Detail komplexní úlohy Drogy napříč dějinami literatury (téma i „inspirace“)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Drogy napříč dějinami literatury (téma i „inspirace“)

Kód úlohy

ČJ-u-4/AD24

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ČJ - Český jazyk

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115, Mládežníků, Rokycany

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence, Občanské kompetence a kulturní povědomí

Datum vytvoření

30. 09. 2019 16:24

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

20

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na schopnost analyzovat a následně syntetizovat výsledky učení získané v průběhu výuky v oblasti jazykovědné, estetické, společenskovědní, přírodovědné, s využitím oblasti odborné. Projekt je zaměřen na díla a autory české a světové literatury napříč dějinami. Žáci zmapují problematiku drog v dějinách literatury. Zamyslí se nad okolnostmi, motivy a příčinami, které vedou k drogové závislosti, uvědomí si zdravotní, sociální a ekonomický dopad tohoto problému. Samostatnou prací, realizovanou formou pracovních listů, si zároveň zopakují fakta k maturitní zkoušce. Naučí se pracovat se všeobecnou strukturou maturitní zkoušky z ČJ. Na základě informací, prožitků a znalostí z celé úlohy vytvoří slohový útvar úvaha, recenze filmu, dokument či rozhovor. Vhodně zvoleným titulem splní přečtení jedné z knih k maturitní zkoušce.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • odhadne a ověří správné řešení motivačního kvízu,
 • objasní souvislosti jednotlivých indicií,
 • obhájí svůj názor,
 • aplikuje získané znalosti z dějin literatury v souvislosti s rozborem literárních děl,
 • rozhodne, která z děl je možné označit jako cílová,
 • analyzuje vybraný text,
 • přiřadí fakta z analyzovaného textu k jednotlivým bodům pracovního listu,
 • sumarizuje své poznatky,
 • klasifikuje a shrne získaný materiál a poznatky,
 • vyvodí obecné závěry týkající se motivu užívání drog u literárních postav/autorů,
 • posoudí okolnosti vedoucí k závislostem,
 • zdůvodní, proč převládá motiv drog v určitém historickém období,
 • provede kritiku sledovaného materiálu,
 • uvede klady a zápory vybraných filmů a dokumentů,
 • srovná sledovaná fakta se společenskou normou,
 • prezentuje vlastní postupy, názory, pocity, dojmy,
 • obhájí argumentačně závěry své práce,
 • ocení práci svých spolužáků,
 • uvědomí si zdravotní, společenský a ekonomický dosah sledované problematiky.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 

Metodická doporučení

1. dílčí část

 • motivační kvíz slouží ke zjištění námětu komplexní úlohy
 • učitel vysvětlí žákům, jak prostřednictvím společného motivu indicií zjistí téma projektu
 • žáci vyřeší kvíz
 • obhájí své myšlenkové postupy
 • uvedou, z kterých oblastí uplatnili své poznatky

2. dílčí část

 • žáci obdrží pracovní list (v elektronické či tištěné verzi)
 • učitel vysvětlí žákům strategii práce s pracovními listy
 • žáci pracují samostatně v rámci maturitní přípravy
 • žáci průběžně analyzují dosud probrané poznatky
 • poznatky zaznamenávají do pracovních listů
 • pracují během celého prvního pololetí

3. dílčí část

 • učitel podrobně seznámí žáky s dalšími dílčími úkoly obecné úlohy (beseda, skupinová práce, slohová část)

4.dílčí část

 • učitel zajistí lektora na besedu s drogovou problematikou
 • možnost řešit v rámci minimální prevence
 • lektor realizuje besedu
 • žáci si uvědomí souvislost mezi obsahem besedy a projektem
 • žáci jsou motivováni do další práce

5.dílčí část

 • skupinová práce – vytvoření prezentace
 • žáci ve skupinách (maximálně po čtyřech) zpracují individuální pracovní listy
 • vyberou si titul jednoho českého a jednoho světového autora s danou tematikou
 • vyberou si film se stejnou problematikou
 • vyberou dokument
 • vytvoří prezentaci na základě zadaných kritérií
 • pracují částečně ve škole, částečně mimo školu

6. dílčí část

 • žáci napíší slohový útvar úvaha
 • žáci napíší slohový útvar recenze filmu
 • pracují ve škole
 • pracují zcela samostatně
 • jako bonus se pokusí vytvořit dokument/rozhovor na dané téma

7.dílčí část

 • sami studenti ohodnotí svoji práci a práci svých spolužáků
 • ohodnotí projekt jako celek
 • argumentačně obhájí své názory 
 • odpoví na případné dotazy
 • učitel provede závěrečné vyhodnocení celé komplexní úlohy
 • možnost podrobněji se vrátit k nejvíce úspěšné knize, filmu, dokumentu

