Detail modulu Výživa a hnojení rostlin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výživa a hnojení rostlin

Kód modulu

41-m-4/AI45

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Výživa rostliny, druhy hnojiv

Obory vzdělání - poznámky

 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul poskytuje žákům široký přehled vědomostí z oblasti výživy a hnojení rostlin, které jsou nutné ke zvládnutí pěstování jednotlivých zemědělských plodin. Učivo částečně navazuje na vědomosti a dovednosti získané v rámci biologie a chemie, má úzký vztah k ochraně rostlin, zpracování zemědělských produktů, ale i k ekonomice.

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání jsou uvedeny výsledky vzdělávání vztahující se k modulu:

Žák:

 • vysvětlí základní zákony ve výživě rostlin
 • objasní význam hlavních živin pro růst a vývoj rostliny
 • vysvětlí a popíše příjem živin a vody rostlinou
 • vyhodnotí úrodnost půdy podle obsahu živin v půdě a pH půdy
 • objasní význam hnojení a uvede příklady využití významných hnojiv
 • určí a charakterizuje základní druhy průmyslových hnojiv
 • navrhuje nejvhodnější způsob výroby a použití statkových hnojiv

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • živiny
 • příjem živin
 • hnojiva statková
 • hnojiva průmyslová
 • uskladnění hnojiv
 • hnojení - způsoby
 • aplikace - bezpečnost při práci s hnojivy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • rozpoznávání jednotlivých vzorků hnojiv
 • během praktické výuky aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Učební činnosti

Žák:

 1. Vysvětlí základní zákony ve výživě rostlin
 • sleduje odborný výklad učitele
 • vyjmenuje základní legislativu týkající se výživy a hnojení rostlin
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 1. Objasní význam hlavních živin pro růst a vývoj rostliny
 • vyjmenuje základní živiny pro růst a vývoj rostliny
 • charakterizuje důležitost jednotlivých živin pro růst a vývoj rostliny
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 1. Vysvětlí a popíše příjem živin a vody rostlinou
 • popíše vodní režim rostliny
 • popíše způsoby přijímání živin rostlinou
 1. Objasní význam hnojení a uvede příklady využití významných statkových hnojiv, skladování a BOZP
 • vyjmenuje jednotlivá statková hnojiva a jejich použití ke konkrétním plodinám
 • navrhne konkrétní statkové hnojivo k jednotlivým plodinám
 • navrhuje konkrétní mechanizační prostředek při aplikaci konkrétního statkového hnojiva
 • sleduje odborný výklad učitele
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 • zkontroluje si správnost výsledků
 1. Určí a charakterizuje základní druhy průmyslových hnojiv, skladování a BOZP
 • rozpozná vybrané druhy průmyslových hnojiv
 • vyjmenuje jednotlivá průmyslová hnojiva a jejich použití ke konkrétním plodinám

6. Navrhuje nejvhodnější způsob výroby a použití statkových hnojiv

 • navrhne konkrétní průmyslové hnojivo k jednotlivým plodinám
 • vypočítá ekonomické dopady při použití jednotlivých způsobů hnojení
 • navrhuje konkrétní mechanizační prostředek při aplikaci průmyslových hnojiva
 • pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 • zkontroluje si správnost výsledků
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy, sleduje odborný výklad učitele, pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu, prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul se doporučuje se vyučovat v 1. ročníku. Výuka probíhá v případě předmětového uspořádání ŠVP ve vyučovacích předmětech zaměřených na pěstování rostlin a v předmětu praxe, případně v předmětu odborný výcvik (v případě využití v oboru vzdělání kategorie H).

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

Žáci píší průběžné didaktické testy s otevřenými nebo uzavřenými otázkami.

Praktické zkoušení:

Každý žák rozpozná 10 předložených druhů – vzorků hnojiv.

Ústní zkoušení:

Každý žák musí být z tohoto modulu minimálně 1 x ústně vyzkoušen. Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu pěstování rostlin. Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků.

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

V písemné části u testů s otevřenými otázkami dostane žák 4 otázky, může získat maximálně 8 bodů, uspěje při dosažení minimálně 2 bodů; hodnotí se celistvost, správnost a odbornost odpovědí.

V písemné části testů s uzavřenými otázkami dostane žák 20 otázek, zodpovědět správně musí minimálně 6.

Ústní zkoušení:

Při ústním zkoušení žák dostane tři otázky, uspěl při správném zodpovězení alespoň 1 otázky. Při zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, odborná terminologie, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku.

Doporučená literatura

TEKSL, Milan. Pěstování rostlin: učebnice pro střední zemědělské školy. Vyd. 2. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-7-3

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné