Detail komplexní úlohy Kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy

Kód úlohy

82-u-4/AA45

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy

Škola

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská, Světlá nad Sázavou

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

18. 01. 2019 15:43

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

24

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

10

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky studijním kresbám a skicám uměleckořemeslných prvků dle předlohy, naučit je kreslit nábytek, jeho části a zdobné prvky, nábytek v historickém kontextu za využití různých kresebných materiálů a technik ke zvládnutí kresebných skic a studií a tímto způsobem získat zkušenosti k realizaci vlastních návrhů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • provádí skici a studijní kresby uměleckořemeslného prvku a jeho části (nábytek a jeho části, dekorační prvky)
 • provádí skici studijní kresby uměleckořemeslných prvků v různých kresebných materiálech a technikách a na různé podklady a velikosti formátů, v různých pohledech a měřítkách
 • správně si vybírá vhodnou předlohu, z ní pak vybírá vhodnou část ke ztvárnění skici a kresebné studie
 • správně vybírá vhodný kresebný materiál, podklad, formát ke ztvárnění skici a kresebné studie

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše základy kreslení dle platných technických norem
 • využívá poznatky práce s technickou a výkresovou dokumentací
 • pracuje s postupy tvorby technického výkresu dle platných norem
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh: 24 hodin

Průběžné práce

8 vyučovací hodiny:

 • znalost kreslení skici různých uměleckořemeslných prvků, částí nebo detailu dle předlohy, používá různých kresebných materiálů, podkladů a měřítek;

8 vyučovací hodiny:

 • znalost provedení studijní kresby různých uměleckořemeslných prvků, částí nebo detailu dle předlohy, používá různých kresebných materiálů, podkladů a měřítek;

6 vyučovací hodiny:

 • zpracovává soubornou práci

2 vyučovací hodiny:

 • prezentuje ostatním spolužákům svoji soubornou práci

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky odborný výcvik, výtvarná příprava.

Způsob realizace

 • praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • různé kresebné materiály – tužky, uhle, rudky, pastely, tuž a perka aj.; různé kresebné podklady v různých formátech (balicí papír, čtvrtky různé hrubosti, kartony; A4, A3, A2 apod.); předlohy (skutečné, modely, obrazové, fotografie atp.); kreslící prkno a malířský stojan

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • odborný výklad vyučujícího s prezentací (ukázky kresebných prací, promítání, PowerPoint) a použitím odborné literatury – obrazové publikace o kresbách, skicách a studijních kresbách, kresebných materiálech a technikách, ukázky současného a historického nábytku)
 • provedení kresebných skic (6 – 10 prací), časově omezený úkol za použití různých kresebných materiálů; hodnocení formou diskuse s učitelem, popřípadě kolektivní hodnocení (vyjádření ostatních žáků)
 • jednoduché jednotlivé kresebné studie (4 – 6 prací) časově omezený úkol za použití různých kresebných materiálů; hodnocení formou diskuse s učitelem, popřípadě kolektivní hodnocení (vyjádření ostatních žáků)
 • hodnocené domácí úkoly – kresebných skic a studií (5 – 8 prací): formou diskuse s učitelem, popřípadě kolektivní hodnocení (vyjádření ostatních žáků)

Zpracování souborné práce:

 • teoretická část – záměr (jednoduchý popis; min polovina A4)
 • praktická část – studijní kresby uměleckořemeslných prvků různými materiály a technikami současných a napříč historizujícími obdobími, na různé kresebné podklady a v různém měřítku (6 – 10 prací)
 • závěr – výsledné práce
 • 6 - 10 prací (různé kresebné materiály, techniky, podklady, měřítka aj.)

hodnocení formou diskuse s učitelem, popřípadě kolektivní hodnocení (vyjádření ostatních žáků)

 

Kritéria hodnocení

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • provedení kresebných skic (6 – 10 prací)
 • jednoduché jednotlivé kresebné studie (4 – 6 prací)
 • hodnocené domácí úkoly – kresebných skic a studií (5 – 8 prací)

Prospěl – neprospěl

Způsoby hodnocení:

Bodový

Výborný: 15 – 13 bodů, chvalitebný: 12 – 10 bodů, dobrý: 9 -7 bodů, dostatečný: 6 – 4 body, hranice úspěšnosti: 4 body

Prospěl: samostatné provedení práce, správné zachycení zobrazovaného objektu, zvládnutí kresebné techniky a materiálu, vystižení tvaru a materiálu, perspektiva, zachycení celku a detailu, správné využití kompozice (umístění do formátu), správné použití měřítka (zvětšování x zmenšování); jasná a správná specifikace záměru

Neprospěl: nedokáže se orientovat v požadavcích, nesplnění požadavků; úkoly řeší jen s pomocí učitele, samostatná práce vykazuje závažné nedostatky

 

 

Doporučená literatura

NUTSCH, W., Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře, Europa – Sobotáles, 2000, 80-85920-62-X

BARBER, B., Velká škola kreslení, Svojtka&Co., 2010, 978-80-7237-347-5

KRIZEKOVÁ, D., Techniky kresby, Zoner Press, 2013, 978-80-7413-243-8
Příručka pro výtvarníky Kresba a ilustrace, Svojtka&Co., s.r.o. 978-80-7352-754-9

STANYER P.,Vše o technikách kresby, Svojtka&Co., s.r.o., 978-80-7352-383-1

BALLESTAR, V. B., Skici, Rebo, 2004

SMITH, R., Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Slováry, 2000

SMITH, S., Kurs kresby, Knižní klub, 1998

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Ratajová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.