Detail komplexní úlohy Člověk a společnost mezi světovými válkami

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Člověk a společnost mezi světovými válkami

Kód úlohy

ČJ-u-4/AD23

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ČJ - Český jazyk

 

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského, České Budějovice

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence, Občanské kompetence a kulturní povědomí, Digitální kompetence

Datum vytvoření

30. 09. 2019 15:46

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

24

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Toto téma lze zpracovat napříč všeobecnými i odbornými předměty.

Český jazyk a literatura – lit. směry, hnutí, významní autoři, lit. skupiny – zde se uplatní skupinová práce – třídu rozdělit na potřebný počet skupin, každé zadat jedno téma, které se v rámci skupinové práce vypracuje, vyhodnotí a zpracuje se přehled pro ostatní – lze počítat i s domácí přípravou – celkem 10 hodin.

Cizí jazyk – autoři daného období např. "ztracená generace" – opět skupinová práce, vytvořit charakteristiku autorů v cizím jazyce + doplnit i o ukázky z jejich děl – 8 hodin.

Automobilové předměty – opět práce skupinová + domácí – zaměřit se dle skupin na vývoj vojenské techniky, nové dopravní prostředky, možnost porovnání apod. – 4 hodiny.

Strojnické předměty – téma zbraně, materiály – ráže, výkonnost… – opět skupinová práce, rozdělit např. dle států – každá skupina by zpracovávala to samé, poté by se porovnaly pouze výsledky – 4 hodiny.

Informační a komunikační technologie – zpracování výsledků odborných předmětů do přehledných grafů, popř. grafické zpracování demografické křivky – 2 hodiny.

Estetika – na základě ukázek z filmů z tohoto období (nejlépe autorů, kteří jsou zpracováváni v jiných předmětech v rámci projektu) sledovat ústřední motivy a témata – individuální práce + skupinová diskuse – 1 hodina.

Občanská výchova – podle skupin zpracovat extrémistická hnutí, politické strany v daném období – opět každá skupina = jeden stát – 2 hodiny.

Dějepis – zpracovat nejvýznamnější události meziválečného období – formou stručného přehledu – skupinová práce – každá skupina = jeden stát – 1 hodina.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

a) porozumí historickým, společensko-kulturním vazbám a souvislostem;

b) vytvoří společensko-kulturní přehled;

c) reflektuje danou dobu na základě vytvoření, porovnání jednotlivých prací (PWP, tabulka, graf…);

d) vytvoří PWP prezentace autorů, skupin, směrů…; dále vytvoří přehled kulturních, společenských a politických událostí doby;

f) prezentuje výsledky své práce;

e) obhájí vlastní názor na základě získaných informací, naučí se přijímat názory druhých.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Po seznámení se s tématem a rozdělením do skupin si žáci rozdělí práci, za kterou budou v rámci skupinové práce zodpovědní. Domácí příprava může sloužit k vyhledávání potřebných údajů, jejich zpracování. Na společné hodině by poté došlo k jejich ucelenému zpracování. V odborných předmětech mohou měřit, popřípadě pracovat s různými plány a nákresy.

Metodická doporučení

Provázanost mezi předměty je zde mnohostranná. Patrná je zde veliká provázanost mezi českým jazykem a literaturou, cizím jazykem, občanskou výchovou a dějepisem, kdy si tyto předměty navzájem pomáhají a doplňují potřebné informace. Je zde samozřejmě i provázanost mezi odbornými předměty, protože přinášejí ucelený pohled na danou problematiku a v rámci odborného zaměření školy přinášejí i zajímavé a pro studenty poutavé informace.

Nelze opomenout i provázanost všeobecný předmět – odborný předmět a ICT, bez kterého by žáci nebyli schopni srozumitelně, přehledně a věcně prezentovat své poznatky.

Tento projekt vede žáky ke kooperaci, spolupráci a naslouchání jednoho druhému. Také žáky učí vytvářet si svůj vlastní názor, ale i schopnost přijímat názory jiné. Dalším pozitivem je učení se formulovat vlastní názor nebo naopak být kritický k názoru jinému.

