Detail komplexní úlohy Písemná komunikace v anglickém jazyce (formální a neformální písemnosti)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Písemná komunikace v anglickém jazyce (formální a neformální písemnosti)

Kód úlohy

CJ-u-4/AC77

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115, Mládežníků, Rokycany

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

03. 10. 2019 16:50

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha slouží k rozšíření vědomostí a dovedností nabytých v průběhu studia v rámci českého jazyka, cizího jazyka a dotčených odborných předmětů. Cílem je systematizovat dosavadní vědomosti z oblasti písemné komunikace a upevnit je pomocí teoretických a praktických úkolů. Žáci si osvojí danou terminologii v cílovém jazyce, seznámí se s formálními náležitostmi jednotlivých písemných útvarů, naučí se rozlišovat a aktivně používat formální a neformální stránku jazyka, budou schopni vypracovat formální a neformálního texty různého rozsahu. Úloha je primárně určena pro žáky 3. a 4. ročníku ekonomického lycea, slouží jako příprava pro budoucí profesi a zároveň také jako příprava k maturitní zkoušce. (Bez přesahu do odborných předmětů ji lze také využít jako obecnou přípravu pro písemnou část maturitní zkoušky u všeobecných či jinak profesně zaměřených oborů.) Žáci využijí znalostí z českého jazyka a z odborných předmětů elektronická a písemná komunikace a informatika.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozlišuje mezi formálním a neformálním jazykem
 • produkuje texty formálního a neformální charakteru
 • náležitě užívá fixní fráze a spojovací výrazy typické pro formální i neformální písemný projev
 • umí pracovat s překladovým slovníkem 
 • užívá očekávanou slovní zásobu a gramatiku
 • vhodně strukturuje text 
 • používá odpovídající formální náležitosti a dodržuje grafický vzhled pro konkrétní písemný útvar
 • vypracovává písemnosti krátkého rozsahu jako je pozvánka, omluva, návod, vzkaz atd.
 • vypracovává písemnosti dlouhého rozsahu jako je osobní dopis, článek, žádost, reklamace atd.
 • aktivně využívá poznatků a dovedností z dalších předmětů pro splnění zadané práce
 • pracuje s elektronickými zdroji
 • samostatně řeší zadané úkoly
 • aplikuje teoretické poznatky v praxi

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Metodická doporučení

Úloha se skládá z následujících dílčích kroků:

1. dílčí část

 • žáci jsou vyzváni, aby ve dvojicích sepsali v časovém limitu co nejvíce druhů písemných útvarů
 • následně je musejí roztřídit do dvou kategorií: formální a neformální písemnosti
 • společně formulují rozdíly mezi formální a neformální korespondencí 
 • na dataprojektoru jsou jim promítnuty 2 dopisy – formální a neformální, žáci v nich vyhledávají typické náležitosti pro ten který útvar (zaměřují se na typické fráze, gramatickou strukturu, větnou stavbu atd.)  

2. dílčí část

 • žáci společně vytvoří seznam minimálně 8 příkladů neformální písemné komunikace zahrnující texty krátkého i dlouhého rozsahu
 • vyučující vybere 5–6 příkladů těchto textů a vyzve žáky, aby s pomocí internetového vyhledávače našli ukázky vybraných textů
 • následně žáci pojmenovávají charakteristické rysy zadaných typů písemných útvarů

3. dílčí část

 • žáci společně vytvoří seznam minimálně 8 příkladů formální písemné komunikace zahrnující texty krátkého i dlouhého rozsahu
 • vyučující vybere 5–6 příkladů těchto textů a vyzve žáky, aby s pomocí internetového vyhledávače našli ukázky vybraných textů
 • následně žáci pojmenovávají charakteristické rysy zadaných typů písemných útvarů
 • nakonec vyplňují pracovní list zaměřený na druhy obchodních dopisů

4. dílčí část

 • žáci společně vyjmenují části dopisu, které znají
 • následně na internetu vyhledají jednu typickou ukázku formálního dopisu a jednu typickou ukázku neformálního dopisu 
 • poté s pomocí vyhledaných ukázek vyplní pracovní list, který je seznámí s cílovou terminologií
 • nakonec nakreslí zjednodušené schéma dopisu formálního i neformálního a pojmenují v něm jednotlivé části 

5. dílčí část

 • žákům jsou na dataprojektoru promítnuty dva dopisy – formální a neformální
 • nejprve si společně zopakují pojmenování jednotlivých částí dopisů
 • poté jsou vyzvání, aby ve dvojici z každého typu dopisu vypsali: oslovení, úvodní a závěrečné fráze, pozdrav a další ustálené obraty
 • následně s pomocí učebnic nebo internetu vypisují ke každé z výše uvedených kategorií další příklady
 • na závěr s vyučujícím zkontrolují správnost vyhledaných frází

6. dílčí část

 • žákům je zadán shrnující test ověřující cílovou slovní zásobu
 • vychází z pracovních listů v 1., 3. a 4. dílčí části
 • čas na řešení testu je 25 minut
 • žáci pracují samostatně bez použití slovníku

7. dílčí část

 • žákům je na dataprojektoru v rámci opakování promítnuto několik typů nejběžnějších krátkých písemných útvarů, např. pohlednice, vzkaz, omluva  
 • následně mají za úkol cvičně zpracovat na PC dva krátké písemné útvary dle zadání, které odpovídá maturitním kritériím

