Detail komplexní úlohy Management – základní pojmy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Management – základní pojmy

Kód úlohy

99-u-4/AI06

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Management – základní pojmy

Škola

Integrovaná střední škola technická, K Učilišti, Mělník

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

05. 02. 2020 17:31

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha má za cíl naučit žáky, na základě jednoduchých doplňovaček a dílčích příkladů, základům managementu, rolí manažera, manažerských funkcí, řízením, plánováním, organizací a organizováním a také řízení kolektivu.

Komplexní úloha je rozdělena do několika dílčích částí. Dílčí části jsou uvedeny ve formuláři pro zadání komplexní úlohy. Přílohou je zadání komplexních úloh a také řešení komplexních úloh.

V komplexní úloze budou použity motivační a fixační didaktické metody, jako například motivační rozhovor, uvádění příkladů z praxe, ústní opakování, písemné procvičování, a další. Také budou použity didaktické metody diagnostické a klasifikační.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Vysvětlí roli managementu a manažera, manažerské styly
 2. Plánování, organizování, vysvětlí funkci a způsob kontroly
 3. Vysvětlí řízení lidských zdrojů
 4. Na příkladu z praxe dokáže vysvětlit vliv manažera a manažerských funkcí na rozvoj dané organizace

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 1. Používá základní pojmy managementu
  • sleduje prezentaci na dané téma a odpovídá na otázky učitele
  • aplikuje teoretické znalosti na praktických příkladech
  • definuje jednotlivé manažerské styly
  • samostatně nebo ve skupině žáků řeší zadané pracovní listy
 2. Sestaví SWOT analýzu
  • sestaví jednoduchou SWOT analýzu
  • za použití brainstormingu popíše nejčastější problémy plánování
  • popíše typy organizačních struktur
 3. Vysvětlí vliv manažera a manažerských funkcí
  • definuje funkci manažera lidských zdrojů
  • definuje hlavní specifika řízení lidských zdrojů
  • samostatně řeší zadaný pracovní list
 4. Vytvoří samostatný příklad, kde vysvětlí vliv manažera a manažerských funkcí na rozvoj organizace
  • navrhne si příklad manažerské situace (vyhledá na internetu příklad úspěšného manažera)
  • definuje se problém v řízení
  • sestaví možné varianty řešení daného problému

Doporučený časový rozvrh činí:

 • 2 vyučovací hodiny pro 1. část
 • 4 vyučovací hodiny pro 2. část
 • 2 vyučovací hodiny pro 3. část
 • 4 vyučovací hodiny pro 4. část

Dále je doporučena domácí příprava v rozsahu 4 vyučovací hodiny

Metodická doporučení

Komplexní úloha je určena k využití v teoretické výuce.

Způsob realizace

forma výuky – teoretická

komplexní úloha bude řešena v učebně s možným přístupem k internetu

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače nebo tablety s přístupem k internetu
 • MS Word, MS EXCEL, Adobe Reader
 • dataprojektor

Učební pomůcky pro učitele:

 • zadání komplexní úlohy (každý žák má vlastní komplexní úlohu)

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • zadání dílčích částí komplexních úloh

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu a aplikace teoretických znalostí do praktických příkladů
 • aktivita žáka
 • spolupráce žáků s učitelem

2. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost aplikace teoretických znalostí do praktického příkladu
 • aktivita žáka a samostatnost při řešení zadaného příkladu – SWOT analýza

3. dílčí část

 • posuzuje se forma zpracování dílčího příkladu
 • samostatnost při zpracování modelového příkladu
 • věcná správnost zpracování modelového příkladu

4. dílčí část

 • posuzuje se forma zpracování dílčího příkladu
 • samostatnost při zpracování modelového příkladu
 • věcná správnost zpracování modelového příkladu

Každá dílčí část má hodnocení 30 bodů. Žák uspěl při splnění 40% daných bodů.

Doporučená literatura

ZLÁMAL, Jaroslav, Petr BAČÍK a Jana BELLOVÁ. Management: základy managementu. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-083-4.

BELLOVÁ, Jana, Petr BAČÍK a Jaroslav ZLÁMAL. Management: základy managementu : cvičebnice. Prostějov: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-172-5.

DOBŘICKÝ, Josef a Vladimír DOSTÁL. Hodnotový management a marketing malých a středních firem. Brno: Sting, 2006. ISBN 80-86342-52-2.

KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Osmé, upravené vydání. Praha: Eduko, 2017. ISBN 978-80-88057-40-6.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Vlková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.