Detail komplexní úlohy BOZP a PO v zahradnickém provozu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

BOZP a PO v zahradnickém provozu

Kód úlohy

41-u-2/AD32

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zahradnictví

Škola

Střední škola sociální péče a služeb, náměstí 8. května, Zábřeh

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

26. 06. 2019 22:39

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je určena pro upevnění a ověření získaných teoretických znalostí v oblasti BOZP a PO v zahradnické výrobě. Cílem je, aby žáci získali a prokázali dovednosti v BOZP a PO, aby pochopili nezbytnost dodržování stanovených pravidel, aby získali schopnost rozpoznat nebezpečí a rizika v zahradnické výrobě a správně a efektivně využívali opatření ke snížení nebo odstranění rizika. Úloha směřuje k vytvoření potřebných návyků při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Používané didaktické metody: výklad, individuální a skupinová samostatná práce, instruktáž.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • spolupracuje a kooperuje s ostatními
 • logicky zdůvodňuje svá stanoviska, nezaujatě zvažuje názory ostatních a respektuje je
 • zohledňuje a uvědomuje si přínos každého člena skupiny
 • chápe bezpečnost práce jako nezbytnou součást péče o zdraví své i dalších osob na pracovištích
 • dodržuje příslušné právní předpisy týkající se BOZP,  PO a hygienické zásady
 • zná předepsané osobní ochranné prostředky pro jednotlivé činnosti v zahradnické výrobě
 • dbá na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení odpovídajících bezpečnostním a protipožárním předpisům
 • zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče), umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací v zahradnictví
 • rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a v případě potřeby poskytne první pomoc
 • pojmenuje jednotlivá rizika v zahradnické výrobě a přiřadí k nim opatření k jejich eliminaci
 • odliší správná a špatná řešení eliminace rizik BOZP

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci:

 • vytvoří mapku s prvky BOZP a PO konkrétního pracoviště
 • rozlišují rizika BOZP v zahradnické výrobě a způsoby jejich eliminace
 • spolupracují ve skupině
 • prezentují svou práci ve skupině
 • respektují se vzájemně
 • uvědomují si význam BOZP a PO

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být řešena v teoretickém i praktickém vyučování.

Žáci pracují buď jednotlivě, nebo ve dvou až tříčlenných skupinách.

Součástí pracovních listů je i správné řešení.

Způsob realizace

Aktivity jsou koncipovány formou didaktických her pro individuální i skupinovou práci. Vše musí být upraveno na schopnosti konkrétní skupiny žáků.

Úloha je koncipována pro reálné prostředí (např. učebna, dílna, smluvní pracoviště…).

Pomůcky

 • situační plán konkrétního pracoviště
 • pracovní listy
 • karty rizik a opatření BOZP
 • karty Binga BOZP a PO
 • psací potřeby
 • vhodná literatura, vlastní poznámky žáka apod.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem bude:

 • vypracovaná mapka s prvky BOZP a PO konkrétního pracoviště, kterou si mohou žáci vlepit do sešitu a dále s ní pracovat
 • pracovní list Karty rizik a opatření BOZP
 • pracovní list na „Bingo BOZP a PO“
 • pracovní list BOZP a PO v zahradnické výrobě

Kritéria hodnocení

Žáci se aktivně podílejí na splnění úkolů. 

Hodnotíme skupinovou práci, aktivní přístup jednotlivců, prezentaci výstupů.

Za úspěšné vypracování jednotlivých aktivit je považována správná a samostatná práce žáka nebo jeho práce za podpory učitele bez závažných chyb.

Doporučená literatura

Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Vyhl. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Dokumenty školy: Vnitřní směrnice BOZP a PO,  traumatologický plán, školní řád, řády učeben apod.

Poznámky

Časová náročnost: 8–12 hodin

Skupinové řešení KÚ: doporučený počet žáků ve skupině 2–3

Předpokladem úspěšného řešení úlohy je absolvování vstupního nebo periodického školení BOZP a PO.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bronislava Urbánková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.