8. dílčí část

 • žákům je na dataprojektoru v rámci opakování promítnuto několik typů nejběžnějších dlouhých písemných útvarů, např. žádost, osobní dopis, reklamace
 • následně mají za úkol cvičně zpracovat na PC jeden dlouhý písemný útvar dle zadání, které odpovídá maturitním kritériím

9. dílčí část

 • žáci společně diskutují o úloze životopisu a motivačního dopisu v běžném životě
 • následně ve dvojicích sepisují kategorie, které jsou obvyklou součástí životopisu
 • poté jsou vyzváni, aby na internetu vyhledali dva až tři ukázkové životopisy a srovnali jejich obsah a strukturu
 • s vyučujícím společně shrnou hlavní zásady tvorby životopisu
 • následně je jim na dataprojektoru promítnut ukázkový motivační dopis, žáci na základě ukázky obecně charakterizují typické rysy tohoto druhu dopisu 
 • na závěr pro srovnání vyhledají na internetu další ukázku motivačního dopisu 

10. dílčí část

 • žákům jsou představeny nástroje textového editoru pro tvorbu životopisu
 • poté dle zadání vytvoří na PC cvičný strukturovaný životopis 

11. dílčí část 

 • žáci mají za úkol vytvořit dva krátké písemné útvary dle maturitních kritérií
 • k dispozici mají slovník 
 • čas na řešení úkolu je 40 minut

12. dílčí část 

 • žáci mají za úkol vytvořit jeden dlouhý písemný útvar dle maturitních kritérií
 • k dispozici mají slovník 
 • čas na řešení úkolu je 40 minut

Způsob realizace

teoreticko-praktická úloha, součást přípravy k maturitní zkoušce

místo realizace: počítačová učebna, učebna s dataprojektorem

Pomůcky

učební pomůcky učitele: 

 • pracovní listy
 • tištěné zdroje a on-line materiály
 • zadání testu

učební pomůcky potřebné pro žáka:

 • psací potřeby
 • překladový slovník AJ-ČJ/ČJ-AJ
 • elektronické zdroje

technické vybavení: 

 • počítače s internetovým připojením
 • program pro tvorbu textových dokumentů
 • dataprojektor
 • kopírka

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část 

 • žáci vypracují seznam příkladů formálních a neformálních písemností
 • žáci vyplní pracovní list týkající se rozdílů mezi formálním a neformálním jazykem v písemném styku 

2. dílčí část 

 • žáci sepíší seznam příkladů neformální korespondence 
 • na základě ukázek jsou schopni vyjmenovat charakteristické rysy zadaných druhů písemných útvarů

3. dílčí část 

 • žáci sepíší seznam příkladů formální korespondence 
 • na základě ukázek jsou schopni vyjmenovat charakteristické rysy zadaných druhů písemných útvarů
 • žáci vyplní pracovní list týkající se typů obchodních dopisů 

4. dílčí část 

 • žáci vyplní pracovní list, který je seznámí s terminologií užívanou pro pojmenování částí formálního a neformálního dopisu
 • žáci si procvičí osvojenou slovní zásobu při tvorbě schématu dopisu formálního i neformálního charakteru

5. dílčí část 

 • žáci vypíší ze zadaných písemností oslovení, úvodní a závěrečné fráze, pozdrav a další ustálené obraty

6. dílčí část 

 • žáci vyplní test ověřující cílovou slovní zásobu

7. dílčí část 

 • žáci vypracují dva cvičné krátké písemné útvary

8. dílčí část 

 • žáci vypracují jeden cvičný dlouhý písemný útvar

9. dílčí část 

 • žáci sepíší seznam základních kategorií patřících do životopisu 
 • žáci na základě ukázky vyjmenují charakteristické rysy motivačního dopisu

10. dílčí část

 • žáci vypracují cvičný životopis

11. dílčí část

 • žáci vypracují 1. část závěrečné práce – dva krátké písemné útvary

12. dílčí část

 • žáci vypracují 2. část závěrečné práce – jeden dlouhý písemný útvar

Kritéria hodnocení

Doporučené hodnocení pro testovou část:

 • 100–90 %   výborný
 • 89–76 %   chvalitebný
 • 75–60 %   dobrý
 • 59–46 %   dostatečný
 • 45–0 %   nedostatečný

Doporučené hodnocení jednotlivých písemných prací:

 • splnění zadání (typ písemnosti, rozsah, požadované informace)  
 • organizace a návaznost textu (odstavce, spojovací výrazy) 
 • slovní zásoba (správnost a rozsah)
 • gramatika (správnost a rozsah)

Každé ze čtyř kritérií je hodnoceno 3 body, výsledná škála:

 • 12–11   výborný
 • 10–9   chvalitebný    
 • 8–7   dobrý
 • 6   dostatečný
 • 5–0   nedostatečný

Úloha je splněna, pokud žák úspěšně splní obě části závěrečné písemné práce.

Doporučená literatura

Jazykové učebnice běžně užívané ve výuce, např. edice Real Life nakladatelství Longman. Učebnice pro maturitní přípravu, např. Maturita v pohodě nakl. Taktik, New Maturita Activator nakl. Longman.

Poznámky

Úloha je určena pro řešení:

 • individuální: 6., 11. a 12. dílčí část úlohy 
 • skupinové: 1.–5. a 7.–10. dílčí část úlohy (společná diskuze a řešení problému)

Jazyková úroveň B1

Časová náročnost se odvíjí od počtu studentů ve skupině a od jejich aktuální jazykové úrovně. Doporučuje se vhodný výběr textů vzhledem k danému oboru a ročníku vzdělávání.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Janurová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy