Detail komplexní úlohy Trh, tržní rovnováha

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Trh, tržní rovnováha

Kód úlohy

99-u-4/AI09

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Trh a tržní rovnováha

Škola

Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ, Bartošova, Přerov 2

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

06. 02. 2020 16:04

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí testů, pracovních listů a hry prohloubit u žáků získané teoretické znalosti o trhu.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny v jejím formuláři. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

 

Výuku je vhodné prokládat hledáním informací na internetu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. používá odbornou terminologii
 2. pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 3. na internetu vyhledává, doplňuje a ověřuje si informace z pracovních listů
 4. pořizuje si poznámky
 5. řeší testy
 6. prostuduje pracovní listy a vypracuje testy: tržní rovnováha, komplementy, substituty, pravda – nepravda

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učitel má za úkol žáky:

 • seznámit s novým učivem,
 • umožnit, aby si nové učivo upevnili a prohloubili,
 • motivovat je,
 • diagnostikovat dosažený stav a prověřit výsledky učení

Celková časová náročnost 12 hodin, komplexní úloha
se skládá ze 4 částí.

Metodická doporučení

Učitel používá klasické výukové metody –
slovní a praktické

 • vysvětlování
 • vyjasňování
 • tázání se
 • práce s textem
 • dialog
 • metody práce s pracovními listy
 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Způsob realizace

teoreticko-praktická,
prostor, ve kterém bude komplexní úloh řešena, je učební místnost, nebo učebna s PC

Pomůcky

Technické vybavení:

 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • počítače

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

Učební pomůcky žáka:

 • pracovní listy

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • Trh, tržní rovnováha - prezentace

Žák sleduje prezentace – trh, tržní rovnováha, nabídka, poptávka, používá odbornou terminologii. 

2. dílčí část

 • Trh, tržní rovnováha -  test
 • Žák sleduje prezentaci, vyřeší test – trh, tržní rovnováha, používá odbornou terminologii
 • Využívá prezentaci, internet k vyřešení testu.
 • pracovní list – hra – nabídka, poptávka, tržní rovnováha
 • Žáci si rozdělí role. Polovina třídy bude přestavovat nabídku – výrobce, poskytovatele služeb. Polovina žáků bude přestavovat poptávku – kupující. Role si vylosují. Učitel určí druh výroby, poskytovaných služeb. Počet bankovek pro kupující.  Nabídka – výrobci si sami určí, hodnotu a kvalitu jimi nabízených statků.  Délku hry určuje učitel.

3. dílčí část

 • pracovní list – komplementy, substituty
 • Žák sleduje prezentaci, vyřeší test  – komplementy, substituty
 • Prostuduje pracovní list a vyřeší test - komplementy, substituty.
 • Využívá prezentaci, internet k vyřešení testu.

4. dílčí část

 • pracovní list – pravda – nepravda
 • Žák vyplní pracovní list – pravda – nepravda
 • Pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování učiva o trhu, tržní rovnováze.
 • Učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpoví případné dotazy žáků k dané problematice, dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby, zkontroluje správnost testu – pravda – nepravda.

Kritéria hodnocení

Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách i domácí příprava.

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů, způsob formulace,
 • aktivita žáka,
 • předpokládá se spolupráce učitele s žákem,
 • hodnotí se test, který se skládá ze 14 otázek.  Za přidělení 1 bodu považujme správně zodpovězenou celou otázku.

2. dílčí část – hra na nabídku a poptávku, tržní rovnováhu

 • aktivní přístup a samostatnost,
 • hra pomáhá žákům si uvědomit role. Faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku.
 • učitel by si měl nechat čas na zhodnocení tržního chování jednotlivých aktérů hry. Vzhledem k náročnosti úkolu, by se známky za tuto činnost měli pohybovat od 1 – 3.

3. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů, způsob formulace,
 • aktivita žáka,
 • předpokládá se spolupráce učitele s žákem,
 • hodnotí se test, který se skládá ze 12 otázek.  Za přidělení 1 bodu považujme správně zodpovězenou celou otázku.

4. dílčí část

 • hodnotí se aktivní přístup a samostatnost,
 • pracovní list má celkem 20 otázek

Doporučená literatura

SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie: 19. vydání. Praha: NS Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Trnčáková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.