Detail komplexní úlohy Druhy a vlastnosti brzd osobních vozidel

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Druhy a vlastnosti brzd osobních vozidel

Kód úlohy

39-u-3/AA14

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

39 - Speciální a interdisciplinární obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

Podvozek 3 – brzdové systémy

Škola

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, Dr. Karla Farského, Vysoké nad Jizerou

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

02. 12. 2018 16:30

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámit žáka s různými variantami konstrukčních provedení brzd osobních motorových vozidel, s jejich vlastnostmi, možnostmi využití, základním servisem a zkouškami funkčnosti. Získané znalosti jsou ověřeny skupinovým vypracováním pracovního listu a následnou prezentací závěrů skupiny. Každý žák následně vypracuje závěrečný klasifikační test.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • na základě vyobrazení určí druh brzd
 • posoudí vlastnosti daného typu brzd a na jejich základě určí vhodnost jejich využití pro určité druhy vozidel
 • určí možné závady a způsob oprav daného typu brzd
 • popíše základní způsob testování funkce brzd

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 • Prezentace přednášejícího – 6 hod
 • Pracovní list + vyhodnocení – 1 hod
 • Klasifikační test – 1 hod

Metodická doporučení

Způsob realizace

 • Teoretická frontální výuka formou prezentace v učebně
 • Skupinová tvorba pracovního listu
 • Individuální vypracování klasifikačního testu

Pomůcky

Technické vybavení:

 • Počítač se SW pro prohlížení powerpointových prezentací, dataprojektor.

Učební pomůcky učitele:

 • zadání pracovního listu - počet vyhotovení odpovídá počtu skupin žáků ve třídě
 • zadání klasifikačního testu – počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

Učební pomůcky pro žáka:

 • psací potřeby, kalkulačka

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • Skupinová tvorba pracovního listu a následná prezentace závěrů skupiny, vyhodnocení správnosti řešení
 • Individuální vypracování klasifikačního testu, vyhodnocení a oznámkování

Kritéria hodnocení

Vypracování úlohy a následné porovnání se správným řešením slouží především jako příprava žáků na klasifikační test a poskytuje přednášejícímu zpětnou vazbu o získaných znalostech žáků.

Vypracování klasifikačního testu a splnění kritérií hodnocení je podmínkou pro úspěšné absolvování modulu. Kritéria hodnocení jsou následující:

Bodová úspěšnost:    36 – 32 b   ......1

                                   31 – 26 b ....... 2

                                    25 – 21 b ……3

                                    20 – 16 b .......4

                                    15 –   0 b ……5

Doporučená literatura

JAN,ŽDÁNSKÝ,ČUPERA. Automobily 1 – Podvozky. 4. vydání. Brno: Avid, 2012. ISBN 978-80-87143-24-7

POŠTA A KOL. Opravárenství a diagnostika 1. 2. vydání. Praha: Informatorium, 2005. ISBN 978 – 80 – 7333 – 058 – 3

GSCHEIDLE A KOL. Příručka pro automechanika. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80 -85920 – 76 - X

Poznámky

Komplexní úloha je vázána na modul Podvozky 3 - brzdové systémy 

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Holata. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.