, části nebo detailu
  • pomocí různých modelovacích materiálů
  • různými modelovacími technikami
  • ve skutečné velikosti (poměr 1 : 1)
  • v různém měřítku
  • v různé míře stylizace (zjednodušení)
  • v historickém kontextu v různých modelovacích materiálech
  • v historickém kontextu různými modelovacími technikami
  • v historickém kontextu ve skutečné velikosti (poměr 1 : 1)
  • v historickém kontextu v různých měřítkách
  • v historickém kontextu v různé míře stylizace (zjednodušení)

Doporučený časový rozvrh: 16 hodin

Průběžné práce

10 vyučovacích hodin:

 • jednoduché jednotlivé modelové studie částí a detailu reliéfu (2 – 3 práce)
 • modelování reliéfu (1 práce)
 • jednoduché jednotlivé modelové studie částí a detailu figury (2 – 3 práce)
 • modelování figury (1 práce)

6 vyučovacích hodin:

Zpracování souborné práce:

 • teoretická část – záměr
 • praktická část – modelování reliéfu a figury v různých materiálech a technikách napříč historickými obdobími, výběrem v různých měřítkách (2 – 3 práce)
 • závěr – výsledné práce
 • 2 – 3 práce (různé modelové materiály, techniky, postupy, měřítka aj.)

Doporučený časový rozvrh – individuální:

 • Samostatná práce žáků
 • domácí modelové skici a studie – zmenšené měřítko (2 – 4 práce)

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky Odborný výcvik, Výtvarná příprava

Způsob realizace

 • praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • užití různých modelačních materiálů a nástrojů k modelování reliéfu a figury (různé druhy modelovacích hlín popřípadě syntetických plastických hmot; klasické a moderní; špachtle, očka, obkročák, nože, šablony, pauzy aj.)

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením /modelovna/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v různých modelovacích materiálech
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu různými modelovacími technikami
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu ve skutečné velikosti (poměr 1 : 1)
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v různých měřítkách (zvětšování x zmenšování)
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu, prvku a jeho částí v různé míře stylizace (zjednodušení)
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu v různých modelovacích materiálech
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu různými modelovacími technikami
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu ve skutečné velikosti (poměr 1 : 1)
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu v různých měřítkách (zvětšování x zmenšování)
 • modelování reliéfu a figury, části nebo detailu v historickém kontextu v různé míře stylizace (zjednodušení)

Kritéria hodnocení

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • jednoduché jednotlivé modelové studie částí a detailu reliéfu (2 – 3 práce)
 • modelování reliéfu (1 práce)
 • jednoduché jednotlivé modelové studie částí a detailu figury (2 – 3 práce)
 • modelování figury (1 práce)
 • zpracování souborné práce
 • zpracování domácí modelové skici a studie – zmenšené měřítko (2 – 4 práce)

Prospěl – neprospěl

Způsoby hodnocení:

Bodový

Výborný: 15 – 13 bodů, chvalitebný: 12 – 10 bodů, dobrý: 9 -7 bodů, dostatečný: 6 – 4 body, hranice úspěšnosti: 4 body

Prospěl: samostatné provedení práce, správné zachycení zobrazovaného objektu, zvládnutí modelovacích postupů, technik a materiálu, vystižení tvaru a materiálu, redukce prostoru u reliéfu, objemové ztvárnění u figury, zachycení celku a detailu, správné využití kompozice (umístění do formátu), správné použití měřítka (zvětšování x zmenšování), použití kánonu figury; jasná a správná specifikace záměru

Neprospěl: nedokáže se orientovat v požadavcích, nesplnění požadavků; úkoly řeší jen s pomocí učitele, samostatná práce vykazuje závažné nedostatky

Doporučená literatura

NUTSCH, W., Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře,

SMITH, R., Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Slovart, 2000

BASL, Josef: Modelování v hlíně (Příruční kniha pro učitele modelování), Praha 1925, Nakladatel I. L. Kober knihkupectví v Praze

ZELL, Mo: Škola kreslení a modelování pro architekty, 2009, Slovart, ISBN 80-7391-154-6

FLÁDR, Ladislav: Modelování, 1967, SPN

SOUKUP, O.: Modelovací a pomocné techniky v sochařství, ÚDLT, Praha 1965

ŠEDIVÝ, Václav: Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění) SNKLHU, 1953

MATĚJČEK, Stáňa: Plastika,

PISCH, Ondřej: Modelování v hlíně a látkách příbuzných

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Ratajová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.