Detail komplexní úlohy Daňová evidence plátce DPH v příkladech

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Daňová evidence plátce DPH v příkladech

Kód úlohy

66-u-4/AC41

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Vazba na vzdělávací modul(y)

Peněžní deník pro plátce DPH

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

12. 06. 2019 13:51

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl jednoduše a pomocí dílčích příkladů a samostatné práce naučit žáky vést daňovou evidenci plátce DPH a vypočítat daň z příjmů fyzických osob. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „Daňová evidence pro plátce DPH“.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. používá odbornou terminologii daňové evidence pro plátce DPH v praktických příkladech
 2. vede daňovou evidenci pro plátce DPH
 3. vypočte DPH
 4. vypočte daň z příjmu fyzických osob
 5. vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při vedení daňové evidence

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1) používá odbornou terminologii daňové evidence pro plátce DPH na praktických příkladech

 • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy učitele
 • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky
 • samostatně nebo ve skupině žáků řeší zadaný pracovní list

Doporučený časový rozvrh činí 3 vyučovací hodiny.

2) vede daňovou evidenci pro plátce DPH

 • žák si systematicky rozdělí daňové a nedaňové příjmy
 • žák si systematicky rozdělí daňové a nedaňové výdaje
 • žák vypočte DPH
 • zapisuje jednotlivé položky do deníku příjmů a výdajů

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

3) vypočte DPH

 • vypočte výši DPH
 • vede záznamní evidenci DPH
 • vyčíslí daňovou povinnost či přeplatek na DPH

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

4) vypočte daň z příjmu fyzických osob

 • do připravené tabulky vypočítá základ daně z příjmu fyzických osob
 • vyčíslí hodnotu daňově neuznatelných výdajů
 • sníží vypočtenou daň o slevy a vyčíslí výši daně z příjmu fyzických osob

Doporučený časový rozvrh činí 3 vyučovací hodiny.

5) vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při vedení daňové evidence

 • navrhne si fiktivní firmu, která je plátcem DPH
 • z balíčku učitele si vybere příslušné dokumenty
 • definuje si účetní operace za určité časové období
 • sestaví deník příjmů a výdajů
 • vypočítá a určí daňovou povinnost či přeplatek na DPH
 • vypočítá daň z příjmu fyzických osob

Doporučený časový rozvrh činí 8 vyučovacích hodin. Je doporučena i domácí příprava.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení daňové terminologie na konkrétních příkladech
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

2. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

3. dílčí část

 • souvislý příklad slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel seznámí žáky se souvislým příkladem, připomene postup při řešení
 • učitel společně se žáky do „deníku příjmů a výdajů“ zapíše několik účetních případů
 • žáci následně pracují samostatně
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zodpovídá případné dotazy k dané problematice
 • učitel zkontroluje správnost souvislého příkladu

4. dílčí část

 • výpočet daně z příjmů slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel vysvětlí jednotlivé položky tabulek na uvedených příkladech
 • společně se žáky spolupracuje na splnění úkolu
 • učitel přizpůsobuje tempo a zodpovídá případné dotazy
 • společně kontrolují výsledek výpočtu daně z příjmu fyzických osob

5. dílčí část

 • učitel zadá samostatně každému žákovi nebo skupině žáků vytvoření samostatného modelového příkladu
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového příkladu – v čem bude fiktivní firma podnikat; počet účetních operací; definování daňových a nedaňových příjmů a výdajů; formu a způsob odevzdání.
 • učitel předá žákovi balíček tiskopisů, které jsou potřebné pro realizaci 5. dílčí části komplexní úlohy.

Způsob realizace

v průběhu realizace modulu „Daňová evidence pro plátce DPH“, v odborné učebně.

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • MS Word, MS Excel
 • dataprojektor
 • plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • zákon z příjmů fyzických osob č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • balíček tiskopisů k realizaci 5. dílčí části komplexní úlohy

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část - není žádný písemný výstup, žáci opakují teoretické poznatky společně s učitelem

2. dílčí část - pracovní list – doplňovačka

3. dílčí část - souvislý příklad včetně záznamní evidence DPH

4. dílčí část - výpočet daně z příjmu fyzických osob

5. dílčí část - samostatný modelový příklad

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce učitele se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • celkem 3 dílčí příklady; žák získá za každý příklad 5 bodů; celkem 15 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění 1 příkladu a dosažení celkem 5 bodů

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a učitelem
 • celkem 6 dílčích příkladů; žák získá za každý příklad 5 bodů; celkem 30 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění 2 příkladů a dosažení celkem 10 bodů

4. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a učitelem
 • výpočet daně z příjmu fyzických osob; žák získá celkem 10 bodů; uspěl při získání 5 bodů

5. dílčí část

 • hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 • celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů

Komplexní úloha se skládá celkem z pěti dílčích částí, žák může získat celkem 85 bodů, uspěl při dosažení 30 bodů.

Při celkovém hodnocení žáka se dále zohledňuje i práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

Doporučená literatura

ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2017: praktický průvodce. 6. aktualizované vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2017. ISBN 978-80-88221-03-6.

Poznámky

Přehled o úloze:

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí:

 1. daňová evidence – procvičování, prezentace
 2. doplňovačka – pracovní list
 3. souvislý příklad – pracovní list
 4. výpočet daně z příjmů fyzických osob – pracovní list
 5. samostatný modelový příklad

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Prausová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.