Detail komplexní úlohy Fair trade

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Fair trade

Kód úlohy

99-u-3/AI13

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Fair trade

Škola

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Občanské kompetence a kulturní povědomí

Datum vytvoření

10. 02. 2020 09:01

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

2

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

2

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí dílčích úkolů naučit žáky vysvětlit podstatu fair trade, popsat odlišnosti mezi podmínkami fair trade obchodu a "běžného" obchodu. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednosti z modulu "Fair trade". Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

1) vysvětlí podstatu Fair trade obchodu a charakterizuje jeho základní principy

2) zhodnotí fair trade z různých pohledů

3) prezentuje možnosi podpory fair trade na praktických příkladech

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1) vysvětlí podstatu fair trade obchodu a charakterizuje jeho základní principy

 • samostatně nebo ve skupině žáků vyhledá příslušné informace na webových stránkách
 • za pomocí aktivizačních metod (například Brainstormingu), ve spolupráci s učitelem
 • vysvětlí základní principy fair trade
 • ve spolupráci s učitelem vysvětlí podstatu fair trade obchodu
 • aplikuje podstatu fair trade obchodu na praktických příkladech získaných na základě vlastního průzkumu
 • učitel diskusi řídí a usměrňuje
 • ve skupině žáků si základní principy společně zopakují, učitel jejich činnosti řídí a koriguje

2) Zhodnotí fair trade z různých pohledů

 • společně s učitelem diskutují o příležitostech fair trade a dopadech na různé skupiny ve výrobním a obchodním řetězci od výroby až ke spotřebiteli
 • ve skupině si žáci vymění role (např. dělník v továrně, majitel továrny, dopravce, řetězec, stát) a formou hry se budou snažit si vyjednat co nejlepší podmínky obchodu
 • po samostatné úvaze odvodí příčiny velmi nízkých cen v supermarketech u produktů z rozvojových zemí, učiní závěry pro své spotřebitelské chování a diskutuje o tom ve skupině žáků
 • z názorů si vyberou za účasti učitele nejzásadnější podněty

3) Prezentuje fair trade z různých pohledů

 • žák se zapojí do hry a uvedou příklady nejčastějších výrobků fair trade
 • vysvětlí, jaké přesvědčení žáka vede k podpoře fair trade
 • komunikuje a diskutuje na téma podpory fair trade s učitelem
 • navrhne konkrétní příklady podpory fair trade vyspělou společností

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku uvedených oborů vzdělání a je rozdělena do dílčích částí:

1) dílčí část - kreativní tvorba "Co víte o svých botách"

 • učitel seznámí žáky s pracovním listem, který vede k zamyšlení
 • žáci si samostatně prostřednictvím pracovního listu uvědomí hodnotu svého obutí
 • učitel dohlíží na průběh celé činnosti a odpovídá žákům na dotazy
 • cílem je uvědomění si hodnotu lidské práce

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodina.

2) dílčí část - pracovní list "Vystavte správnou účtenku"

 • učitel vysvětlí žákům podstatu pracovního listu a jeho vypracování
 • žáci se zamyslí a ve skupině žáků se poradí nad řešením svého pracovního listu
 • žáci diskutují o cenách, které tvoří uvedené položky
 • srovnávají ceny a přiřazují ceny a položky
 • učitel ukáže správná řešení a diskutuje se žáky  o této problematice
 • žáci si uvědomí kolik se za jednotlivé položky platí

Doporučený časový rozvrh činí 0,5 vyučovací hodiny.

3) dílčí část - pracovní list " Největší producenti bot na světě"

 • učitel vysvětlí žákům podstatu pracovního listu a jeho vypracování
 • žáci se zamyslí a ve skupině žáků se poradí nad řešením svého pracovního listu
 • žáci diskutují o největších producentech bot na světě
 • přiřazují jednotlivé státy k produkci bot
 • učitel odhalí správná řešení a žáci si kontrolují správné odpovědi
 • ve spolupráci s učitelem diskutují o největších producentech na světě

Doporučený časový rozvrh činí 0,5 vyučovací hodiny.

4) dílčí část - názorné video

 • učitel žákům spustí názorné video
 • po skončení videa žáci diskutují nad problematikou pracovních podmínek
 • ve skupině žáků sdílejí své názory a podněty
 • diskutují co všechno pro fair trade mohou udělat jako spotřebitelé

Způsob realizace

 • teoretická, průřezová, praktická
 • výuka se realizuje v odborné učebně

 

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítač
 • Internet, MS Word, PowerPoint
 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • tabule, fix, křída
 • tiskárna

Učební pomůcky učitele:

 • dílčí část - kreativní tvorba "Co víte o svých botách" - v elektronické i tištěné verzi - počet odpovídá žákům ve třídě
 • dílčí část - pracovní list "Vystavte správnou účtenku" -  v elektronické i tištěné verzi - počet odpovídá žákům ve třídě
 • dílčí část - pracovní list " Největší producenti bot na světě" - v elektronické i tištěné verzi - počet odpovídá žákům ve třídě
 • dílčí část - názorné video

Učební pomůcky pro žáka:

 • psací potřeby
 • fixy, případně pastelky
 • učební dokumenty k dané problematice
 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1) dílčí část - kreativní tvorba "Co víte o svých botách"

 • kreativní tvorba - žáci doplňují informace o svých botách

2) dílčí část - pracovní list "Vystavte správnou účtenku"

 • pracovní listy - žáci doplňují do tabulky a snaží se vystavit správnou účtenku

 3) dílčí část - pracovní list " Největší producenti bot na světě"

 • pracovní listy - žáci přiřazují stát k produkci obuvi

4) dílčí část - názorné video

 • není žádný písemný výstup, žáci sledují krátký film a diskutují o něm

Kritéria hodnocení

1) dílčí část - kreativní tvorba "Co víte o svých botách"

 • předpokládá se práce ve skupině žáků
 • dílčí část se nehodnotí

2) dílčí část - pracovní list "Vystavte správnou účtenku"

 • předpokládá se samostatná nebo skupinová práce
 • hodnotí se věcná správnost

3) dílčí část - pracovní list " Největší producenti bot na světě"

 • předpokládá se samostatná nebo skupinová práce
 • hodnotí se věcná správnost

 

Doporučená literatura

https://www.fairtrade.cz/

https://youtu.be/6yENw6bZSmc

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Zezulková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.