Detail komplexní úlohy Příklad vedení projektu – time management

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Příklad vedení projektu – time management

Kód úlohy

18-u-4/AA93

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

Projektové řízení - time management

Škola

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, Karla Čapka, Písek

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

14. 03. 2019 14:22

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha po zopakování definic základních pojmů poskytuje příklad tvorby Ganttova diagramu pro časové plánování. Na daném příkladu diagramu žák aplikuje nadefinované pojmy.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • dokáže definovat a uvést příklady k základním pojmům projektového řízení v IS
  • umí sestavit Ganttův diagram na základu souvislého textu

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Celková dotace: 16 hodin

Definice základních pojmů (10 pojmů): 5 hodin

Popis diagramu s využitím definic: 4 hodiny

Vytvoření Ganttova diagramu na základě textu: 7 hodin

 

Metodická doporučení

Definice základních pojmů v dané oblasti je často rozsáhlá a vyskytuje se v různých podobách v mnoha zdrojích - tzn. pedagog by měl mít vybrané pojmy již z výuky nadefinované, nebo pojmy v zadání úlohy omezit pro vybranou oblast. 

Zadáním výstupního dokumentu je souvislý text (návod na běžnou denní činnost - např. vaření) - žáci musí mít dostatečný čas s otevřeným textem pracovat. Je možné tuto příležitost využít pro "inženýrský" přístup k porozumění textu. (Inženýrský,  tzn. přesný, vyčíslitelný a rigorózně definovaný přístup bez nutnosti zohlednění komplexnosti systému).

Způsob realizace

Žák vypracuje výstupní dokument obsahující definici 10 základních pojmů a na jejich základu a na základu porozumění souvislému textu sestaví Ganttův diagram dané činnosti.

Pomůcky

PC, MS Office, MS Visio, internet

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák při zkoušení detailně definuje a na internetu dokáže najít odpovídající příklady, základní pojmy projektového řízení v IS: projekt; proces; informační systém; životní cyklus IS; time management; tým; agilní; rigorózní; požadavek na změnu (RfCh); ITIL

Žák z předloženého souvislého textu popisujícího výrobní proces (cca 200 slov) dokáže sestavit Ganttův diagram (s minimálně 10 procesy).

 

Kritéria hodnocení

  • Definice 10 jednotlivých pojmů (projekt; proces; informační systém; životní cyklus IS; time management; tým; agilní; rigorózní; požadavek na změnu (RfCh); ITIL), který je každý bodován 1 bod za přesnost, 1 bod za podrobnost, 1 bod za příklady využití, 1 bod za dopady na hodnocení zdrojů podnik. Tzn. 0-4 body za každý pojem (tj. celkem maximálně 40 bodů).
  • Ukázka definovaného pojmu v uvedeném příkladu Ganttova diagramu: 10 pojmů za 1 bod (tj. celkem 10 bodů)
  • Sestavení Ganttova diagramu dle daného textu - přesnost, dostatečný počet procesů, podrobnost, správně zvolené konstrukty,... (maximálně pedagog udělí 50 bodů)

 Pro splnění komplexní úlohy musí žák získat minimálně 60 % bodů z maximálního možného bodového zisku 100 bodů.

Výsledné hodnocení:

Výborný - 100 - 90%
Chvalitebný - 90 - 80%
Dobrý - 80 - 70%
Dostatečný - 70 - 60%
Nedostatečný - méně než 60%

Doporučená literatura

ŘEPA, Václav. Procesně řízená organizace. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4128-4.

BUCKSTEEG, Martin. ITIL 2011. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137321.

CADLE, James a Donald YEATES. Project Management for Information Systems. 5. Essex, UK: Pearson Education Limited, 2008. ISBN 978-0-13-206858-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Široký. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.