Detail komplexní úlohy Pravoúhlé promítání

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pravoúhlé promítání

Kód úlohy

82-u-3/AA69

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Pravoúhlé promítání

Škola

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská, Brno

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

04. 03. 2019 11:17

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

32

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

20

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky pravoúhlé promítání na dvě a tři průmětny, naučit je způsoby zobrazování, druhy promítání a využívá znalost průmětů těles.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše způsoby zobrazování
 • vyjmenuje druhy promítání
 • používá druhy promítání
 • používá průměty těles
 • používá způsoby zobrazování
 • zobrazuje jednoduchá a složitější tělesa

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy promítání a způsoby zobrazování
 • popíše a provede zobrazování jednoduchých a složitějších těles
 • využívá poznatky pro tvorbu průmětů těles (hranatých, rotačních a složitějších)
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh - ročník (32 hod):

Průběžný časový rozvrh činí 12 vyučovací hodiny.

 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího;

Průběžný časový rozvrh činí 8 vyučovací hodiny.

 • používá základní pojmy zobrazování

Průběžný časový rozvrh činí 12 vyučovací hodiny.

 • prakticky zobrazuje jednotlivé tělesa

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci předmětu konstrukce a odborný výcvik.

slovní metody:

 • odborný výklad s prezentací

přímé vyučování:

 • přednes s použitím audiovizuální techniky a odborné literatury
 • hodnocení výkresů

Způsob realizace

 • teoreticko-praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • rýsovací pomůcky, pravítka, kružítka, šablony
 • počítač s programem pro konstruování

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky a charakteristika základních pojmů
 • praktické zobrazení jednotlivých těles

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů tvorby výkresů podle zásad
 • pravoúhlého promítání (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce
 • uplatnění dosažených znalostí žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)

Zpracování samostatné práce:

 • praktická část (znalost konstruování podle zásad pravoúhlého promítání)
 • technický výkres

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

1 – 100 %, 2 – 87 %, 3 – 73 %, 4 – 58 %,

hranice úspěšnosti zkoušky – 43 %

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: neorientuje se v učivu, písemné, konstrukční nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, jeho řešení vlastní práce má po konstrukční stránce větší závady

Doporučená literatura

KÝHOSOVÁ Šárka, Odborné kreslení pro truhlářské práce, PARTA, 2005

ŠVERCL Josef, Technické kreslení a deskriptivní geometrie, Scientia, 2003

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.