Detail komplexní úlohy Měření a měřidla

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Měření a měřidla

Kód úlohy

MA-u-3/AF83

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vzdělávací oblasti

MA - Matematika a její aplikace

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

15. 12. 2019 17:24

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

8

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na využití znalostí z matematiky v odborných předmětech. Cílem je, aby se žák orientoval v jednotkách, které se používají ve strojírenské výrobě, aby je uměl převádět a aby uměl používat měřidla.

V odborných předmětech (odborné kreslení, technologie, odborný výcvik) se naučí znalosti z matematiky využívat při čtení výkresů a měření s jednotlivými měřidly (ocelové měřítko, úhelník, úhloměr, svinovací metr, posuvné měřítko, měrky, mikrometr).

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 • provádí operace s racionálními čísly
 • provádí výpočty různými způsoby (písemně, na kalkulátoru, na mobilu, na PC, zpaměti)
 • používá poměr, úměru, měřítka
 • používá měrné jednotky a ovládá jejich převody
 • měří pravítkem, úhloměrem, posuvným měřítkem, mikrometrem
 • rozměřuje a orýsovává polotovary před opracováním
 • rýsuje jednoduché součásti a celky a při konstrukci technického výkresu měří délky a úhly
 • čte s porozuměním technické podklady výrobků a operací a orientuje se v nich
 • měří a vizuálně kontroluje výsledky provedených operací

Využívané tematické celky:

Matematika: Operace s racionálními čísly, planimetrie, stereometrie

Technické kreslení: Kreslení jednoduchých součástí, měření délek a úhlů při rýsování, čtení výkresů

Technologie: Veličiny a jednotky, základy kontroly a měření, chyby měření

Odborný výcvik: Plošné a prostorové měření, rozměření a orýsování, měřidla

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci pracují s pracovními listy a používají měřidla, která má škola k dispozici. Naučí se měřit délky, úhly a rozměry součástí.

Metodická doporučení

1. Matematika – individuální práce

 • procvičování základních operací s racionálními čísly, poměr, úměra, měřítko
 • převody jednotek pro výpočet délky, obsahu, objemu, měření úhlů

2. Technické (odborné) kreslení – individuální práce

 •  měření délek a úhlů při rýsování obrazů

3. Technologie – skupinová práce

 • práce se strojnickými tabulkami, hledání na internetu a v dalších informačních zdrojích
 • volba vhodných způsobů měření, měřidel a měrek

4. Odborný výcvik – skupinová práce

 • rozměřuje a orýsovává polotovary před opracováním
 • volí vhodná měřidla, měrky a rýsovací nástroje

Způsob realizace

Výuka matematiky, odborného kreslení a technologie probíhá v klasických učebnách, kde je k dispozici počítač, který žákům slouží k hledání některých informací.

Odborný výcvik probíhá v zámečnické dílně.

Pomůcky

 • kalkulátor
 • počítač s přístupem na internet
 • strojnické tabulky
 • měřidla a měrky
 • rýsovadla, rýsovací jehly, úhloměry, úhelníky

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Matematika a odborné kreslení – každý žák odevzdá pracovní list se splněnými úkoly.

Technologie – každá skupina předvede učiteli, jakou strategii při měření zvolí a jaká měřidla použije, aby splnila daný úkol.

Odborný výcvik – každá skupina vypracuje protokol, kde budou označeny veličiny, které byly naměřeny. Učitel sleduje, zda žáci správně používají nástroje, které mají k dispozici.

Kritéria hodnocení

Při hodnocení výsledků učitel posuzuje

 • úroveň dosažených výsledků
 • píli žáka a jeho přístup k úkolům
 • spolupráci žáka při práci ve skupině
 • osvojení dovednosti

Hodnocení:

Matematika – max. 20 bodů

Odborné kreslení – max. 10 bodů

Technologie – max. 20 bodů

Odborný výcvik – max. 50 bodů

 • 100–86  ⇒ výborný
 • 85–71  ⇒ chvalitebný
 • 70–46  ⇒ dobrý
 • 45–31  ⇒ dostatečný
 • 30–0  ⇒ nedostatečný

Doporučená literatura

Poznámky

Určeno pro první ročníky strojírenských oborů.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Procházka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.