Detail komplexní úlohy Orientace v hospodaření organizace

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Orientace v hospodaření organizace

Kód úlohy

99-u-3/AH97

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Orientace v hospodaření organizace – pojmy

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

31. 01. 2020 11:24

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Modul je určen pro všechny obory vzdělání s průřezovou ekonomikou. Žák získá přehled s pojmy: příjmy, výdaje, základ daně a dále související pojmy - náklady, výnosy, hosp. výsledek, tržby, obraty, zisk a výpočet daně z příjmů jak FO tak PO v obchodním závodu.

Žák po absolvování modulu chápe pojmy související s hospodařením obchodního závodu, chápe důvody výpočtu daní a správně se orientuje se souvisejícími pojmy.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Vysvětlí podstatu příjmů, výdajů, nákladů a výnosů
 2. Charakterizuje pojem hospodářský výsledek (HV) a s tím související pojmy
 3. Popíše a vysvětlí  zápisy v deníku příjmů a výdajů
 4. Vysvětlí výpočet HV

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 1. Používá odbornou terminologii
  • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího
  • samostatně řeší zadaný úkol - Pracovní list doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny
 2. Vytvoří vlastní dokument pro zápis – příjmů, výdajů, nákladů a výnosů
  • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky
  • žák si systematicky připraví vlastní tiskopis a vytiskne
  • žák si systematicky rozdělí úkoly do skupin a navrhne plán pro pokračování úkolů – výnosy, náklady
 3. Vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při byznys plánu
  • definuje a navrhne si vlastní dokumentaci hospodaření pro fiktivní firmu
  • sestaví, vytvoří, zapíše a vytiskne pomocí fiktivně vytvořené firmy svojí dokumentaci hospodaření

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny pro každou část.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení terminologií na konkrétních příkladech
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost

 

2. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost tvorby dokumentů a jejich vyplnění
 • žáci následně pracují samostatně
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel odpovídá na případné dotazy k dané problematice
 • učitel zkontroluje správnost souvislého příkladu
 • společně se žáky spolupracuje na splnění úkolu
 • učitel přizpůsobuje tempo a zodpovídá na případné dotazy

3. dílčí část

 • vyučující zadá samostatně každému žákovi nebo skupině žáků vytvoření samostatného modelového příkladu
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového příkladu – hospodaření fiktivní firmy. Definování vzhledu a tvorby dokumentu a tiskopisů, formu a způsob odevzdání zadá učitel.

Způsob realizace

teoretická, průřezová, povinná

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • tiskárna
 • MS Word, MS Excel (či jiný srovnatelný kancelářský SW)
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost tvorby a doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • hodnotí se věcná správnost, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace výsledků před třídou a vyučujícím

3. dílčí část

 • hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 • celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů

Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jana a kolektiv. Ekonomie 2017: Stručný přehled. Zlín: CEED, 2018. 304 s. ISBN 978-80-87301-23-4

VEBER, J; SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy: 3. vyd. Praha: Grada, 2012. 332 s. ISBN 978-80-247-4520-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Angelika Klímová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.