Detail komplexní úlohy Kalkulace – dobrý rádce při určování cen

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Kalkulace – dobrý rádce při určování cen

Kód úlohy

99-u-3/AF97

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

23. 01. 2020 16:17

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky chápat pojmy související s kalkulačním vzorcem, sestavením kalkulace a s vazbou na rozpočet. Dále jak správně pochopit a vypočítat kalkulaci na jednu jednotku zboží. Žák se na základě získaných teoretických znalostí dobře orientuje v těchto pojmech - přímé mzdy, náklady, výnosy, zisk a DPH, kalkulační vzorec, jednotka na jednu jednici, cenová politika z modulu „Kalkulace“.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání, prezentace, teorie a předlohy k tvorbě dokladů jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. používá odbornou terminologii kalkulace a rozpočet, kalkulační vzorec, jednotka na jednu jednici, cenová politika, přímé mzdy, náklady, výnosy, zisk a DPH
 2. vypracovává pracovní list, který slouží k opakování a postupnému zapamatování učiva
 3. vypočítá souvislý příklad sloužící k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 4. vytvoří samostatný modelový příklad (pomocí zadaných úkolů) na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při tvorbě cenové politiky

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 1. Používá odbornou terminologii kalkulace, kalkulační vzorec, jednotka na jednu jednici, cenová politika
  • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího
  • samostatně řeší zadaný úkol - Pracovní list – Tvorba a obsah cenové politiky, přímé mzdy, náklady, výnosy, zisk a DPH
 2. Zpracuje pracovní list
  • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky
  • žák si systematicky připraví podklady pro zpracování kalkulací
  • žák si systematicky rozdělí úkoly do skupin a navrhne plán pro pokračování úkolů
 3. Vypočítá souvislý příklad sloužící k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
  • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky
  • žák si systematicky rozdělí a zpracuje daný úkol
 4. Vytvoří samostatný modelový příklad na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti kalkulačního vzorce
  • navrhne fiktivní firmu
  • definuje a určí obor činnosti podnikání této firmy za pomoci kalkulačního vzorce a určí cenu služby nebo produktu

Doporučený hodinový rozsah jsou 3 vyučovací hodiny pro každou část.
 

 

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení terminologií na konkrétních příkladech
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost

 

2. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost tvorby dokumentů a jejich vyplnění

3. dílčí část

 • tajenka a výpočty souvislých příkladů slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel seznámí žáky se souvislým příkladem, připomene postup při řešení- přímé mzdy, náklady, výnosy, zisk a DPH
 • učitel společně se žáky vyplní tajenku
 • žáci následně pracují samostatně
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel odpovídá na případné dotazy k dané problematice
 • učitel zkontroluje správnost  příkladu
 • učitel společně se žáky spolupracuje na splnění úkolu
 • učitel přizpůsobuje tempo a zodpovídá na případné dotazy

4. dílčí část

 • učitel zadá samostatně každému žákovi nebo skupině žáků vytvoření modelového příkladu
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového příkladu – určí obor činnosti podnikání fiktivní firmy, žák sestaví ceník FF a pomocí teoretických znalostí – kalkulačního vzorce určí cenu služby nebo produktu, přímé mzdy, náklady, výnosy, zisk a DPH. Definování tvorby, formu a způsob odevzdání zadá učitel

Způsob realizace

teoretická, průřezová, povinná

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • tiskárna
 • MS Word, MS Excel
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • ÚZ zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon v platném znění
   

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • ÚZ zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon v platném znění

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • není žádný písemný výstup, žáci opakují teoretické poznatky společně s vyučujícím

2. dílčí část

 • pracovní list

3. dílčí část

 • tajenka, výpočty

4. dílčí část

 • samostatný modelový příklad

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost tvorby a doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • hodnotí se věcná správnost, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace výsledků před třídou a vyučujícím
 • celkem 3 dílčí příklady; žák získá za každý příklad 5 bodů; celkem 15 bodů;
 • žák uspěl při správném a věcném doplnění jednoho příkladu

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a vyučujícím
 • žák získá celkem 10 bodů; uspěl při získání 5 bodů

4. dílčí část

 • hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 • celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů

Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín: CEED, 2018. ISBN 978-80-87301-23-4.

Kalkulace nákladů - DobréZnámky.cz. DobréZnámky.cz - web pro studenty plný učení [online]. Copyright © 2020. Všechna práva vyhrazena. [cit. 25.02.2020]. Dostupné z: https://www.dobreznamky.cz/kalkulace-nakladu/

Kalkulace – pojem, členění, kalkulační vzorec a metody – účetnictví | Ekonomie-ucetnictvi.cz. Ekonomie-ucetnictvi.cz | Ekonomie a účetnictví k maturitě [online]. Dostupné z: https://ekonomie-ucetnictvi.cz/kalkulace-pojem-cleneni-kalkulacni-vzorec-a-metody-ucetnictvi/

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Angelika Klímová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.