Detail modulu Technologie pěstování olejnin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technologie pěstování olejnin

Kód modulu

41-m-4/AM55

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Olejniny

Profesní kvalifikace

Agronom pro olejniny (kód: 41-075-M)

Platnost standardu od

29. 11. 2016

Obory vzdělání - poznámky

 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Meteorologie a životní prostředí rostlin

Půda a její zpracování 

Výživa a hnojení rostlin

Osivo a sadba

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci se seznámí se situací pěstování olejnin v České republice a specifiky pěstování jednotlivých druhů a kategorií olejnin. Žáci získají znalosti a dovednosti související s technologií pěstování olejnin. Tento kvalifikační modul navazuje na získané poznatky z modulů meteorologie a životní prostředí rostlin, půda a její zpracování, výživa a hnojení rostlin a osivo a sadba. Využívány jsou také poznatky z ekonomiky.  Modul připravuje také na složení zkoušky z profesní kvalifikace 41-075-M Agronom pro olejniny.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Charakterizuje olejniny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
 2. Charakterizuje výživu olejnin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin
 3. Navrhuje technologický postup pěstování olejnin
 4. Charakterizuje ošetřování olejnin během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců
 5. Popíše sklizeň olejnin, provádí posklizňovou úpravu a skladování rostlinných produktů, hnojiv, chemikálií apod.

Kompetence ve vazbě na NSK

41-075-M Agronom pro olejniny:

 • Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky
 • Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin
 • Návrh technologického postupu pěstování olejnin
 • Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a ošetřování proti nim
 • Organizace sklizně a posklizňové úpravy olejnin

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • současná situace pěstování olejnin v ČR a ve světě
 • význam a biologické vlastnosti olejnin
 • plán hnojení a ochrany olejnin
 • základní zpracování půdy pro olejniny
 • předseťová příprava pro olejniny
 • hnojení olejnin
 • setí olejnin
 • ošetřování olejnin ve vegetaci
 • sklizeň olejnin
 • posklizňová úprava olejnin
 • skladování olejnin

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • poznávání jednotlivých vzorků olejnin
 • během praktické výuky aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Učební činnosti

Žák:

 1. Charakterizuje olejniny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
 • rozdělí a vyjmenuje základní olejniny
 • charakterizuje základní význam pěstování olejnin
 • popíše půdní a povětrnostní podmínky pro pěstování olejnin
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 • zkontroluje si správnost výsledků
 1. Charakterizuje výživu a olejnin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin
 • charakterizuje výživu olejnin
 • charakterizuje základní hnojiva a jejich použití u vybraných olejnin
 • popíše jednotlivé fáze růstu řepky olejky
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 • zkontroluje si správnost výsledků
 1. Navrhuje technologický postup pěstování olejnin
 • navrhne technologický postup pěstování řepky olejky
 • navrhne technologický postup pěstování slunečnice roční
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu
 1. Charakterizuje ošetřování olejnin během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců
 • vyjmenuje a určuje škodlivé činitele u vybraných olejnin (podle fotografií, atlasů chorob a škůdců, s využitím preparátů, v porostu)
 • popíše způsoby ošetřování u řepky olejky a slunečnice roční
 • sleduje odborný výklad učitele
 • podle pokynů instruktora nebo vyučujícího provádí ošetřování olejnin během vegetace
 1. Popíše sklizeň olejnin, provádí posklizňovou úpravu a skladování rostlinných produktů, hnojiva, chemikálie apod.
 • popíše sklizeň u vybraných olejnin
 • popíše posklizňovou úpravu řepky olejky
 • popíše posklizňovou úpravu máku setého
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • sleduje odborný výklad učitele
 • pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu
 • podle pokynů instruktora nebo vyučujícího vykonává určené sklizňové práce a učí se je organizovat
 • skladuje rostlinné produkty, osivo, hnojiva, chemikálie apod.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve třetím ročníku. V případě využití předmětového uspořádání ŠVP se doporučuje výuku podle tohoto modulu zařadit do vyučovacích předmětů pěstování rostlin a praxe, případně v předmětu odborný výcvik (v případě využití v oboru vzdělání kategorie H).

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné a ústní zkoušení

Samostatná práce žáků: referát, projekt (doporučení, nepovinné)

Praktické zkoušení zvládnutí činností

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu pěstování rostlin. Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků.

V rámci výuky odborné praxe (nebo odborného výcviku v případě oboru vzdělání kategorie H) jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost. Hodnoceny jsou také dovednosti organizace práce při zajišťování činností v rostlinné výrobě a vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu.

Kritéria hodnocení

Žák:

 • vyjmenuje 5 druhů olejnin a vysvětlí jejich využití
 • rozpozná olejniny v různých vývojových fázích
 • popíše nároky jednotlivých druhů olejnin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí
 • vysvětlí vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci olejnin
 • popíše přihnojení olejnin za vegetace včetně listových hnojiv a stanoví vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení
 • popíše technologii pro pěstování zadaných olejnin
 • popíše zařazení olejnin do osevního postupu
 • popíše zásady správné zemědělské praxe pro pěstování olejnin
 • popíše a určí základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů olejnin
 • popíše systém integrované ochrany pro olejniny
 • popíše systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel
 • uvede vhodný termín sklizně vybraných olejnin a odhadne jejich výnos
 • popíše technologii sklizně olejnin
 • popíše kontrolu kvality provedených sklizňových prací
 • popíše posklizňovou úpravu olejnin
 • popíše požadavky na skladování olejnin
 • prokáže znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany

Pro splnění modulu je vyžadována úspěšnost minimálně 50 %.

Doporučená literatura

KUCHTÍK, František. Pěstování rostlin II: celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Třebíč: Fez, 1995. ISBN 80-901789-1-x.

TEKSL, Milan. Pěstování rostlin: učebnice pro střední zemědělské školy. Vyd. 2. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-7-3.

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

teoretické vyučování - 16 hodin

praktické vyučování - 16 hodin

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné