Detail komplexní úlohy Propagace a její využití v marketingové praxi

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Propagace a její využití v marketingové praxi

Kód úlohy

63-u-4/AH87

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Propagace a její využití v marketingové praxi

Škola

Střední škola Klíč - SPoSŠ, Pražská, Česká Lípa

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence

Datum vytvoření

27. 01. 2020 10:50

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

8

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí prezentace, dílčích úkolů a samostatné práce naučit žáky komplexně popsat propagaci, rozlišit druhy a funkci reklamy, orientovat se v problematice propagační strategie, vysvětlí propagační mix a vyhodnotit složky marketingové komunikace. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „Propagace.“

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. orientuje se v marketingové komunikaci
 2. diskutuje o reklamních médiích
 3. popíše propagační mix
 4. vysvětlí funkci a druhy reklamy

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. orientuje se v marketingové komunikaci

 • vysvětlí pojem sdělení
 • rozčlení propagační strategie
 • vyjmenuje fáze komunikačního modelu AIDA
 • definuje informační šumy
 • vysvětlí význam propagace v rámci marketingového mixu
 • vysvětlí schéma obecného komunikačního modelu
 • sestaví komunikační model pro konkrétní výrobek

Doporučený časový rozvrh činí 3 vyučovacích hodiny.

2. diskutuje o reklamních médiích

 • vyjmenuje zákony upravující oblast médií
 • charakterizuje jednotlivé druhy médií

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

3. popíše propagační mix

 • zpracuje vzorový propagační mix výrobku
 • vysvětlí jednotlivé části propagačního mixu

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

4. vysvětlí funkci a druhy reklamy

 • charakterizuje reklamu
 • vysvětlí funkci a druhy reklamy
 • správně interpretuje získané informace ze Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodina.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku uvedených oborů vzdělání a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část – prezentace „A - teoretický základ“

 • prezentace zahrnuje komplexně problematiku výrobku
 • žáci se zapojují a opakují si teoretické poznatky získané v modulu „Propagace“
 • učitel doplňuje jednotlivé pojmy příkladem z praxe
 • žáci si zapisují poznámky do tištěné podoby prezentace  

2. dílčí část – prezentace „B – cvičení“

 • prezentace vychází z „prezentace – teoretický základ“ a slouží k prohloubení a procvičení znalostí z oblasti propagace
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost jeho výsledků

3. dílčí část - pracovní listy

 • pracovní listy slouží k opakování, procvičování a k aplikaci získaných poznatků do praxe
 • učitel vede žáky k samostatnému vypracování různých forem úkolů
 • žáci vyhledávají potřebné informace v prezentaci, na internetu
 • učitel vysvětlí úskalí jednotlivých propagačních nástrojů
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

4. dílčí část – kreativní tvorba

 • kreativní shrnutí probraného učiva
 • učitel seznámí žáky s technikou vytvoření myšlenkové mapy, scrapbooku a lapbooku
 • myšlenková mapa slouží ke grafickému uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti
 • lapbook slouží k ucelení souboru informací, zajímavostí a aktivit na dané téma
 • scrapbook slouží k zpracování textů a obrázků do jedné ucelené podoby

Způsob realizace

 • teoretická, průřezová, praktická
 • výuka se realizuje v odborné učebně

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítač nebo tablet pro učitele a žáka
 • Internet, MS Word, PowerPoint
 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • tabule, fix, křída
 • tiskárna

Učební pomůcky učitele:

 • prezentace  „A – teoretický základ“ v elektronické i tištěné verzi – počet odpovídá počtu žáků ve třídě
 • prezentace „B – cvičení“ v elektronické i tištěné verzi – počet odpovídá počtu žáků ve třídě
 • pracovní listy pro žáka – počet odpovídá počtu žáků ve třídě + dvě pare rezervní vyhotovení
 • prázdné papíry o velikosti A4 nebo A3
 • Zákon o regulaci reklamy

Učební pomůcky žáka:

 • učební dokumenty k dané problematice
 • Zákon o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů
 • psací potřeby
 • nůžky
 • pastelky, fixy, nůžky

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • není žádný písemný výstup, žáci sledují prezentaci a výklad učitele
 • pracují s tištěnou verzí prezentace a zapisují si poznámky

2. dílčí část

 • není žádný písemný, žáci diskutují s učitelem na zadané téma

3. dílčí část

 • pracovní listy – doplňování textu, tabulek, grafů, obrázků

4. dílčí část

 • scrapbook, lapbook a myšlenková mapa – kreativní shrnutí probraného učiva

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • předpokládá se spolupráce učitele a žáka;
 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů, způsoby formulace a aktivita žáka;
 • dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • předpokládá se spolupráce učitele a žáka;
 • hodnotí se věcná správnost, správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů;
 • samostatnost při volbě správné odpovědi

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost doplňování textu, tabulek, grafů, obrázků;
 • samostatnost při práci na pracovních listech
 • prezentace výsledků před učitelem a třídou
 • úprava vypracování pracovního listu
  • celkový počet bodů za pracovní listy 60 bodů, uspěl při dosažení celkem 30 bodů. 
  • pracovní list číslo 1 – celkem 20 bodů
  • pracovní list číslo 2 – celkem 20 bodů
  • pracovní list číslo 3  - celkem 20 bodů

4. dílčí část

 • učitel poskytne prostor na vytvoření lapbooku, scrapbooku nebo myšlenkové mapy – žák si vybere minimálně jednu z nich
 • vybranou aktivitu dopracuje doma
 • učitel hodnotí pouze faktickou správnost a dodržení zásad pro tvoření

Doporučená literatura

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

MOUDRÝ, Marek. Základy marketingu. 1. vydání. Computer Media s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5.

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Matoušková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.