Způsob realizace

Všechny části komplexní úlohy jsou povinné s výjimkou bonusu ve slohové části

Místo realizace: učebna, mimo školu (doma)

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače (tablety, notebooky) s přístupem na internet
 • MS Word
 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • kopírka

Pomůcky učitele:

 • motivační kvíz
 • pracovní listy
 • obecná struktura skupinové práce
 • úkoly slohové části

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1.dílčí část

 • žáci obhájí dedukci, kterou došli k vyřešení kvízu
 • zapojí se všichni žáci

2. dílčí část

 • žáci samostatně v rámci domácí přípravy pracují s pracovními listy

3. dílčí část

 • žáci jsou motivováni k další práci, diskutují o projektu

4. dílčí část

 • lektor realizuje besedu na dané téma
 • žáci spolupracují
 • kladou otázky
 • mají připomínky

5. dílčí část

 • žáci ve skupinách vytvoří prezentaci
 • žáci odprezentují skupinovou práci
 • prezentace probíhá elektronicky

6. dílčí část

 • v rámci slohové přípravy k maturitní zkoušce napíší slohový útvar úvaha, recenze
 • dodrží rozsah 250 slov
 • pokusí se o nepovinnou část – dokument/rozhovor

7.dílčí část

 • žáci vyhodnotí svoji práci, práci spolužáků
 • žáci vyhodnotí celý projekt
 • učitel provede komplexní hodnocení

Kritéria hodnocení

1. dílčí část            

 • učitel uvede správné označení indicií kvízu
 • uvede správné řešení
 • prodiskutuje postupy vedoucí ke správnému řešení

2. dílčí část

 • učitel vyhodnotí pracovní listy žáků
 • ohodnotí kvantitu i kvalitu poznatků
 • ohodnotí invenci žáků
 • možnost vytvoření bodové škály

3. dílčí část

 • učitel ohodnotí zájem o další práci na projektu
 • znovu na základě splnění předcházejících dílčích úkolů motivuje žáky k další práci

4. dílčí část

 • učitel ohodnotí aktivitu a interakci

5. dílčí část

 • žáci ve skupině sami ohodnotí svá vystoupení
 • upozorní na problémy, s kterými se potýkali
 • vyzdvihnou silné stránky své prezentace
 • po prezentaci všech vystoupení žáci pod vedením učitele ohodnotí vystoupení svých spolužáků
 • poukáží na klady a zápory jednotlivých projektů
 • důraz kladou na pozitiva
 • učitel provede zhodnocení každé skupiny
 • zdůrazní kladné stránky prezentací
 • upozorní na nedostatky

6. dílčí část

 • učitel ohodnotí slohové práce
 • v rámci přípravy k maturitě využije kritéria, na jejichž základě se hodnotí maturitní slohové práce
 • kladně ohodnotí ty žáky, kteří splnili i nepovinnou část dílčího úkolu

7. dílčí část

 • žáci vyhodnotí celý projekt
 • zdůrazní klady 
 • upozorní na nedostatky
 • označí titul, autora, film, dokument, který je nejvíce zaujal
 • učitel provede celkové vyhodnocení projektu
 • vyzdvihne ty části úlohy, které dopadly nejlépe
 • upozorní na slabší stránky projektu
 • vyzdvihne práci těch, kteří odvedli nadstandardní výkon
 • zhodnotí práci třídy jako celku během realizace komplexní úlohy

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího

Náměty na beletrii (v libovolných vydáních): Burroughs, W. S.: Nahý oběd; de Quincey T.: Zpověď anglického poživače opia; Christiane F.: My děti ze stanice ZOO; John, R.: Memento; Welsh I.: Trainspotting; Agejev, M.: Kokain; Selby. H.: Poslední odbočka na Brooklyn; Pérez-Reverte A.: Královna jihu; Sorokin, V.: Den opričníka,  všechna díla Ch. Bukowského aj. 
 

 

Poznámky

Časová náročnost:

 1. dílčí část: 1 hodina
 2. dílčí část: 1 hodina
 3. dílčí část: 1 hodina
 4. dílčí část: 2 hodiny
 5. dílčí část: 6–7 hodin
 6. dílčí část: 6 hodin
 7. dílčí část: 1–2 hodiny

Úloha je určena pro řešení:

 • individuální: 1., 2., 6. dílčí část úlohy
 • skupinové: 3., 4., 5., 7. dílčí část úlohy – 4 žáci ve skupině

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Kopová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.