Detail komplexní úlohy Vedení daňové evidence

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Vedení daňové evidence

Kód úlohy

63-u-4/AA10

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

23. 11. 2018 10:48

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je vedení daňové evidece podnikatele v souladu se zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví. Úloha obsahuje zadání s údaji o podnikateli a jeho činnosti. Dodané doklady se doplní o předepsané údaje a zaevidují do peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků a karty dlouhodobého majetku. Po skončení období je provedena inventura majetku a závazků a uzavřeny účetní knihy. Ze zjištěných údajů jsou vystaveny závěrkové výkazy daňové evidence a vypočítána daň z příjmů fyzické osoby.

Této komplexní úloze předchází úloha zaměřená na zajištění začátku podnikání,  hospodření s majetkem, daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. Následující komplexní úlohou je úloha zaměřená na daňové a jiné povinnosti OSVČ.

Úloha se váže k tematickému celku daňová evidence.

 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 • pracuje s účetními doklady,
 • vede peněžní deník,
 • vede kniku pohledávek a závazků,
 • dlouhodobý majetek eviduje v inventárních kartách,
 • v souladu se zákonem rozděluje částku za plnění celkem na základ daně a DPH,
 • odepisuje dlouhodobý majetek,
 • sestavuje inventární soupis,
 • uzavírá knihy daňové evidence,
 • vystavuje výkaz příjmů a výdajů a výkaz o majetku a závazcích,
 • počítá daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti.

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci pracují individuálně pod dozorem vyučujícího. Orientují se v zadání úlohy, pracují s přiloženými dokumenty a formuláři:

 • soubor účetních dokladů,
 • peněžní deník,
 • kniha pohledávek a závazků,
 • karta dlouhodobého majetku,
 • inventární soupis,
 • výkazy daňové evidence,
 • výpočtovy formulář pro stanovení daně z příjmů fyzických osob.

 

Celková dotace na splnění úlohy je 8 hodin, z toho alespoň 3 hodiny zahrnují práci s  účetním softwarem.

Metodická doporučení

Způsob realizace

Úloha je provázaná s předměty teoretického vyučování (ekonomika, účetnictví). Žáci pracují s účetními doklady a ručně vyplňují knihy daňové evidence. Informace o principech vedení daňové evidence vyhledávají v zákoně o daních z příjmů a v zákoně  účetnictví.  Po zvládnutí úkolu v papírové podobě  je vhodné zpracovat úkol pomocí účetního softwaru, který škola pro výuku používá. Pro legislativní podporu je vhodné použít příslušné zákony  v tištěné nebo elektronické podobě (př. www.business.center.cz). 

Pomůcky

 • kalkulačka
 • zákony
 • počítač
 • účetně ekonomický software
 • internet

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Samostatná práce zahrnuje: 

 • práci s účetními doklady,
 • vedení peněžního deníku,
 • vedení knihy pohledávek a závazků,
 • vedení ostatních knih,
 • uzavření daňového období a zjištění podkladů pro stanovení základu daně,
 • sestavení závěrkových výkazů.

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl

Uspěl – žák zpracoval všechny požadované výstupy komplexní úlohy, hodnocení samostatné práce není nižší než 50%.

Doporučená literatura

 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-87204-67-2
 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 2 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-87204-68-9
 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 3 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch) ISBN 978-80-88057-28-4
 • UčebniceEkonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-88057-29-1

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radka Kotoučková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.