Detail komplexní úlohy Technické kreslení, zobrazování a čtení výkresů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Technické kreslení, zobrazování a čtení výkresů

Kód úlohy

82-u-3/AA51

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vazba na vzdělávací modul(y)

Kreslení výrobků dle platných technických norem

Škola

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická, Litvínov - Hamr

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

05. 02. 2019 13:42

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

24

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl  naučit žáky osvojení významu technického kreslení, zobrazování objektů a čtení výkresů:

 • orientace v technické dokumentaci
 • použití technických výkresů
 • konstrukce geometrických tvarů
 • kosoúhlé zobrazování
 • perspektivní zobrazování
 • čtení z výkresové dokumentace

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • zdůvodňuje používání technického kreslení a charakterizuje důvody vytváření technické dokumentace
 • orientuje se v technické dokumentaci
 • charakterizuje druhy výkresů a jejich použití
 • rýsuje základní geometrické konstrukce
 • zobrazuje objekty v kosoúhlém promítání a perspektivním zobrazování
 • čte z výkresové dokumentace a orientuje se v ní

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • charakterizuje důvody použití technického kreslení a vytváření technické dokumentace
 • vysvětlí používání technického kreslení
 • charakterizuje důvody vytváření technické dokumentace
 • charakterizuje druhy výkresů a jejich použití
 • orientuje se a čte v technické dokumentaci
 • zpracuje základní geometrické konstrukce
  • rýsuje geometrické tvary
  • rýsuje  mnohoúhelníků
  • rýsuje  kosoúhleho promítání
  • rýsuje  perspektivního zobrazování

Doporučený časový rozvrh: 24 hodin

2 hodiny:

 • znalost používání technického kreslení a vytváření technické dokumentace

1 hodina:

 • znalost a orientace v technické dokumentace

19 hodin:

 • rýsování dle zadaných krytérií - samostatná činnost

2 hodiny:

 • čtení technické dokumentace

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci býuky předmětu odborné kreslení, odborný výcvik.

Způsob realizace

 • praktická i teoretická forma výuky v učebně s potřebným vybavením  (kreslírna)
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • učebnice Odborné kreslení
 • druhy výkresové dokumentace
 • rýsovací pomůcky
 • papíry na výkresy v různých formátech

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Ve výuce jsou doporučeny kombinovat metody:

Slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • odborný výklad s prezentací (druhy výkresové dokumentace, technické výkresy, geometrické tvary, výkres kosoúhlého zobrazování, výkres perspektivního zobrazování)

Demonstrační a praktické:

 • rýsování geometrických tvarů dle zadání
 • rýsování kosoúhlého promítání dle zadání
 • rýsování perspektivního zobrazování dle zadání
 • čtení výkresů

Zpracování samostatné práce:

 • zpracování objektů  dle jednotného zadání ( výrobek dílec)
 • zobrazování objektů ( konstrukce geometrických tvarů, kosoúhlé zobrazování, perspektivní zobrazování)
 • technický výkres formátu A3

Kritéria hodnocení

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • zpracování objektů  dle jednotného zadání ( 1 kus výrobeku nebo dílce) 
 • zobrazování objektů dle zadání ( konstrukce geometrických tvarů, kosoúhlé zobrazování, perspektivní zobrazování)
 • technický výkres formátu A3

Prospěl – neprospěl

1 – 100% - 88% , 2-87% - 74%, 3-73% - 59%, 4-58% - 43%, hranice úspěšnosti zkoušky

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou neo ústní formou, rýsování zadáné práce dle normy.

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, nesplnění požadavků na rýsování, úkoly řeší jen s pomocí učitele, rýsování vykazuje závažné nedostatky.

Doporučená literatura

NUTSCH, Wolfgang, Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře, Sobotáles, ISBN: 978-80-86706-20-7

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Findeis. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.