Detail komplexní úlohy Základní části postřikovače

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Základní části postřikovače

Kód úlohy

41-u-3/AB92

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Mechanizační prostředky pro ošetřování a ochranu rostlin

Stroje a zařízení pro ošetřování a ochranu rostlin

Škola

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Purkyňova, Opava

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

28. 05. 2019 18:34

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

4

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Žákům, kteří tvoří pracovní skupinu, přidělí učitel po výuce dané daného učiva pracovní list, který si žáci samostatně vyplní. Cílem komplexní úlohy je aktivní zopakování probrané látky tak, aby u žáků došlo k co možná největšímu zapamatování získaných znalostí. Žáci samostatně aktivně uplatňují získané vědomosti v pracovním listu, které si mezi sebou a na závěr s vyučujícím vyhodnotí a získají zpětnou vazbu. Komplexní úloha není uzavřená, ale je možné ji dále rozvíjet a doplňovat zejména s přihlédnutím na regionální charakter zemědělské techniky.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák popíše jednotlivé části postřikovače a vysvětlí jejich funkci.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 • Výklad a řízený rozhovor při výuce nového učiva
 • Samostatná práce žáků při vyplňování pracovního listu
 • Komunikace ve skupině žáků a vzájemná kontrola vyplnění pracovního listu
 • Zpětná vazba ze strany učitele, odhalení a vysvětlení chyb

Metodická doporučení

Úloha je využitelná v teoretickém vyučování, může sloužit ve skupinové výuce, počet žáků v jedné pracovní skupině je omezen velikostí třídy. Komplexní úlohu lze využít při samostatně zadané práci, kdy si žáci probrané učivo samostatně opakují v rámci vyučovací hodiny. Pracovní list je možné rovněž využít v rámci domácí přípravy např. v moodle školy.

Tato komplexní úloha může být využita v oborech vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář i 41-41-M/01 Agropodnikání, ale také v oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Způsob realizace

Teoretická, v učebně školy

Pomůcky

PC, tiskárna pro přípravu pracovních listů

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • není žádný písemný výstup, žáci sledují výklad učitele a odpovídají na zadané otázky
 • žáci pracují s tištěnou verzí výkladu nebo s učebnicí a zapisují si poznámky

2. dílčí část

 • pracovní list

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • předpokládá se komunikace mezi učitelem a žáky;
 • dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • Hodnotí se věcná správnost položek doplněných v pracovním listu. Žáci si vzájemně ohodnotí správnost vyplnění pracovního listu a následně je ověřena správnost odpovědí s učitelem.
 • Slovně je hodnocena samostatnost při práci na pracovních listech, vzájemná interakce ve skupině žáků, prezentace výsledků před učitelem a třídou.

Doporučená literatura

ROH, Jiří, František KUMHÁLA a Petr HEŘMÁNEK. Stroje používané v rostlinné výrobě. Vyd. 2. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2003. ISBN 80-213-0614-9.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vlastimil Dluhoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.