Detail komplexní úlohy Vrtání, vyhrubování, vystružování – zhotovení otvorů ø28H8 a ø38H8

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Vrtání, vyhrubování, vystružování – zhotovení otvorů ø28H8 a ø38H8

Kód úlohy

23-u-3/AE23

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Obrábění na konvenčních strojích - vrtání, vyhrubování, vystružování

Škola

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní, Rožnov pod Radhoštěm

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

17. 07. 2019 21:34

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha obsahuje dvě části, a to teoretickou a praktickou. Cílem úlohy je nabytí odborných znalosti a dovednosti při práci na konvenčních strojích – vrtání, vyhrubování, vystružování. Tato úloha se opírá o již probrané témata, zhotovení otvorů vrtáním, soustružení vnitřních válcových ploch.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se ve výkresové dokumentaci
 • určí správný druh stroje
 • ovládá podstatu třískového obrábění
 • rozlišuje obráběné materiály podle platných norem
 • volí technologický postup
 • orientuje se ve strojnických tabulkách
 • volí nástroje a upínací prostředky nástrojů a polotovarů
 • nastaví řezné podmínky dle druhu materiálu
 • volí správná měřidla (přípravky), kalibry
 • volí pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny a oleje)
 • kontroluje výsledky obrábění – vrtání, vyhrubování, vystružování                  
 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zásady poskytování první pomoci

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci popíší základní informace o výrobě strojní součásti, materiálech a zpracování, které vyhodnocují při různých způsobech třískového obrábění. Učí se dovednostem a návykům, kterých v praxi využívají. Zhotoví otvory vrtáním, vyhrubováním, vystružováním na konvenčních strojích.

Detailní časový rozvrh je v kompetenci pedagoga.

8 hodin teoretická část – výuka a písemné zpracování úlohy

8 hodin praktická část – splnění komplexní úlohy

 • prostudování techn. dokumentace
 • volba stroje – seznámení a poučení, příprava
 • nástroje, nářadí
 • volba upínacích zařízení
 • způsoby upínání nástrojů, polotovarů
 • volba dle druhu materiálu
 • technologie zhotovení otvorů
 • řezné podmínky
 • měřidla, měření 
 • orientace v tabulkách

Metodická doporučení

Zhotovení otvorů ø20H8 a ø28H8 je komplexní úloha, která obsahuje část teoretickou a část praktickou, které jsou zahrnuty v oblasti Strojního obrábění na konvenčních strojích. Žáci samostatně písemně vypracují technologický postup podle přiložené technické dokumentace s použitím Strojnických tabulek. Technologický postup zahrnuje znalosti z více vzdělávacích modulů, které musí žák absolvovat před vypracováním této komplexní úlohy. Jednou s možností jak realizovat tuto úlohu je přiloženo „Správné řešení“.

Způsob realizace

Realizace této komplexní úlohy je teoreticko – praktické a může být provedeno na různých učebnách a dílnách praktického vyučování, jak školních, tak i odloučených pracovištích.

Pomůcky

Pracovní list č. 1 – teoretická část

 • písemné zpracování komplexní úlohy žáka    
 • strojírenské tabulky                          

Pracovní list č. 2 – praktická část

 • technické vybavení dílny, technická dokumentace, technologický postup, typ stroje, polotovar, kalibry, digitální posuvné měřidlo, mikrometr, pomocné chladící a mazací hmoty.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Teoretická část:

 • zpracovat detailní technologický postup
 • vypsat nástroje, upínací zařízení, měřidla, přípravky

Praktická část:

 • technické zabezpečení dílny – konvenční stroje
 • vyhrubování otvorů v polotovaru vrtáním (soustružením)                   
 • zhotovení otvorů ø20H8 a ø28H8                                 
 • měření, měřidla, kalibry

Kritéria hodnocení

Splnění časového limitu

Dodržení tolerance rozměrů dle technické dokumentace

Kvalita opracování

Funkčnost obrobku

Dodržení BOZP

Hodnocení známkou:

1 (výborný)

Žák dodržel časový limit, otvory jsou v toleranci, opracování, dodržoval BOZP

2 (chvalitebný)

Žák dodržel časový limit, otvory jsou v toleranci, dodržoval BOZP

3 (dobrý)

Žák dodržel časový limit, dopustil se drobných chyb, dodržoval BOZP

4 (dostatečný)

Žák dodržel časový limit, dopustil se chyb, nedodržel toleranci, dodržoval BOZP

5 (nedostatečný)

Žák nedodržel časový limit, dopustil se hrubých chyb, dodržoval BOZP

Doporučená literatura

LEINVEBR, Jiří. VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Malina. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.