Detail komplexní úlohy Kreslení výrobků dle platných technických norem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Kreslení výrobků dle platných technických norem

Kód úlohy

82-u-3/AA68

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Kreslení výrobků dle platných technických norem

Škola

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská, Brno

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

04. 03. 2019 10:54

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

20

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky základní pravidla kreslení výrobků dle platných norem. Důraz je kladen na označení výrobků, dílců, sestav, řezů a detailů podle norem.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá základy kreslení dle platných technických norem
 • nakreslí a označí výrobky, dílce, sestavy, řezy a detaily dle norem
 • volí vhodné značení pro jednotlivé materiály
 • značí opracování a dokončení povrchu
 • pracuje s technickou a výkresovou dokumentací;

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše základy kreslení dle platných technických norem
 • využívá poznatky práce s technickou a výkresovou dokumentací
 • učí se postupy tvorby technického výkresu dle platných norem
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh:

1. ročník (12 hod):

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodiny.

 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího;

Doporučený časový rozvrh činí 5 vyučovací hodiny.

 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího;

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodiny.

 • používá odbornou terminologii a pracuje s technickou a výkresovou dokumentací;

Doporučený časový rozvrh činí 5 vyučovací hodiny.

 • prakticky zobrazuje sestavy, řezy a detaily;
 • vhodně volí značení jednotlivých druhů materiálů.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci předmětu konstrukce, odborné kreslení a odborný výcvik.

slovní metody:

 • odborný výklad s prezentací

přímé vyučování:

 • přednes s použitím audiovizuální techniky a odborné literatury
 • hodnocení výkresů

Způsob realizace

 • teoreticko-praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • rýsovací pomúcky, pravítka, kružítka, šablony
 • počítač s programem pro konstruování

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • praktické zobrazení sestav, řezů a detailů
 • znalost a volba vhodného značení jednotlivých druhů materiálů

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů tvorby (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 
 • uplatnění dosažených znalostí žáků v učivu (písemná práce, ústní zkoušení)

Zpracování samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu a popis tvorby technického výkresu)
 • praktická část (technický výkres - znalost konstruování podle platných technických norem

 

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

1 – 100 %, 2 – 87 %, 3 – 73 %, 4 – 58 %,

hranice úspěšnosti zkoušky – 43 %

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: neorientuje se v učivu, písemné, konstrukční nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, jeho řešení vlastní práce má po konstrukční stránce větší závady

Doporučená literatura

ČSN 013610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu, září 2008

HOLOUŠ Z., MÁCHOVÁ E., KOTÁSKOVÁ P., Odborné kreslení pro učební obor truhlář, INFORMATORIUM, 2010

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.