Detail komplexní úlohy Pravěké umění

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pravěké umění

Kód úlohy

82-u-4/AB15

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Pravěké umění

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

27. 03. 2019 23:53

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáka zorientovat se v termínech pravěkého umění a naučit ho pracovat s odbornou literaturou. Žák aplikuje odborné termíny v kontextu chronologického vývoje pravěkého umění (doba kamenná, bronzová a železná), vývoje jednotlivých uměleckých disciplín a vývoje způsobu života v jednotlivých etapách pravěku. Žák vychází z výukových materiálů učitele, alespoň dvou doporučených publikací a nejméně jednoho ověřeného internetového zdroje. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivá období pravěku
  • doba kamenná
  • doba bronzová
  • doba železná
 • charakterizuje jednotlivé etapya  chronologicky seřadí a popíše hlavní rysy, nejvýznamnější kultury a projevy v jednotlivých uměleckých disciplínách
 • používá odbornou terminologii, odpovídající klasifikaci pravěkého výtvarného umění a kultury

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s členěním a datací jednotlivých vývojových etap pravěkého umění
 • charakterizuje pravěká architekturu
 • charakterizuje pravěkou malbu
 • charakterizuje pravěké sochařství
 • charakterizuje užité umění v pravěku
 • charakterizuje význam pravěkého umění pro další vývoj společnosti a kultur
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh:

6 vyučovacích hodin:

 • prezentace učitele

2 vyučovací hodiny:

 • práce s odbornou literaturou pod vedením učitele

2 vyučovací hodiny:

 • samostatná práce se zdroji

2 vyučovací hodiny:

 • klasifikace

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky výtvarné přípravy, výtvarné technologie a malby.

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka s prezentací
 • obrazová poznávačka s prezentací
 • skupinová práce s literaturou
 • individuální vypracování klasifikačního testu

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • poznámkový aparát (psací potřeby, papíry)

pro učitele a technické vybavení:

 • počítač s připojením k dataprojektoru
 • dataprojektor
 • Smartboard/Whiteboard
 • powerpointová prezentace teoretická
 • powerpointová prezentace obrazová
 • zadání klasifikačního testu s hodnotícími kritérii
 • Vybraná odborná literatura k tématu - podle počtu skupin

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • skupinová práce s odbornou literaturou:
  • hodnocení pedagogem - vyhodnocení a schválení
  • prezentace před žáky
  • klasifikace
 • samostatná klasifikační práce:
  • vypracování klasifikační práce žákem
  • hodnocení pedagogem
  • klasifikace pedagogem

Zpracování samostatné klasifikační práce:

 • teoretická část 
  • zpracování základních informací v rámci zadaného tématu
  • stylistika a řazení textu odpovídá odborné práci
  • odpovídající formulace a použití správné terminologie
  • využití relevantních zdrojů
 • praktická část
  • prezentace s odpovídající obrazovou dokumentací
 • závěr
  • shnrnutí informací
  • zodpovězení otázek k tématu
 • 6 až10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Kritéria hodnocení

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • skupinová práce s odbornou literaturou a internetovými zdroji
 • samostatná klasifikační práce

Kritéria hodnocení:

 • správnost a dostatek informací
 • správné řazení a členění
 • charakteristika a vývoj v jednotlivých uměleckých disciplínách
 • vývoj způsobu života a vazba na vývoj umění
 • adekvátní použití terminologie
 • památky a naleziště v zahraničí
 • souvislá prezentace
 • památky a naleziště u nás

Samostatná klasifikační práce:

 • úspěšné splnění je podmínkou pro úspěšné absolvování modulu
 • kritéria hodnocení:
  • 1 výborný - 24-22 bodů
  • 2 chvalitebný - 21-17 bodů
  • 3dobrý  - 16-10 bodů
  • 4 dostatečný - 9-5 bodů
  • hranice úspěšnosti - 4 body

Doporučená literatura

 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Odeon : Praha, 1998. ISBN: 80-7176-765-4
 • SYROVÝ, Bohuslav. Architektura – svědectví dob. SNTL : Praha, 1974
 • GOMBRICH, H. Ernst. Příběh umění. ARGO : Praha, 1997. ISBN: 80-7203-143-0
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1. IDEA SERVIS : Praha, 2002. ISBN: 80-85970-39-2
 • ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvrného umění. GAUDETOP : Praha, 2012. ISBN: 978–80–85970–93–7

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kristýna Boháčová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy