Detail komplexní úlohy Majetek – základní předpoklady

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Majetek – základní předpoklady

Kód úlohy

66-u-3/AC42

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Vazba na vzdělávací modul(y)

Majetek

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

12. 06. 2019 14:54

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl jednoduše a pomocí dílčích příkladů a samostatné práce naučit žáky rozlišovat typy majetku, vypočítat účetní a daňové odpisy a vyčíslit inventarizační rozdíly.  Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „Majetek“.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. kategorizuje majetek, odpisy a charakterizuje inventarizaci
 2. odpisuje dlouhodobý majetek
 3. vyčíslí inventarizační rozdíly
 4. vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při evidenci majetku

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1) kategorizuje majetek, odpisy a charakterizuje inventarizaci

 • používá odbornou terminologii spojenou s majetkem, odpisy a inventarizací
 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy  učitele
 • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky
 • samostatně nebo ve skupině žáků řeší zadaný pracovní list

Doporučený časový rozvrh činí 6 vyučovacích hodin.

2) odpisuje dlouhodobý majetek

 • žák zařadí majetek do odpisové skupiny
 • žák dle zadání vypočítá daňové i účetní odpisy
 • žák vyplní inventární kartu

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovacích hodin.

3) vyčíslí inventarizační rozdíly

 • do připravené tabulky vypočítá fyzický stav majetku
 • vyčíslí hodnotu účetního stavu majetku
 • vyčíslí hodnotu inventarizačních rozdílů a pojmenuje ji

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

4) vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při evidenci majetku ve firmě

 • navrhne si fiktivní firmu
 • definuje si druhy majetku
 • sestaví si odpisový plán a realizuje ho
 • vytvoří si podklad pro fiktivní inventarizaci a vyčíslí inventarizační rozdíly

Doporučený časový rozvrh činí 8 vyučovacích hodin. Je doporučena i domácí příprava.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení terminologie spojené s majetkem firmy
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

 

2. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

3. dílčí část

 • příklad slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel seznámí žáky se souvislým příkladem, připomene postup při řešení
 • učitel společně se žáky do „inventární karty“ zapíše několik odpisů
 • žáci následně pracují samostatně
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zodpovídá případné dotazy k dané problematice
 • učitel zkontroluje správnost souvislého příkladu

4. dílčí část

 • výpočet inventarizačních výsledků slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel vysvětlí jednotlivé položky tabulek na uvedených příkladech
 • společně se žáky spolupracuje na splnění úkolu
 • učitel přizpůsobuje tempo a zodpovídá na případné dotazy
 • společně kontrolují výsledek výpočtu a pojmenování inventarizačních rozdílů

5. dílčí část

 • učitel zadá samostatně každému žákovi nebo skupině žáků vytvoření samostatného modelového příkladu
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového příkladu

Způsob realizace

v průběhu realizace modulu „Majetek“, v odborné učebně.

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • MS Word, MS Excel
 • dataprojektor
 • plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (§ 26 až § 33a), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů 

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část - prezentace - není žádný písemný výstup, žáci opakují teoretické poznatky společně s učitelem

2. dílčí část - doplňovačka - pracovní list

3. dílčí část - výpočet odpisů – pracovní list

4. dílčí část - výpočet inventarizačních rozdílů – pracovní list

5. dílčí část - samostatný modelový příklad

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce učitele se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • celkem 5 dílčích příkladů; žák získá za každý příklad 5 bodů; celkem 25 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění 2 příkladů a dosažení celkem 10 bodů.

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a učitelem
 • celkem 3 dílčí příklady; žák získá za každý příklad 10 bodů; celkem 30 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění 1 příkladu a dosažení celkem 10 bodů.

4. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a učitelem
 • výpočet inventarizačních rozdílů; žák získá celkem 10 bodů; uspěl při získání 5 bodů

5. dílčí část

 • hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 • celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů

Komplexní úloha se skládá celkem z pěti dílčích částí, žák může získat celkem 95 bodů, uspěl při dosažení 35 bodů.

Při celkovém hodnocení žáka se dále zohledňuje i práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

 

Doporučená literatura

ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2017: praktický průvodce. 6. aktualizované vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2017. ISBN 978-80-88221-03-6.

Poznámky

Přehled o úloze:

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí:

 1. majetek – prezentace
 2. doplňovačka – pracovní list
 3. výpočet odpisů – pracovní list
 4. inventarizační rozdíly – pracovní list
 5. samostatný modelový příklad

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Prausová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.