Detail komplexní úlohy Podnikání - základní pojmy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Podnikání - základní pojmy

Kód úlohy

99-u-3/AH98

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Podnikání – základní pojmy

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Občanské kompetence a kulturní povědomí, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

31. 01. 2020 14:18

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

14

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí tvorby ve Wordu nebo v Excelu, dílčích příkladů a samostatné práce naučit žáky, že stačí správně uchopit tyto pojmy a následně správně rozhodnout pro právní aspekt. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „Podnikání - základní pojmy“.

Žák pochopí základy podnikání a pojmy obchodní závod, podnikatel, podnikání, práva a povinnosti, právní aspekty. V různých situacích bude umět zhodnotit chování a případně navrhnout a kriticky posoudit své návrhy řešení problémů souvisejících s podnikáním. Měl by být schopen si uvědomit význam pojmů, rozpoznat cíle, popsat, jak správně založit podikání právnické a fyzické osoby. Určit cíl, ke kterému směřuje a způsoby, jakými těchto cílů dosáhne.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání, teorie a předlohy jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. používá odbornou terminologii určitých pojmů – podniku, podnikání a právních aspektů
 2. vytvoří karty pro majetek a vede deník příjmů a výdaj
 3. vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při vedení evidence majetku a deníku příjmů a výdajů

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 1. používá odbornou terminologii základních pojmů
  • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího
  • samostatně řeší zadaný úkol - Pracovní list
 2. vytvoří karty pro majetek a vede deník příjmů a výdajů
  • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky,
  • žák si systematicky rozdělí získané doklady z odborné praxe a z předchozího modulu a zapíše do deníku příjmů a výdajů,
  • žák si systematicky rozdělí a zařadí daný majetek živnostníka na předepsané karty
 3. vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při vedení evidence majetku a deníku příjmů a výdajů
  • navrhne si fiktivní firmu,
  • definuje a určí dlouhodobý a krátkodobý majetek fiktivní firmy,
  • sestaví, vytvoří a zapíše pomocí fiktivně vytvořených dokladů do deníčků příjmů a výdajů

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny pro každou část. Je doporučena i domácí příprava.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení terminologií na konkrétních příkladech
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost

2. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost tvorby dokumentů a jejich vyplnění

3. dílčí část

 • souvislý příklad slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel seznámí žáky se souvislým příkladem, připomene postup při řešení
 • učitel společně se žáky do „skladní karty a inventární karty“ zapíše několik případů a majetků
 • žáci následně pracují samostatně
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zodpovídá na případné dotazy k dané problematice
 • učitel zkontroluje správnost souvislého příkladu
 • společně se žáky spolupracuje na splnění úkolu
 • učitel přizpůsobuje tempo a zodpovídá na případné dotazy

4. dílčí část

 • vyučující zadá samostatně každému žákovi nebo skupině žáků vytvoření samostatného modelového příkladu
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového příkladu – v čem bude fiktivní firma podnikat; počet a druh majetku firmy, definování vzhledu a tvorby dokumentu a tiskopisů, formu a způsob odevzdání.

Způsob realizace

teoretická, průřezová, povinná

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • tiskárna
 • MS Word, MS Excel či obdobný kancelářský SW
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • živnostenský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • ÚZ živnostenského zákona a

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost tvorby a doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • hodnotí se věcná správnost, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace výsledků před třídou a vyučujícím
 • celkem 3 dílčí příklady; žák získá za každý příklad 5 bodů; celkem 15 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění 1 příkladu

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a vyučujícím
 • žák získá celkem 10 bodů; uspěl při získání 5 bodů

4. dílčí část

 1. hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 2. celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů

Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jana a kolektiv. Ekonomie 2017: Stručný přehled. Zlín: CEED, 2018. 304 s. ISBN 978-80-87301-23-4

VEBER, J; SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy: 3. vyd. Praha: Grada, 2012. 332 s. ISBN 978-80-247-4520-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Angelika Klímová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.