Detail komplexní úlohy Menšiny a multikulturní soužití v ČR

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Menšiny a multikulturní soužití v ČR

Kód úlohy

SP-u-2/AE86

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Vzdělávací oblasti

SP - Člověk a společnost

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední škola, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského, Prostějov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

02. 10. 2019 13:37

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

8

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Účel komplexní úlohy spočívá v představení menšin žijících v ČR. Žáci zjistí, jak se menšina liší od většiny a které menšiny v ČR žijí. V informačních zdrojích vyhledají a do referátu zpracují základní informace o jednotlivých menšinách. Zmíní se o postavení menšin u většinové populace. Dále vypíší jejich tradice a zvyky. Popíší, čím se jednotlivé skupiny navzájem obohacují. Žáci pracují v týmech s využitím ICT techniky. Výsledky své práce následně prezentují před třídou.

Obsahový okruh: Člověk v lidském společenství

Témata: etnické a kulturní menšiny, multikulturní společnost, soužití menšinové a většinové populace ve společnosti

Přesahy do jiných vzdělávacích oblastí: informatické vzdělávání, český jazyk 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 • Žák podá základní informace o jednotlivých menšinách žijících na našem území, včetně jejich tradic a zvyků a porovná je.
 • Žák vysvětlí, v čem spočívá multikulturní soužití a jaký vliv má na většinovou společnost.
 • Žáci prezentují osvojené poznatky formou referátu.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Teoretický úvod do problematiky menšin – 2 hodiny

Sběr dat k tématu – 2 hodiny

Příprava referátu v písemné a ústní podobě – 3 hodiny

Ústní prezentace referátu a jeho předání v tištěné podobě – 1 hodina

Metodická doporučení

 • Učitel OV seznámí žáky s úlohou – co je jejím cílem.
 • Učitel rozdělí třídu do skupin – každá skupina zpracovává stejné téma – žáci si uvědomí, že stejné téma může každý zpracovat jinak – osobní náhled, zdroje dat – osvojí si porovnávání své práce.
 • Učitel OV předá žákům soupis všech nutných náležitostí, které se mají v úloze objevit – jaké menšiny mají žáci zpracovat + základní informace o každé menšině (počet obyvatel, původ, základní poznávací rysy, tradice a zvyky), rozsah práce (1‒2 stránky).
 • Učitel ICT zapůjčí žákům potřebné technické vybavení.
 • Žáci v průběhu realizace sběru dat konzultují svůj postup s učitelem OV.
 • Žáci ukládají veškerá data do počítače, kde má každá skupina vlastní složku.
 • Žáci provádí samotnou realizaci své práce – referát v textovém editoru.
 • Žáci odprezentují svůj výsledek – referát (skupina předstoupí před třídu a seznámí spolužáky se svou prací) a předají vytištěný dokument učiteli OV.

Způsob realizace

Teoreticko-praktická úloha

Tvorba v učebnách školy – ICT učebna a kmenová třída

Pomůcky

 • Počítač
 • Textový editor
 • Internet
 • Tiskárna
 • Učebnice OV + zápisy z hodin

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Složka – elektronická s podklady pro referát

Referát – tištěná verze pro učitele OV

Ústní prezentace

Kritéria hodnocení

Úloha má především výchovný charakter. Hlavním kritériem pro úspěšné splnění komplexní úlohy je její samotné absolvování, týmovost a aktivní účast na zadaných úkolech. Učitel poskytuje žákům v průběhu plnění zadaného úkolu zpětnou vazbu, na závěr zhodnotí žákovskou úlohu dle následujících kritérií: vytvoření dokumentu a nasbíraná data; referát – dodržení rozsahu, obsahu a formální úpravy; ústní prezentace.

Doporučená literatura

www.up.cz

www.vlada.cz

www.nicm.cz

učebnice OV

Poznámky

Ročník:                                                                                                                                          

1. ročník – 2. pololetí

Vstupní vědomosti odpovídají znalostem žáků OU – obory vzdělání kategorie E.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Vymazal. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.