Detail komplexní úlohy Obchodní dopisy v normalizované úpravě

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Obchodní dopisy v normalizované úpravě

Kód úlohy

99-u-3/AH99

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Obchodní dopisy v normalizované úpravě

Škola

Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ, Bartošova, Přerov 2

Klíčové kompetence

Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

31. 01. 2020 16:14

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí testu a pracovních listů prohloubit u žáků získané znalosti a dovednosti v psaní obchodních dopisů v normalizované úpravě.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. používá odbornou terminologii dle normy ČSN 016910
 2. vyřeší test – dopis dle ČSN 016910
 3. prostuduje pracovní listy a vypracuje úkoly. Na základě zadání sestaví nevyžádanou nabídku, poptávku a žádost.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 1. Jak psát obchodní dopisy v normalizované úpravě
  • sleduje prezentaci pracovního listu – jak psát obchodní dopisy
  • reaguje na dotazy vyučujícího
  • samostatně vyřeší zadaný test
 2. Nabídka
  • sleduje prezentaci pracovního listu – nabídka
  •  reaguje na dotazy vyučujícího
  • dle zadání samostatně navrhne dopis – nevyžádaná nabídka
 3. Poptávka
  • sleduje prezentaci pracovního listu – poptávka
  •  reaguje na dotazy vyučujícího
  • dle zadání samostatně navrhne dopis – poptávka
 4. Žádost
 • sleduje prezentaci pracovního listu – žádost
 •  reaguje na dotazy vyučujícího
 • dle zadání samostatně navrhne dopis – žádost

Doporučený časový rozvrh pro každou část činí 3 vyučovací hodiny. Dále se doporučuje domácí příprava v rozsahu až 8 hodin.

 

Metodická doporučení

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení normy
 • ČSN 016910
 • učitel zodpovídá na případné dotazy k dané problematice
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost jeho výsledků ve vyřešeném testu

2. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva – nabídka (nevyžádaná, vyžádaná)
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpoví případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost dopisu – nevyžádaná nabídka

3. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva – poptávka
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpoví případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost dopisu – poptávka

4. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva – žádost
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpoví případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost dopisu – žádost

Způsob realizace

teoretická, průřezová, povinná

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • MS Word, či jiný textový editor
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

Učební pomůcky učitele:

 • norma ČSN 016910
 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

Učební pomůcky pro žáka:

 • norma ČSN 016910
 • pracovní listy

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná a formální správnost, aktivní přístup, samostatnost

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná a formální správnost, aktivní přístup, samostatnost

4. dílčí část

 • hodnotí se věcná a formální správnost, aktivní přístup, samostatnost

Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

Doporučená literatura

PhDr. Emilie Fleischmannová. PhDr.Olga Kuldová, Ing. Rajmund Šedý. Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: FORTUNA, 2008, ISBN 978-80-7168-919-5.

ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Trnčáková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.