Způsob realizace

Tento projekt bude realizován jednak ve třídách, odborných učebnách, částečně i doma.

V úvodu projektu bude v rámci jednotlivých předmětů žákům projekt představen, budou rozděleni do jednotlivých skupin. Dojde k rozdělení jednotlivých úkolů, doporučení způsobu práce, použití potřebných materiálů, popř. pomůcek. Následuje domácí individuální práce na daném úkolu (dle předmětu a množství zadané práce). Po daném termínu, do kterého by měla být práce splněna, nastupuje opět práce ve třídách a učebnách, kompletace poznatků v rámci skupin a jejich následná prezentace skupinám ostatním.

Pomůcky

Komplexní úloha není náročná na výběr a použití pomůcek, proto je vhodná pro všechny žáky, v jejichž možnostech a schopnostech je úkoly plnit.

Žáci budou pracovat s běžnými zdroji informací – encyklopedie, učebnice literatury, učebnice anglického jazyka, internetové zdroje. U odborných předmětů běžně vybavená učebna, opět internet a učebnice, popř. odborné knihy.

Počítačové vybavení – excel, word, PWP, se kterými žáci dovedou běžně pracovat.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci vytvoří ucelený přehled o tom, jak vypadala společnost, popř. jednotlivec v meziválečném období. Podchytí, co jednotlivce, ale i společnost ovlivňovalo, s jakými problémy se museli lidé potýkat nebo naopak, co jim přinášelo radost.

Většina výsledků by měla být zpracována jako přehled toho základního a důležitého ke zmapování celého období. Předpokládají se PWP prezentace, kde nebudou chybět obrázky, grafy.

Kritéria hodnocení

a) porozumí historickým, společensko-kulturním vazbám a souvislostem;

Ověřováno pomocí pracovních listů, PWP prezentací – stanovení mezní hranice úspěšnosti + dále schopnost vyjadřování, vhodnost argumentace, objektivity; hodnocení klasicky dle stupnice 1–5 (lze i bodová stupnice 1–10 a následný přepočet na známku).

b) vytvoří společensko-kulturní přehled;

Žák/skupina vytvoří PL/ PWP prezentaci, graf, tabulku…, výsledkem hodnocení bude text na základě tématu. Hodnocena bude kvalita, úroveň zpracování, věcná správnost, přehlednost, srozumitelnost a v AJ také správné použití jazyka.

c) reflektuje danou dobu na základě vytvoření, porovnání jednotlivých prací (PWP, tabulka, graf…)

d) vytvoří PWP prezentace autorů, skupin, směrů…; dále vytvoří přehled kulturních, společenských a politických událostí doby;

Hodnocena bude úroveň zpracování, přehlednost, srozumitelnost, přesnost…

f) prezentuje výsledky své práce;

Zde doporučeno objektivní hodnocení formulace názorů, formy, způsob komunikace, kvalita mluveného projevu (spisovbý jazyk)…

e) obhájí vlastní názor na základě získaných informací, naučí se přijímat názory druhých;

Hodnocena bude úroveň a vhodnost výběru informací, věcnost ukázek, argumentace.

Doporučená literatura

Papoušek, V. a kol.: Dějiny nové moderny. Praha, Academia 2010.

Papoušek, V.: a kol.: Dějiny nové moderny 2. Praha, Academia 2014.

Papoušek, V.: a kol.: Dějiny nové moderny 3. Praha, Academia 2017.

Svatoň, V.: Na cestě evropským literárním polem. Praha, Universita Karlova 2018. 

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího

Poznámky

Úloha je určena pro řešení: individuální i skupinové (doporučený počet žáků: 3–4 žáci na skupinu, dle typu úlohy). Jedná se o kombinaci skupinové a individuální práce. Převažovat bude práce skupinová, kdy třída bude rozdělena dle počtu žáků do několika skupin. Každá skupina dostane konkrétní zadání, které zpracuje a ostatním skupinám sdělí své výsledky, např. formou prezentace.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Andrea Peprná. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.