Detail komplexní úlohy Ekonomická teorie

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Ekonomická teorie

Kód úlohy

99-u-4/AI04

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Integrovaná střední škola technická, K Učilišti, Mělník

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

05. 02. 2020 17:02

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha má za cíl naučit žáky, na základě jednoduchých doplňovaček a dílčích příkladů ekonomickou teorii. Jedná se o porozumění základním pojmům ekonomie, členění ekonomie, základnímu členění tržního hospodářství, trhu a tržního mechanismu, národní hospodaření a banky.

Komplexní úloha je rozdělena do několika dílčích částí. Dílčí části jsou uvedeny ve formuláři pro zadání komplexní úlohy. Přílohou je zadání komplexních úloh a také řešení komplexních úloh.

V komplexní úloze budou použity motivační a fixační didaktické metody, jako například motivační rozhovor, uvádění příkladů z praxe, ústní opakování, písemné procvičování, a další. Také budou použity didaktické metody diagnostické a klasifikační.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Vysvětlí pojem ekonomie, tržní hospodářství, trh a tržní mechanismy, národní hospodářství a banky
 2. Vysvětlí charakteristiku a členění trhu
 3. Vysvětlí státní rozpočet

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 1. Používá základní pojmy ekonomické teorie
  • sleduje prezentaci na dané téma a odpovídá na otázky učitele
  • aplikuje teoretické znalosti na praktických příkladech
  • definuje pojem ekonomie, tržní hospodářství
  • definuje trh a tržní mechanismy
  • definuje národní hospodaření
  • definuje bankovní soustavu
  • samostatně nebo ve skupině žáků řeší zadané pracovní listy
 2. Vyplní pracovní list
  • Vyplní otázky v pracovním listu
 3. Vytvoří samostatný příklad, kde popíše sestavování státního rozpočtu
  • definuje příjmy státního rozpočtu a jeden přesně popíše
  • definuje výdaje státního rozpočtu
  • sestaví možné varianty řešení daného problému (rozpočet vyrovnaný, schodkový, přebytkový)

Doporučený časový rozvrh činí:

 • 4 vyučovací hodiny pro první část
 • 1 vyučovací hodina pro druhou část
 • 3 vyučovací hodiny pro třetí část

Dále je doporučena domácí příprava v rozsahu 2 vyučovacích hodin

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do 4 dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení terminologií na konkrétních příkladech
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost

2. dílčí část

 • pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost tvorby dokladů a jejich vyplnění

3. dílčí část

 • pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice

Způsob realizace

forma výuky – teoretická

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače nebo tablety s přístupem k internetu
 • MS Word, MS EXCEL, Adobe Reader
 • dataprojektor

Učební pomůcky pro učitele:

 • zadání komplexní úlohy (každý žák má vlastní komplexní úlohu)

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby, kreslící potřeby (pastelky)
 • zadání dílčích částí komplexních úloh

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • aktivita při výkladu a zapojování se do výkladu

2. dílčí část

 • pochopení ekonomické teorie
 • vytvoření pracovního listu

3. dílčí část

 • vyplnění pracovního listu
 • vytvoření a popis státního rozpočtu

Kritéria hodnocení

Každá dílčí část má hodnocení 30 bodů. Žák uspěl při splnění alespoň 40 % možných bodů z kažé části.

Doporučená literatura

ZLÁMAL, Jaroslav a Zdeněk MENDL. Ekonomie nejen k maturitě. Vyd. 3. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. ISBN 978-80-7402-130-5.

KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Desáté, přepracované vydání. Praha: Eduko nakladatelství, 2019. ISBN 978-80-88057-62-8.

BUČKOVÁ, Veronika, Alena FABIČOVICOVÁ a Monika NOVÁKOVÁ. Ekonomika pro střední školy - úvod. Brno: Didaktis, c2013. ISBN 978-80-7358-204-3.

NAVRÁTILOVÁ, Petra, Zdeněk MENDL a Jaroslav ZLÁMAL. Ekonomie (nejen) k maturitě: testy - řešení. Kralice na Hané: Computer Media, 2007. ISBN 978-80-86686-89-9.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Vlková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.