Detail komplexní úlohy Fungování tržní ekonomiky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Fungování tržní ekonomiky

Kód úlohy

63-u-4/AH88

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Fungování tržní ekonomiky

Škola

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., Náměstí Jana z Dražic, Roudnice nad Labem

Klíčové kompetence

Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

27. 01. 2020 11:30

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

4

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

15

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl jednoduše formou prezentace, pracovních listů a hravou formou a soutěžením v kolektivu (prostřednictvím aplikace Kahoot) pomoci žákům osvojit si základy tržní ekonomiky, včetně používání ICT. Žák pracuje a ověřuje si správnost získaných teoretických znalostí z modulu „Fungování tržní ekonomiky“, v případě této komplexní úlohy se jedná o základní ekonomické pojmy tržní ekonomiky a poptávky a nabídky a jejich interakce.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy
 2. vysvětlí fungování trhu a jeho zákony
 3. pomocí grafického znázornění popíše fungování tržního mechanismu

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy

 • samostatně definuje ekonomii, její základní rozdělení a vztah k ostatním vědám
 • ve skupině žáků na příkladech ilustruje základní ekonomické otázky a vysvětlí jejich vliv na ekonomické systémy
 • na příkladech ilustruje základní ekonomické zákony - zákon vzácnosti a zákon ekonomie času
 • samostatně definuje statky, služby, potřeby a pomocí vlastních příkladů vysvětlí jejich členění a uspokojování

Doporučený časový rozvrh činí 2 hodiny.

2. pomocí grafického znázornění popíše fungování tržního mechanismu

 • samostatně definuje nabídku s poptávkou, jejich druhy a faktory, jež je ovlivňují
 • rozliší zákony trhu, tedy zákon nabídky a poptávky, na něž ve skupině žáků aplikuje vlastní příklad

Doporučený časový rozvrh činí 3 hodiny.

3. posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku

 • ve skupině žáků, pomocí vlastních příkladů a grafického znázornění popíše vliv cen a dalších faktorů na vývoj nabídky a poptávky na trhu ve spolupráci s učitelem definuje převis nabídky nad poptávkou a převis poptávky nad nabídkou

Doporučený časový rozvrh činí 3 hodiny.

Metodická doporučení

1. dílčí část - "učební text"

 • prezentace zahrnuje komplexně problematiku tržní ekonomiky
 • žáci se zapojují do diskuse a teoretické poznatky aplikují do praktických příkladů
 • žáci si konkrétní odpovědi obhájí před třídou
 • učitel zkontroluje správnost jejich výsledků a odstraní případné chyby

2. dílčí část - "pracovní list k procvičování"

 • pracovní list slouží k opakování, procvičování a k aplikaci získaných teoretických poznatků
 • učitel vede žáky k samostatnému zpracování různých úloh
 • žáci si vypracovávají zadané listy ve spolupráci s učebními texty, pracují s internetem
 • učitel dohlíží nad průběhem práce žáků a ihned s žáky konzultuje jejich dotazy a opravuje případné chyby

Způsob realizace

 • výuka probíhá formou teoretickou a formou hry
 • učebna

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítač
 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • tabule, fix, křída

Učební pomůcky učitele:

 • prezentace

Učební pomůcky žáka:

 • učební texty
 • psací potřeby
 • zápisník

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část - prezentace - "učební text"

 • není žádný písemný výstup, žáci sledují prezentaci a formou diskuse se zapojují do opakování probíraného učiva

2. dílčí část - "pracovní list"

 • žáci pracují a řeší úkoly v pracovních listech
 • předpokladem je spolupráce s učitelem a případná konzultace při řešení úloh a okamžitá úprava chyb

 

Kritéria hodnocení

1. dílčí část - prezentace - "učební text"

 • předpokládá se kombinace frontální výuky a diskuse se žáky
 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů, způsoby formulace žáků
 • dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část - "pracovní list"

 • hodnotí se samostatnost a osobní přístup žáka

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie - stručný přehled. 2011/2012. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Krejzová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.